Egzamin dyplomowy – dietetyka I stopnia

Regulamin procesu dyplomowania wraz z załącznikami:


Regulamin procesu dyplomowania – studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka

zał. 1 Dodatkowe informacje do suplementu do dyplomu
zał. 2 Podanie o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w j. angielskim
zał. 3 Protokół zbiorczy z przeprowadzonego teoretycznego egzaminu dyplomowego
zał. 4 Protokół zbiorczy z przeprowadzonego praktycznego egzaminu dyplomowego
zał. 5 Karta egzaminacyjna do praktycznego egzaminu dyplomowego na kierunku dietetyka
zał. 6 Zgoda na udział w praktycznym egzaminie dyplomowym w charakterze modela-modelki
zał. 7 Kryteria oceny praktycznego egzaminu dyplomowego na kierunku dietetyka
zał. 8 Protokół indywidualny z przebiegu praktycznego egzaminu dyplomowego na kierunku dietetyka

Informacje dotyczące przebiegu procesu dyplomowania

Termin teoretycznego egzaminu dyplomowego - I termin:
- 22 czerwca godz. 10:00 - studenci niestacjonarni
- 28 czerwca godz. 10:00 - studenci stacjonarni

 

Od 1 do 14 czerwca mogą Państwo składać podania o:
– wydłużenie czasu pisania egzaminu – należy załączyć dokument wskazujący na przesłanki wydłużenia czasu np. zaświadczenie o dysleksji;
– zmianę terminu teoretycznego egzaminu dyplomowego – student studiów stacjonarnych może pisać z grupą studentów niestacjonarnych i na odwrót
(podanie należy odpowiednio uzasadnić wskazując konkretny powód np. zabieg szpitalny + zaświadczenie ze szpitala);
– wykluczenie wybranego dnia podczas praktycznego egzaminu dyplomowego (podanie należy odpowiednio uzasadnić wskazując konkretny powód np. zabieg szpitalny + zaświadczenie ze szpitala).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 
Rozmieszczenie miejsc w salach na Teoretyczny Egzamin Dyplomowy:
 
 

Student na 5 dni przed wyznaczonym terminem Teoretycznego Egzaminu Dyplomowego jest zobowiązany:

  1. Posiadać wszystkie zaliczone pozytywnie przedmioty w tym praktyki zawodowe określone w programie studiów – obligatoryjnie;
  2. Posiadać wszystkie wpisy z zaliczeń i egzaminów w Systemie Wirtualnego Dziekanatu – obligatoryjnie;
  3. Posiadać rozliczoną kartę obiegową online w Systemie Wirtualnego Dziekanatu przez trzy biura Uczelni: Biuro ds. płatności i stypendiów, Biuro ds. praktyk oraz Bibliotekę – obligatoryjnie;
    (należy skontaktować się danym biurem mailowo bądź telefonicznie i poprosić o podbicie elektronicznej karty obiegowej. Biuro Obsługi Studenta nie podbija karty obiegowej);
  4. Wypełnić ankietę z Badania satysfakcji z procesu kształcenia (ankieta udostępniana będzie w formie online z użyciem platformy Microsoft Teams na kanale ogólnym grupy wykładowej danego kierunku studiów) – obligatoryjnie;
  5. Przekazać dodatkowe informacje do Suplementu do dyplomu wraz z poświadczoną dokumentacją. Informacje zawarte w tym dokumencie są podstawą ich wyszczególnienia na Suplemencie do dyplomu – dla chętnych!
    (studenci, którzy nie mogą się poszczycić dodatkowymi osiągnięciami, np. nagrody, praca w kole naukowym itp., tego dokumentu składać nie muszą)
  6.  Zwrócić kartę dostępu do Kampusu B – obligatoryjnie.

Niespełnienie któregokolwiek z wymogów skutkuje niedopuszczeniem do Dyplomowego Egzaminu w wyznaczonym terminie oraz upoważnia pracownika Biura Obsługi Studenta do poinformowania studenta o tym fakcie!

Uwaga!
Wniosek o odpis w języku angielskim (pobierz druk): Istnieje możliwość otrzymania dodatkowego odpisu dyplomu w języku angielskim wraz z odpisem  suplementu w tłumaczeniu na język angielski. W tym celu należy wnieść opłatę 40 PLN (za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 20 zł, za wydanie odpisu suplementu w tłumaczeniu na język obcy – 20 zł.) oraz dostarczyć potwierdzenie wpłaty.
Powyższy wniosek może złożyć wyłącznie osoba posiadająca status absolwenta.

W przypadku złożenia wniosku o umieszczenie dodatkowych informacji w suplemencie – informacje te również muszą zostać przetłumaczone na język angielski

Wyżej wskazane opłaty należy wnosić na indywidualnie wygenerowany rachunek bankowy lub na rachunek bankowy uczelni:
Alior Bank SA 19 2490 0005 0000 4530 3202 128

Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia kierunku dietetyka obejmuje dwie części:


1)
 Teoretyczny Egzamin Dyplomowy

Ma charakter pisemnego egzaminu testowego, jednokrotnego wyboru, składającego się z 80 pytań zamkniętych z zakresu kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego.

2) Praktyczny Egzamin Dyplomowy

W przypadku studentów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka – 45 minut na wykonanie zadania egzaminacyjnego z uwzględnieniem wytycznych na karcie zadania oraz 15 minutowej ustnej prezentacji opracowanego zadania egzaminacyjnego

Scroll to Top