Rada pracodawców

Z radością i satysfakcją informujemy o powstaniu Rady Pracodawców działającej w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Ideą powstania Rady Pracodawców jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji medycznych, kosmetologicznych i innych z obszaru nauk o zdrowiu oraz organizacji społecznych.
Rada Pracodawców pełni funkcje doradcze i opiniodawcze dla Władz Uczelni, działając w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia. Kształtuje politykę edukacyjną oraz ma wpływ na dostosowanie programów studiów tak, aby umiejętności absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku były zgodne z oczekiwaniami Pracodawców i wymogami współczesnego rynku pracy.
Ponadto Rada Pracodawców to świetna okazja do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów oraz rozszerzania współpracy pomiędzy Uczelnią i pracodawcami co zaowocuje swobodnym przepływem idei między światem nauki i biznesu.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku powołując Radę Pracodawców dąży do:

 • doskonalenia programu kształcenia,
 • rozwoju wzajemnej współpracy,
 • dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy,
 • podnoszenia jakości kształcenia,
 • organizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży i warsztatów na terenie siedziby pracodawców,
 • nawiązywania wzajemnych relacji biznesowych pomiędzy członkami Rady,
 • realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych o charakterze edukacyjnym.

Spotkania Rady Pracodawców.

W skład członków Rady Pracodawców zaproszonych do współpracy z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku wchodzą:

Dariusz Kostrzewa – prezes zarządu podmiotu leczniczego Copernicus Sp. z o.o., w skład którego wchodzą szpital im. Mikołaja Kopernika, szpital św. Wojciecha, Wojewódzkie Centrum Onkologii. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej oraz I stopień specjalizacji z medycyny lotniczej), Politechniki Gdańskiej (Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej), Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie (MBA dla kadry medycznej) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (zarządzanie zasobami ludzkimi). Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

W przeszłości odnosił również liczne sukcesy na arenie międzynarodowej w wioślarstwie, a także zdobywał szczyty uprawiając turystykę górską. W latach 2000 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ALMED” Sp. z o.o. w Malborku, kontynuując jednocześnie praktykę lekarską. W latach 2007 – 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, a następnie Dyrektora Pomorskiego Centrum Traumatologii SPZOZ. Każdy z wymienionych podmiotów będąc pod władaniem Pana Dariusza Kostrzewy osiągał liczne sukcesy min. wielokrotne dotację, nagrody, akredytacje. Ponadto uczestniczył w licznych projektach m.in. uruchomienie przyszpitalnej przychodni specjalistycznej w Malborku, zrealizowanie projektu zakupu ambulansów w ramach projektu UE „Infrastruktura i Środowisko”, udział w projekcie doradczym dla powiatu braniewskiego – przekształcenie SPZOZ w Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. Od 2013 roku pełni funkcję Prezes Zarządu Podmiotu leczniczego Copernicus Sp. z o.o. Podczas kilkuletniego piastowania stanowiska był odpowiedzialny za wiele sukcesów grupy Copernicus m.in. nagroda „Złoty Laur Jakości” , certyfikat „AO Spine”, tytuł „Firma Roku 2017”, laureat konkursu „Bezpieczny Szpital przyszłości”, certyfikat „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków”, akredytacja „Hand Trauma Center”, nagroda „Srebrny Laur Jakości”, laureat w rankingu „Bezpieczny Szpital”, konsolidacja dużych podmiotów leczniczych, wyróżnienie w rankingu „Bezpieczny Szpital”, nagroda „Pomorskie Sztormy” w kategorii Euroispiracje za rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, nagroda „Perły medycyny” w ogólnopolskiego konkursie. Podmioty lecznicze Copernicus uznawane są za obiekty nowoczesne i dążące do nieustannego rozwoju, przykładem tego jest min. uruchomienie zabiegu z zakresu chirurgii robotycznej (jako pierwsi na Pomorzu) oraz kwalifikacja przez amerykański Newsweek do grona „World’s Best Hospitals”.

Tomasz Augustyniak – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył jednolite studnia magisterskie w zakresie prawa (2006), studia podyplomowe w zakresie Prawa Pracy (2011) oraz studia doktoranckie w zakresie Nauk Prawnych (2013). Absolwent licznych studiów podyplomowych m.in. w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi oraz z zakresu prawa i finansów w ochronie zdrowia. W latach 2006-2021 związany zawodowo z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W 2012 roku został zastępcą dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, a od 2015 do 2021 roku pełnił funkcję Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i jednocześnie dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

W marcu 2022 objął stanowisko prezesa zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. Ponadto nauczyciel akademicki, autor i współautor publikacji oraz wystąpień na konferencjach o tematyce pozostającej na styku prawa i spraw sanitarno-epidemiologicznych.

Jolanta Sobierańska-Grenda – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawnyy. Ukończyła studia MBA dla Kadry Medycznej oraz Advanced Management Program w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 20 lat posiada doświadczenie na stanowiskach zarządzających, początkowo szczebla powiatowego (pełniła funkcję Sekretarza Powiatu Malborskiego), następnie wojewódzkiego (w latach 2011-2017 lat była dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Sprawowała nadzór nad podmiotami leczniczymi dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego. W ramach dokonanych działań udało się jej zrealizować szereg konsolidacji, zarówno w ramach jednego właściciela, jak i pomiędzy szpitalami marszałkowskimi i powiatowymi oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Nadzorowała 11 przekształceń szpitali marszałkowskich w spółki prawa handlowego wraz z uzyskiwaniem wsparcia z Ministerstwa Zdrowia w ramach planu „C”. Posiada także doświadczenie w doradztwie w procesie przekształcania i restrukturyzacji szpitali powiatowych, zarówno w ramach rządowego programu pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” tzw. planu „B”, jak i w procesie uzyskiwania wsparcia z Ministerstwa Zdrowia w ramach planu „C”. Jest także wykładowcą na licznych kursach oraz studiach MBA dla kadry medycznej.

Od lat Prezes Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni zarządzających czterema szpitalami: Morskim im. PCK oraz św. Wincentym a Paulo w Gdyni, Szpitalem Specjalistycznym w Wejherowie oraz Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych w Gdańsku.

Paweł Skrzywanek – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, rozwijający swoją wiedzę poprzez ukończenie Podyplomowych Studiów Prawa z zakresu zarządzania jednostkami gospodarczymi, kursu na członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz szkolenia kwalifikacyjnego dla członków rad nadzorczych i zarządów spółek radiowych i telewizyjnych. Ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach samorządowych jako wrocławski Radny oraz Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ogólnopolskich jako Członek Rady Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ekspert Infrastruktury Kultury w Ministerstwie Rozwoju. Kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami prywatyzacyjnymi i restrukturyzacyjnymi, wdrażania i realizacji dużych projektów inwestycyjnych, kierowania spółkami prawa handlowego oraz jednostkami budżetowymi potwierdzał swoimi działaniami pracując jako: Wicedyrektor Telewizji Polskiej SA O/Wrocław, Prezes Zarządu Parkingów Miejskich S.A., Doradca Prezesa w Warta Nieruchomości Sp. z o.o. oraz w WSiP, Dyrektor Hotelu Tumskiego, Dyrektor Operacyjny Segmentu Ochrony Zdrowia w Grupie IMPEL S.A. Swoją specjalizację we wdrażaniu nowych projektów i przekształceń realizował jako Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o.o. oraz Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.. Od lipca 2023 roku uczestniczy w działaniach przy kolejnym projekcie restrukturyzacyjnym jako Dyrektor SPZOZ „Uzdrowisko Sopot”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UZDROWISKO SOPOT” w Sopocie funkcjonuje w aktualnej formie od ponad 20 lat. Celem działania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych tj. służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności: badanie pacjentów, leczenie i zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, prowadzenie czynnego poradnictwa, leczenie i terapia psychologiczna, orzekanie o stanie zdrowia, udzielanie innych świadczeń specjalistyczno-leczniczych uzupełniających świadczenia podstawowej opieki podstawowej, lecznictwo uzdrowiskowe stacjonarne, lecznictwo uzdrowiskowe ambulatoryjne, prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, realizacja zadań ustalonych przez szefa obrony cywilnej – Prezydenta Miasta Sopotu w zakresie działań ratowniczych pozaszpitalnych podczas: katastrof, awarii, klęsk żywiołowych, pożarów, ataków terrorystycznych i innych zdarzeń losowych z dużą ilością poszkodowanych. Statutowa działalność prowadzona jest w Sanatorium Uzdrowiskowym „Leśnik”, Ośrodku Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień, Pracowni Psychologicznej oraz Poradni Cukrzycowej. Wysoki poziom usług z zakresu balneoterapii, fizykoterapii i kinezyterapii, świadczonych przez wyspecjalizowaną kadrę medyczno-terapeutyczną potwierdza certyfikat ISO 9001:2015. Doświadczenie i sukcesy w dotychczasowych działaniach pozwalają na współpracę placówek z NFZ, ZUS, PFRON oraz firmami i pacjentami indywidualnymi poprzez świadczenie usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych i leczniczych. Uzdrowisko czynnie uczestniczy w lokalnych programach wspierania zdrowia seniorów sopockich oraz mieszkańców Trójmiasta poprzez Uzdrowiskowe Leczenie Ambulatoryjne Dorosłych i Dzieci.

Mirosław Młyński – absolwent wydziału fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego (2014), Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku (licencjat 2012), Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Gdańsku (1999). Absolwent studiów podyplomowych Prawo Medyczne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Delegat na I i II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Ekspert ds. dokumentacji medycznej KIF (prowadził szkolenia KIF oraz programy edukacyjne Unii Europejskiej KIF/FAR). Pracownik Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Od 2000 r. związany z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji której jest instruktorem – kadra doświadczona. Uczestnik wielu obozów i innych działań FAR w tym szkoleń dedykowanych osobom niepełnosprawnym jak i personelowi medycznemu ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapeutów). Terapeuta NDT Bobath, uczestnik licznych szkoleń z zakresu terapii w środowisku wodnym (Hallwick, WATSU).

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji działa w Polsce od 1988 roku. Powstała z inicjatywy środowisk osób po urazie rdzenia kręgowego, ich rodzin, przyjaciół oraz środowiska personelu medycznego (w tym fizjoterapeutów). Działa w oparciu o unikalny system aktywizacji osoby niepełnosprawnej (wzorowany na szwedzkim modelu stowarzyszenia Rekryteringsgruppen for Aktive Rehabilitering – grupa rekrutująca do aktywnej rehabilitacji). W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.
Celem Fundacji jest:
1. aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez:
a. organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami;
b. działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych;
c. dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych;
d. wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy;
2. pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
3. szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych;
4. dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania – wg art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
– krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – wg art. 4 ust. 1 pkt. 12 w/w ustawy;
– działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-23 ustawy – wg art. 4 ust. 1 pkt. 24 w/w ustawy.
Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:
– działalności charytatywnej – wg art. 4 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy;
– ochrony i promocji zdrowia – wg art. 4 ust. 1 pkt. 5 w/w ustawy;
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych – wg art. 4 ust. 1 pkt. 6 w/w ustawy;
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy – wg art. 4 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy;
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wg art. 4 ust. 1 pkt. 14 w/w ustawy;
– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą – wg art. 4 ust. 1 pkt. 20 w/w ustawy;
– promocji i organizacji wolontariatu – wg art. 4 ust. 1 pkt. 23 w/w ustawy.
Więcej o pracach fundacji przeczytacie Państwo na stronie www.far.org.pl

dr Dalia Woźnica – fizjoterapeutka, przedsiębiorczyni, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2010), stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu. Studia podyplomowe- Zarządzanie Placówką Medyczną. Współwłaścicielka i kierowniczka podmiotu leczniczego Neurocentrum MIWOMED w Gdańsku. Prezes oddziału pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Członkini Krajowej Rady Fizjoterapeutów I kadencji samorządu zawodowego w latach 2017-2022. Ekspert ds. Międzynarodowych w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów w latach 2017-2022. Obecnie Redaktor Zarządzająca czasopisma naukowego Physiotherapy Review. Na podstawie doświadczeń międzynarodowych inicjatorka specjalności Fizjoterapii dla Zdrowia w Pracy (Occupational Health Physiotherapy) w ramach której prowadzi opiekę fizjoterapeutyczną i fizjoprofilaktyczną nad pracownikami oraz edukuje pracodawców w temacie prewencji urazów i chorób zawodowych, ergonomii i zdrowia w pracy. Członkini Sekcji Fizjoterapii w Chorobach Zawodowych i Medycynie Pracy. Członkini ACPOHE (Association of Chartered Physiotherapists in Occupational Health and Ergonomics). Członkini IFPTOHE (International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics).

Neurocentrum MIWOMED tworzy młody zespół wysokiej klasy specjalistów z doświadczeniem międzynarodowym oferując kompleksowy program leczenia kręgosłupa. Zaczynając od fizjoterapii bólów, deformacji i wad wrodzonych kręgosłupa, poprzez konsultacje i zabiegi ortopedyczne oraz neurochirurgiczne, kończąc na terapii leczenia bólu. Nasz zespół budują lekarze, fizjoterapeuci, neuropsycholodzy oraz personel pomocniczy. Oferta Neurocentrum MIWOMED zawiera także koncepcję opieki zdrowotnej w miejscu pracy @Pracujzdrowo. Program wspiera pracowników, pracodawców, menadżerów instytucji zdrowia i placówek edukacyjnych w leczeniu oraz profilaktyce dolegliwości narządu ruchu indukowanych pracą.

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska (SFP) to naukowe stowarzyszenie zawodowe powstałe w 2009 roku, zrzeszające ponad 5 tys fizjoterapeutów. Reprezentują go światowej sławy fizjoterapeuci z doświadczeniem zarówno naukowym jak i klinicznym. Siłą organizacji są ludzie młodzi, z pasją, inicjatorzy wielu nowoczesnych nurtów w fizjoterapii, propagatorzy rozwoju zawodu, jego regulacji i ram prawnych. SFP i sekcja studencka wspiera także studentów i młodych absolwentów na polskich uczelniach.

dr n. o zdr. Bartosz Wilczyński – nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest pierwszym autorem,  również korespondencyjnym, artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach międzynarodowych. Na podstawie wykonanych badań naukowych zrealizował przewód doktorski w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, praca zatytułowana – „Dynamiczna koślawość kolana i dynamiczna równowaga u młodych sportowców. Zdolności motoryczne oraz prewencja urazów narządu ruchu”. Opiekun licznych prac magisterskich oraz prac naukowych. Zajmuje się również recenzją artykułów naukowych dla renomowanych międzynarodowych czasopism (m.in. „Clinical Epidemiology”, „Journal of Science in Sport and Exercise”, „PeerJ””). Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie ortopedii i traumatologii, medycyny sportowej, kinezyterapii, statystyki czy metodologii badań naukowych dla studentów fizjoterapii. Jest inicjatorem i prowadzącym zajęcia w formie fakultetów (m.in. Sport to Zdrowie? Urazy sportowe – diagnostyka, prewencja, leczenie). Uczestnik wielu konferencji naukowych, zdobywając wyróżnienia prezentacji badań naukowych na I Naukowej Konferencji Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT w 2021 oraz podczas X Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w 2019 roku. Brał czynny udział w projektach popularno-naukowych (m.in. projekt – „Zdolni z Pomorza”), a roku 2022 jest inicjatorem i kierownikiem projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/ Doskonała Nauka. Projekt zatytułowany „Nauka zdrowego sportu dla dzieci i młodzieży”, ma na celu popularyzację nauk o zdrowiu, w szczególności fizjoterapii profilaktycznej urazów narządu ruchu w populacji dzieci i młodzieży uprawiających sport. Oprócz zajęć naukowo-dydaktycznych prowadzi od lat własną praktykę fizjoterapeutyczną, spełniając się jako fizjoterapeuta i trener przygotowania fizycznego, czerpiąc źródła inspiracji do nowych projektów naukowych. Specjalizuje się w fizjoterapii ortopedycznej i sportowej. Pomaga sportowcom – pacjentom w profilaktyce urazów oraz sprawnym powrocie do sportu po kontuzjach. Ponadto, promuje pracę fizjoterapeuty oraz pełnił rolę koordynatora studentów odbywających praktykę zawodową w placówce rehabilitacyjnej w Gdyni.

Grzegorz Wietek –  prezes zarządu oraz współwłaściciel Nordmedic Sp. z o.o. Pomysłodawca i twórca jednego z najnowocześniejszych zrobotyzowanych centrów fizjoterapii funkcjonalnej w Europie. Od początku powstania Centrum przyświeca mu idea pomocy pacjentom niezależnie od stanu, w jakim się znaleźli. Poświęcił wiele uwagi na zaplanowanie i konfigurację parku maszyn rehabilitacyjnych w Centrum. Z pasją śledzi nowości na rynku rehabilitacji zrobotyzowanej, by zarówno pacjenci neurologiczni, jak i ortopedyczni otrzymywali kompleksową pomoc rehabilitacyjną. Studiował na Uniwersytecie Morskim. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu podmiotami medycznymi.
Prywatnie zapalony snowboardzista, miłośnik turystyki rowerowej oraz instruktor ratownictwa wodnego.

Działalność medyczna Nordmedic obejmuje zakład opiekuńczo – leczniczy, podstawową opiekę zdrowotną, rehabilitację ambulatoryjną i domową oraz zaawansowaną rehabilitację przy użyciu najnowocześniejszych robotów i technologii. Misją placówki jest przywrócenie pacjentom możliwości lepszego funkcjonowania dzięki technologii XXI wieku oraz wykwalifikowanemu personelowi. Pracownicy Nordmedic wierzą w efekty, jakie daje indywidualnie podejście do pacjenta i kompleksowa pomoc. Każdego dnia wspierają pacjentów neurologicznych, po udarach i urazach czaszkowo-mózgowych, z urazami kręgosłupa oraz pacjentów ortopedycznych.

dr n. med. Monika Kuczma – absolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (2012), specjalista w dziedzinie fizjoterapii (2013). W latach 2004-2013 współpraca z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako asystent, a w latach 2014-2018 z Zakładem Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu z Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim jako adiunkt. Autorka i współautorka publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej. Zdobyła nagrodę za II miejsce na konferencji Międzynarodowy Dzień Inwalidy Zgorzelec 2012 za wystąpienie plakatowe. Terapeuta metod Bobath, PNF, Vojta, FITS, Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci. Od 2012 współwłaściciel Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c. oraz Koordynator zespołu fizjoterapeutów w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy. Sędzia międzynarodowy w dyscyplinie wioślarstwo.

dr n. med. Jarosław Hoffman – absolwent Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (2010), specjalista w dziedzinie fizjoterapii (2012). Od 2005 roku asystent w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy. Od roku 2010 adiunkt na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Recenzent, autor i współautor publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej. Terapeuta metod: Bobath, PNF, McKenzie, OMI Cyriax, Terapeuta Strukturalnej Pracy z Ciałem. Od 2012 współwłaściciel Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c.

Centrum Rehabilitacji Kinesis powstało w 2012 r. w zawiązku z ogromnym zapotrzebowaniem na usługi rehabilitacyjne w naszym kraju. Pierwsze działanie związane z prowadzeniem gabinetu fizjoterapeutycznego świadczącego usługi na najwyższym poziomie miało miejsce w 2010 r., w dwóch osobnych ośrodkach, które ostatecznie uległy połączeniu i z powodzeniem działają na rynku do dnia dzisiejszego. Na nasz sukces składają się lata praktyki związane z pracą w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy na Oddziale Rehabilitacji, gdzie od dziesięciu lat zdobywamy niezbędne doświadczenie i stale poszerzamy swoją wiedzę. W trakcie tych lat pracy uczestniczyliśmy w wielu kursach i szkoleniach o różnej specjalizacji związanej z rehabilitacją, których elementy wykorzystujemy w codziennej pracy. W skład zespołu fizjoterapeutów wchodzą osoby wysoko wykwalifikowane, które świetnie się uzupełniają, a każdy z nas wnosi coś innego, nowego, przez co osiągamy bardzo dobre rezultaty. Centrum Rehabilitacji Kinesis wyróżnia profesjonalne i nowoczesne podejście diagnostyczne i terapeutyczne. Dobór terapii oparty jest na szczegółowej analizie funkcjonalnej, biomechanicznej oraz neurofizjologicznej naszych pacjentów, co umożliwia zastosowanie właściwej strategii w procesie rehabilitacji. O gwarancji jakości i najwyższym poziomie świadczonych przez Kinesis usług przemawiają wysokie kwalifikacje (potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami) i wieloletnie doświadczenie zawodowe współpracujących terapeutów.

Joanna Małaczyńska-Rentfleisz – dyrektor Ośrodka Terapii Edukacji i Aktywizacji Sportowej prowadzonego przez Fundację Sport na Zdrowie. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w firmach konsultingowych. Od ponad 12 lat pracę zawodową łączy ze współpracą z organizacjami i instytucjami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją dzieci chorych na astmę, alergię i inne choroby o podłożu alergicznym i pulmonologicznym. Ma doświadczenie i kompetencje związane m.in. z zarządzaniem projektami, wdrożeniami nowych projektów, pracy przy badaniach klinicznych oraz przy organizacji konferencji naukowych. Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu – kierunek Zarządzanie. Z Fundacją Sport na Zdrowie związana od początku jej działalności, bierze aktywny udział przy realizacji większości projektów fundacji.

Fundacja Sport na Zdrowie – Misją Fundacji jest wspieranie, edukacja i działania przekonujące dzieci i rodziców do zdrowego trybu życia. Dzięki innowacyjnemu podejściu do chorób cywilizacyjnych takich jak astma, alergia, atopowe zapalenie skóry, otyłość, wady postawy czy choroby neurologiczne, wszystkim naszym podopiecznym zapewniamy doskonałe połączenie rehabilitacji ze sportem. Ośrodek posiada nowoczesne zaplecze rehabilitacyjne, basen solankowym, bazę zabiegową i gabinety lekarskie, które umożliwiają kompleksową opiekę nad małymi pacjentami. Wszystkie prowadzone przez fundację programy oparte są o doświadczenia i wskazania partnerów merytorycznych m.in. Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Bogna Listewnik – przedsiębiorczyni, fizjoterapeutka, autorka. Absolwentka wydziału fizjoterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz licznych szkoleń z zakresu fizjoterapii i rozwoju osobistego. Specjalistka terapii trzewnej oraz rehabilitacji stawów skroniowo-żuchwowych.

Założycielka Body&Mind Clinic, miejsca kompleksowego dbania o zdrowie i dobre samopoczucie, skupiającego specjalistów z zakresu fizjoterapii, psychologii, dietetyki, treningu, medytacji i szeroko pojętej medycyny. Autorka bloga, kanału na YouTube, oraz e-book’ów. Prowadzi wykłady i warsztaty dla pacjentów, oraz szkolenia dla fizjoterapeutów. Jej misją jest pomoc jak największej ilości ludzi na jak najdłuższy czas, co realizuje poprzez budowanie efektywnych zespołów terapeutycznych oraz edukację społeczeństwa i młodych terapeutów.

Dawid Juszczyk – mgr fizjoterapii, właściciel firmy Centrum Rehabilitacji i Treningu Fizjo-world. Na co dzień czynny terapeuta oraz trener personalny i przygotowania motorycznego w grach zespołowych.

Centrum Rehabilitacji i Treningu Fizjo-world zajmuje się głównie pacjentami ortopedycznymi i neurologicznymi, sportowcami zawodowymi oraz młodzieżą aktywną sportowo, a także klientami pragnącymi poprawić swoją sylwetkę lub powrócić do sprawności po kontuzji czy dłuższej przerwie od wysiłku. Centrum Rehabilitacji Fizjo-world tworzy doświadczona kadra terapeutów i trenerów, wspomagana sprzętem pozwalającym na monitoring postępów treningowych.

dr n. med. Ewa Grymel-Kulesza – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (2005), stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej o specjalności fizjoterapii w położnictwie uzyskała w 2013 roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2008 roku związania z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku najpierw jako wykładowca, następnie jako adiunkt. Od 2019 roku wykładowca na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku Położnictwo. W latach 2013-2018 współpracowała z Fundacją „Rodzić po Ludzku” gdzie prowadziła liczne kursy dla położnych i fizjoterapeutów. Autorka i współautorka publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej. Promotorka i recenzentka wielu prac licencjackich. Terapeutka uroginekologiczna, specjalistka rehabilitacji okołoporodowej z akredytacją PTUG, uczestniczka wielu kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii w ginekologii i położnictwie.

Od 2015 właściciel firmy Ifomu Fizjoterapia. Ifomu oznacza formę i to też stanowi motto firmy. Odzyskanie dobrej formy i zdrowia przez kobiety po porodzie to cel, który skutecznie jest realizowany. Firma prowadzi również liczne szkolenia i warsztaty dla kobiet w ciąży, położnych i fizjoterapeutów co jest możliwe dzięki współpracy z dużymi firmami takimi jak Nestle czy Bayer i inne.

dr n. o k.f. Ewa Kucharska – absolwentka studiów magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, studiów podyplomowych z Żywienia człowieka i dietetyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalistka gimnastyki korekcyjnej i terapii ręki, trener gimnastyki sportowej II stopnia oraz instruktor wielu dyscyplin sportowych m.in. narciarstwa zjazdowego, windsurfingu, pływania, Nordic Walking. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń m.in. z terapii ręki, grafomotoryki oraz z żywienia w sporcie czy dietoterapii. Autorka i współautorka publikacji, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych dotyczących równowagi ciała, koordynacji, aktywności fizycznej i diety. Od 2015 roku do dziś pracuje na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, prowadząc wykłady i ćwiczenia m.in. z żywienia człowieka i dietetyki na kierunku kosmetologia, z kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu na kierunku fizjoterapia oraz zajęcia z diet alternatywnych, żywienia i wspomagania w sporcie oraz nutrikosmetyki na studiach podyplomowych.

Pomysłodawczyni i właścicielka firmy ActivEK – Centrum Zdrowego Człowieka w Gdyni. ActivEK powstał z pasji i zamiłowania do zdrowego i aktywnego stylu życia. To miejsce, w którym świadczone są usługi najwyższej jakości, kompleksowo podchodząc do ludzi, którzy wymagają wysokiej jakości obsługi oraz profesjonalizmu w każdym calu. Najważniejsze dla pracującego tam zespołu jest zdrowie pacjenta oraz uzyskanie jak najlepszych efektów. Tworząc Centrum Zdrowego Człowieka założycielce przyświecała wizja holistycznego podejścia do człowieka. Każdemu w tym miejscu poświęcony zostaje czas na konsultację oraz terapię, bo w końcu najważniejszym krokiem w dążeniu do odzyskania pełnej równowagi na każdej płaszczyźnie. W activEK – Centrum Zdrowego Człowieka pomoc uzyskają zarówno dorośli jak i dzieci. Aby rzeczywiście stworzyć miejsce, w którym holistycznie podchodzi się do każdej osoby zaproszono do współpracy najlepszych specjalistów wielu dziedzin: fizjoterapeutów, psychoterapeutów, logopedę i neurologopedę, dietetyka, masażystę jak również specjalistkę Ajurwedy, refleksologii i licencjonowanego kosmetologa.

Żaneta Gałecka-Szczerba – fizjoterapeutka, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracę w zawodzie rozpoczęła w roku 2000. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki realizowanej w ośrodkach rehabilitacyjnych takich jak m.in. Carolina Medical Center Szpital Rehabilitacyjny w Dzierżążnie, Nadmorskie Centrum Medyczne. Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń i kursów w dziedzinie fizjoterapii, wśród których należy wymienić: McKenzie (MDT), PNF (Dyplomowany Terapeuta Proproceptive Neuromuscular Facilitation), Kinezjotaping, Pilates, Nordic Walcking, masaż tkanek głębokich i wiele innych między innymi w zakresie masażu, innowacyjnych metod fizykalnych takich jak fala uderzeniowa, pole elektromagnetyczne wysokiej intensywności (SIS), laser wysokoenergetyczny, SIRIO. Jest również wykładowcą akademickim – realizuję program edukacyjny z zakresu fizjoterapii na uczelniach: Wyższa Szkoła Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego oraz GUMED. Specjalizuję się w fizykoterapii a zwłaszcza w terapii falą uderzeniową – jestem autorką badań naukowych analizujących skuteczność fali uderzeniowej w leczeniu dolegliwości bólowych – moje badania były publikowane w branżowych periodykach.

Właścicielka Centrum Rehabilitacji C7med – zajmującej się szeroko pojętym usprawnianiem pacjentów, w której pracuję z grupa młodych i ambitnych fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci z Centrum Rehabilitacji C7med często korzystają ze zdobyczy nowoczesnej techniki – ultranowoczesnego sprzętu stosowanego w każdej formie Fizjoterapii.

Magda Rosłoniec – dyplomowany technik fizjoterapii. Doświadczenia w dziedzinie zaopatrzenia ortopedycznego i ortototycznego zdobyła prowadząc 16 lat działalność jako właściciel sklepu ze sprzętem ortopedycznym i środkami pomocniczymi. Certyfikowany Obuwnik Ortopedyczny od 2004r. Obecnie również ortotyk z certyfikatem uzyskanym we Francji w renomowanej firmie Sidas. Ambasador firmy Sidas.

Prowadzi Gabinet Ortotyki Indywidualnej FootComfort w Gdańsku, specjalizujący się w wykonywaniu wkładek indywidualnych, odciążeń i ortez z materiałów termoformowalnych. Od 10.04.2019 r. szkoleniowiec i reprezentant Frems Life na terenie Polski.

Marcin Szymborski – absolwent studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas studiów, otrzymał Nagrodę Dziekana za wysokie wyniki w nauce. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z rehabilitacji w sporcie, diagnostyki funkcjonalnej w dysfunkcjach układu ruchu, kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu, biomechaniki oraz metod stosowanych w rehabilitacji funkcjonalnej, podczas których studenci poznają wiele praktycznych technik, które mogą zastosować w pracy z pacjentem.

Właściciel gabinetu fizjoterapeutycznego Orthofiz w Gdańsku, specjalizującego się w problemach związanych z kontuzjami sportowymi, bólami kręgosłupa, stawami kolanowe przed i po zabiegach, problemami ze stawem skroniowo- żuchwowym, a także problemem skoliozy. Orthofiz był zapleczem fizjoterapeutycznym kardy polski juniorów w kickboxingu na mistrzostwach Europy w Hiszpanii w 2015 roku. Współpracujemy ze znanymi sportowcami m.in. z Danielem Łukasikiem i Izoghue Ugonohem.

Urszula Habowska – od ponad 25 lat jest związana z branżą IT oraz medyczną (fizjoterapia). Stale próbuje łączyć te dwa oddalone od siebie światy, stąd też powstał pomysł aplikacji eFizjo, nad którym obecnie pracuje wraz ze swoim zespołem. Projekt aplikacji eFizjo realizowany jest w ramach Funduszy Norweskich z grantów dla Przedsiębiorczych Kobiet. Wprowadzając nowe technologie w zakresie e-medycyny chce, żeby pacjenci mogli w sposób szybki i efektywny wracać do sprawności, a terapeuci posiadali narzędzie, które w znacznym stopniu uprości i ułatwi ich pracę.
Prywatnie jest osobą bardzo aktywną. Jej pasją jest lotnictwo oraz podróże. Od trzech lat Prezes Zarządu STOWARZYSZENIA PASJONATÓW LOTNICTWA GENERAL AVIATION promującym zawody związane z lotnictwem wśród młodzieży.

Monika Hubisz – menadżerka oraz projekt menadżerka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z zespołami projektowymi oraz sprzedażowymi w branży IT. Związana z tworzeniem i zarządzaniem projektami informatycznymi w obszarach zarządzania, sprzedaży oraz e-zdrowia. Od dwóch lat zaangażowana w tworzenie i realizację innowacyjnego projektu informatycznego w zakresie nowoczesnych metod  fizjoterapii eFizjo.

Od kilkunastu lat Pomorskie Centrum Fizjoterapii Domowej pomaga osobom z niepełnosprawnością świadcząc usługi rehabilitacji domowej. Wieloletnie doświadczenie i namowy pacjentów sprawiły, że od roku PCFD realizuje usługi również w gabinecie stacjonarnym. Pomorskie Centrum Fizjoterapii Domowej zostało stworzone i nadal rozwija się we współpracy z młodym i ambitnym zespołem fizjoterapeutów, a największą wartością  w PCFD są nasi terapeuci.
Wychodząc naprzeciw zmianom w podejściu do e-medycyny i informatyzacji tej dziedziny naszego życia, Pani Urszula i Pani Monika zaanażowały się w tworzenie nowoczesnej platformy informacyjnej dedykowanej dla pacjentów i fizjoterapeutów – eFizjo. Platforma ta jest częścią projektu realizowanego w ramach Funduszy Norweskich w ramach grantów dla Przedsiębiorczych Kobiet.

Kamila Buszta-Rogaczewska – przedsiębiorczyni, eksporterka z wieloletnim doświadczeniem w handlu międzynarodowym. Dyrektor Zarządzająca w Centrum Rehabilitacyjno – Leczniczym Rezydencja Live w Okolu. Absolwentka filologii germańskiej. Pasjonatka dalekich, egotycznych podróży, miłośniczka sportów wodnych wakeboard i biegów długodystansowych. Z wielką przyjemnością wspiera kobiece inicjatywy. Propaguje życzliwość w biznesie, szczególnie wśród kobiet. Na co dzień z oddaniem zarządza wykwalifikowanym zespołem w Centrum Rehabilitacyjno – Leczniczym Rezydencja Live i dba o jego ciągły rozwój. Kładzie nacisk na holistyczne podejście do pacjenta poprzez wprowadzenie autorskich programów rehabilitacji.

Beata Błąkała – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (2023), absolwentka Politechniki Gdańskiej Studia Podyplomowe „Zarządzanie Firmą w Opiece Medycznej” (2023). Posiada 12-letnie doświadczenie w PZOZ Szpital w Lęborku, liczne kursy i szkolenia z Fizjoterapii. Właścicielka NZOZ BEAVITA 1 (od 1998 r.).

Od 2003 r. firma ma swoja siedzibę w Sierakowicach. NZOZ Beavita 1 to placówka rehabilitacyjna i sklep medyczny. Pracownicy Beavita 1 zajmują się głównie rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy wracają do sprawności po wypadkach. Na miejscu udzielają porad fizjoterapeutycznych. W razie potrzeby udzielane są porady lekarskie w ramach współpracy z Kaszubskim Centrum Medycznym i na podstawie stanu zdrowia pacjenta wdrażana jest odpowiednia terapia. Na terenie placówki działa sklep medyczny, w którym pacjenci mogą zaopatrzyć się w sprzęt zaopatrzenia ortopedycznego oraz środki pomocnicze w oparciu o wnioski z NFZ oraz odpłatnie. Do każdego przypadku podchodzi się indywidualnie. Rehabilitacja odbywa się prywatnie lub w ramach refundacji przez NFZ od 2008 r. Zakład wdraża nowe technologie i prężnie się rozwija. Placówka stawia duży nacisk na współpracę z uczelniami i innymi placówkami. Współpracuje także z towarzystwami ubezpieczeniowymi, w ramach tych umów również świadczone są usługi.

dr Iwona Sokołowska – absolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemu jakości. Współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej oraz badań kosmetyków dla największych światowych koncernów kosmetycznych.

IvoLab jest nowoczesną firmą szkoleniową łączącą specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania laboratorium badawczego z wieloletnim doświadczeniem i praktyką ekspertów. Firma świadczy również usługi opracowania i wdrożenia systemu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych w jednostkach naukowo-badawczych, jak również największych centrach badawczych w Polsce. IvoLab specjalizuje się w: biologii molekularnej, mikrobiologii, embriologii, fizykochemii i analizie chemicznej. Szkolenia organizowane przez firmę sprawiają, że najbardziej zaawansowane metody, techniki i systemy stają się proste i zrozumiale dla  uczestników.

J.S. Hamilton stanowi grupę firm zlokalizowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej świadczących szeroki wachlarz wyspecjalizowanych usług dla przemysłu, handlu, transportu, dystrybucji i składowania. Organizacja powstała w 1949 roku i do dziś łączy w sposób kompleksowy usługi rzeczoznawczo-kontrolne z szerokim spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach. Laboratorium Hamilton oferuje m.in. kompleksowy zakres usług wymagany do sprawdzenia jakości produktów kosmetycznych zgodnie z przepisami europejskimi i międzynarodowymi. Świadczone usługi są częścią procesu zapewnienia bezpieczeństwa oraz potwierdzenia skuteczności produktów kosmetycznych.

 

Katarzyna Gałężewska – od 2009 roku główny trener oraz właściciel marki Maxlash Professional oraz Mount Up Lash. Absolwentka kursów stylizacji rzęs Hollywood Lashes. Instruktor i trener Beauty Lashes. Absolwentka kursu instruktorskiego stylizacji rzęs w Centrum Kształcenia Kadr w Poznaniu. Absolwentka Szkoły Wizażu Olafa Tabaczyńskiego „Maestro”. Zawodowo realizuje swoje pasje i zainteresowania w zakresie wizażu i stylizacji rzęs, ale w wolnym czasie tworzy też modę i aranżuje wnętrza. Dusza artystyczna w każdym calu.

Maciej Gałężewski – główny manager marketingu i promocji marki Maxlash Professional. Absolwent kursów instruktorskich stylizacji rzęs, trener stylizacji rzęs od 2009 roku. Absolwent wielu kursów, warsztatów i szkoleń marketingowych m.in.  Dawida Baginskiego, FB Elite, Kadra na Euro. Absolwent szkoleń i kursów makijażu permanentnego m.in. Broadway Beauty. Od 2009 roku zmienia podejście wielu osób do obsługi klienta, prowadzenia biznesu i tworzenia relacji. W swój „wyjątkowy” sposób motywuje, zwiększa pewność i poczucie własnej wartości setkom kobiet w Polsce.​

Firma Maxlash Professional istnieje na runku od 2009 roku. Trenerzy firmy są autorami takich metod stylizacji rzęs jak Express, Pump Up Lash i Stay Long Mascara. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadzili też szkolenia oraz kosmetyki do trwałego podkręcania i malowania rzęs. Organizują szkolenia z zakresu 1:1. 2:1, 3:1, Russian, Volume, 2d-8d etc. Ich innowacyjne metody podbijają rynek wypychając dotychczas stosowane rodzaje podkręcania i stylizacji rzęs. Z doświadczenia i umiejętności twórców marki, skorzystało wiele osób w całej Polsce i Europie. Od 2010 roku Maxlashes Professional regularnie uczestniczy kongresach, targach oraz wydarzeniach kosmetycznych

dr n.med. Dorota Sołdacka – absolwentka: Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (2006), Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemii, Chemia Kosmetyczna (2007), Politechniki Łódzkiej, Wydziału Biotechnologii (2008). Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii (2014). Adiunkt w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Od 2009 roku właścicielka gabinetu kosmetologicznego – Kosmetologia dr Dorota Sołdacka. Jej pasją jest skóra, misją tworzenie najwyższej jakości synergistycznych zabiegów wpływających na wszystkie warstwy skóry od najgłębszych do najbardziej zewnętrznych. Kreatorka autorskiego programu terapii skóry opracowanego na podstawie prawie 20 letniego doświadczenia pracy ze skórą. Celem jej zabiegów jest rewitalizacja i stymulacja skóry do odnowy. Skupia się na wysokiej jakości spersonalizowanych programów pielęgnacyjnych, które prowadzą do uzyskania zdrowej skóry. Propagatorka holistycznego podejścia do pielęgnacji skóry. Ponadto recenzentka, ekspert, autorka i współautora licznych publikacji oraz wystąpień na konferencjach o tematyce kosmetologicznej.

dr Marcin Nowak – absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (2011). Przez wiele lat tworzył i zarządzał firmami z branży medycznej i dziedzin pokrewnych, jak turystyka medyczna, IT dla potrzeb medycyny, telemedycyna, ubezpieczenia zdrowotne. Uczestnik licznych kursów i staży w Polsce i za granicą (między innymi we Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, we Włoszech).

Współwłaściciel i współzałożyciel Pomorskiej Szkoły Medycyny Estetycznej – pierwszej na Pomorzu placówki kształcącej lekarzy i lekarzy dentystów z zagadnień związanych z medycyną estetyczną i zarządzaniem firmą na tym trudnym rynku. Lekarz medycyny estetycznej, przedsiębiorca, twórca centrów medycznych, w których, w myśl holistycznej koncepcji opieki, to Pacjent jest na pierwszym miejscu. W swojej pracy zawodowej wyznaje zasadę, że kompleksowe podejście do Pacjenta to nie tylko poprawa wyglądu z wykorzystaniem możliwości medycyny estetycznej, ale również zadbanie o jego sferę wewnętrzną, tj. o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Cechy, jakimi charakteryzuje się dr Marcin Nowak to charyzma, niespożyte pokłady energii, kreatywność, pasja. Zabiegi medycyny estetycznej w jego wykonaniu mają na celu nie tylko odmłodzenie i zatrzymanie procesu starzenia, ale przede wszystkim podkreślenie naturalnego piękna. Zawsze otwarty na nowe doświadczenia, ludzi, wiedzę oraz nowe technologie i kreatywne rozwiązania. W swojej pracy działa w myśl słów „Każdy z nas nosi w sobie piękno. Cała sztuka polega na tym, by umieć je odkryć.” – Éric-Emmanuel Schmitt. 

Roland Sipowicz – założyciel i współwłaściciel firmy Abacosun, przez 20 lat pełniący funkcję Dyrektora Generalnego. Współtwórca systemu franczyzowego Abacosun, dzięki któremu powstały setki gabinetów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kreator trendów, nieustannie inspirujący partnerów biznesowych do podejmowania nowych wyzwań i rozwijania swoich gabinetów. W 2015 roku stworzył nową firmę Abikos, zajmującą się wyszukiwaniem i popularyzacją najnowszych aparatów kosmetycznych. Prelegent wielu konferencji, autorytet w dziedzinie organizacji przestrzennej i konfiguracji wyposażenia gabinetów kosmetycznych, zgodnie z potrzebami usługobiorców. W marcu 2018 r uruchomił kolejny Instytut Urody w Gdańsku, w którym realizuje swoje pomysły i wdraża najnowsze technologie. „Życie jest nieustanną podróżą w poszukiwaniu nowych rozwiązań” – to założenie niezmiennie wytycza jego drogę zawodową, a pasja, doświadczenie, kompetencje i zadowoleni klienci są jego największym kapitałem.

Dorota Radłowska – absolwentka Wydziału Fizjoterapii Studium Medycznego w Wejherowie (1999r), absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu(2006r), absolwentka studiów podyplomowych Kosmetologia Bioestetyczna w WSZ w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kraju i za granicą. Od 2006 r główny szkoleniowiec firmy Abacosun, prelegent wielu konferencji i warsztatów, prowadząca pokazy kosmetyczne dla słuchaczy i studentów Uczelni Wyższych w całej Polsce. Ceniona specjalistka w dziedzinie nowoczesnych aparatów kosmetycznych i nowatorskich technik ich wykorzystania. Od 2015 roku współtwórca i główny szkoleniowiec firmy Abikos, zarządzająca pracą Instytutu Urody Abacosun w Gdańsku. Szczególna wrażliwość, wiedza i doświadczenie pozwoliły jej na zainteresowanie się najlepszymi i najbardziej wymagającymi produktami na rynku kosmetycznym.

Ewelina Kreft – SPA&Wellness Thera Wellness **** , Radisson Blu Hotel w Sopocie. Absolwentka 3 kierunków studiów na podstawie, których stworzyła solidną bazę wiedzy o kosmetologii i zarządzaniu. W 2011 ukończyła studia licencjackie z kosmetologii na uczelni WSZUiE, następnie studnia magisterskie z zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia z zarządzania ośrodkami SPA&Wellness w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Przez lata zarządzała i współtworzyła gabinety kosmetyczne, klinikę medycyny estetycznej oraz SPA w hotelach 4 i 5*. Pracując na wielu stanowiskach w SPA począwszy od recepcyjnego, po kierownicze poznała i organizowała wszystkie procesy zachodzące w branży beauty. Dzięki temu że doskonale je rozumie i  sprawnie nimi zarządza, co ma wpływ na wzrost jakości świadczonych usług, wydajności pracowników oraz bezpośrednio przekłada się na przychody i koszty utrzymania SPA.

dr n. med. Anna Kamm – absolwentka: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych; Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wydziału Zdrowia Publicznego; Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Wydziału Zarządzania; egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zawodzie Technika Usług Kosmetycznych; absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Zakład Chemii Medycznej; asystent w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Kosmetologię w praktyce wzbogaca o edukację za pośrednictwem piśmiennictwa. Tworzy bogaty dorobek naukowy licznymi artykułami popularnonaukowymi i naukowymi w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, a także wystąpieniami na krajowych i zagranicznych konferencjach z dziedziny kosmetologii i chemii medycznej.

Od 15 lat właścicielka Kliniki Urody Kamelia, specjalizującej się w złożonych terapiach trudnych przypadków. Klinikę tworzy zespół doświadczonych kosmetologów, dbających na co dzień o uzyskanie jak najlepszych efektów zabiegowych i komfort odwiedzających. Bogata oferta zabiegowa pozwala na terapię szerokiego spektrum klientów: od nastolatek do dorosłych kobiet i mężczyzn. Wykorzystywane w Klinice zaawansowane technologicznie preparaty oraz najnowsza metodyka wykonania nie tylko powstrzymują ślady upływającego czasu ale podkreślają klasyczne piękno.

Lidia Zawadzka – dyplomowany podolog. Od lat przekazuje swoją wiedzę jako wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Prelegentka wielu konferencji podologicznych i medycznych. Autorka artykułów dotyczących zagadnień podologicznych oraz współautorka książek pt.”Wykłady podologiczne”. Specjalizuje się w ortonyksji i innych metodach dotyczących terapii wrastających i wkręcających się paznokci. W oparciu o swoja wiedzę łączy pracę badawczą z rozwiązaniami praktycznymi. Poza pracą w gabinecie aktywnie promuje podologię.

Od 2011r właścicielka dynamicznie działającego się gabinetu podologicznego PediKos w Gdańsku zajmującego się szeroko pojętą specjalistyczną profilaktyką, diagnozowaniem zmian i dysfunkcji stóp oraz doborem indywidualnych wkładek ortopedycznych. Tworzy zespół z młodymi, ambitnymi podologami i ortopodologami z zapałem pogłębiającymi wiedzę i umiejętności o najnowsze techniki podologiczne.

Alicja Gondek-Urtnowska – od 2002 roku związana z branżą medyczną. W 2017 roku z wyróżnieniem ukończyła studia podyplomowe z zakresu trychologii. Szkoleniowiec i praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Wspólnie z mężem prowadzi kilka gabinetów trychologicznych.

Od 2017 roku Członek Zarządu, a od 2018 roku Prezes Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Adiunkt w World Trichology Society. Jedyny i pierwszy w Polsce biegły sądowy z dziedziny trychologii. W latach 2017-2022 wykładowca oraz twórca programu trychologii na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Autorka wielu artykułów  z dziedziny trychologii. Promotor rozwijania „właściwej” trychologii w Polsce.

Paulina Wypych-Kapczyńska – dyrektor zarządzająca Hairmitage. Menadżerka z ponad 12-letnim doświadczeniem w pracy z zespołami sprzedażowymi. Zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem: od rekrutacji, przez szkolenia i nadzór nad pracownikami, aż do kontroli nad realizacją wspólnie zaplanowanych działań. Jej największym atutem jest umiejętność nawiązywania i utrzymywania doskonałego kontaktu z ludźmi. Spełnia się jako mentor i coach. Potrafi doskonale słuchać – zawsze słyszy komunikowane potrzeby. Stosuje zasady, których sama uczy. Ukończyła zarządzanie biznesem medycznym w Szkole Głównej Handlowej oraz studia w zakresie zarządzania kryzysowego i zarządzania zasobami ludzkimi, a także liczne kursy o tematyce zarządzania projektami, projektowania efektywnych szkoleń oraz coachingu w organizacji.

Klinika Hairmitage bardzo kompleksowo podchodzi do pacjentów zmagających się z wyzwaniami natury estetycznej, a w szczególności z problemami skóry głowy i włosów. Specjalizujemy się w trychologii i transplantacji włosów. Hairmitage to zespół doświadczonych lekarzy i specjalistów z pasją i energią do działania. Naszym najważniejszym celem i misją całego zespołu jest poprawianie jakości i komfortu życia naszych pacjentów. Filozofia HAIRMITAGE opiera się na przekonaniu, że „każdy ma prawo do piękna”. We wszystkich wymiarach naszej działalności staramy się żyć tą filozofią. Do problemów, z którymi się zgłaszają się pacjenci, pracownicy kliniki podchodzą holistycznie. Zajmują się nie tylko objawami, ale sięgają do przyczyn. Dlatego usługi kliniki w zakresie chirurgii transplantacji włosów, trychologii, medycyny estetycznej czy kosmetologii są wspierane przez wybitnych specjalistów w dziedzinie endokrynologii, dermatologii, gastrologii, dietetyki, fizjoterapii, psychoterapii. Dzięki takiemu holistycznemu podejściu do problemów natury estetycznej pracownicy pomagają pacjentom skutecznie dbać nie tylko o ich piękno i zdrowie, ale także samopoczucie. Pomagają trwale odzyskać poczucie własnej wartości i pewność siebie.

dr Magdalena Atta-Motte – wysoko wykwalifikowana specjalistka w dziedzinie nauk medycznych i o zdrowiu, posiadającym stopień doktora uzyskany na Uniwersytecie w Catania-Ragusa „Unisel” w 2022 roku (Sycylia- Włochy) Jej ekspertyza koncentruje się na zastosowaniu laserów w medycynie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie praktyczne, zdobyte pod okiem światowej klasy specjalistów, podczas wykonywania zabiegów estetycznych przy użyciu laserów medycznych na pacjentach o różnorodnym pochodzeniu etnicznym. W swojej karierze zawodowej Dr Atta-Motte pełniła funkcję trenera klinicznego dla renomowanych producentów sprzętu wykorzystywanego w branży estetycznej. Ta rola umożliwiła jej zdobycie szerokiej wiedzy praktycznej oraz umiejętności, które przekazuje innym w ramach prowadzonych przez nią międzynarodowych działań edukacyjnych. Jej wkład w badania naukowe znalazł odzwierciedlenie w licznych publikacjach w indeksowanych czasopismach naukowych oraz prezentacjach na międzynarodowych kongresach i konferencjach. Jako autorka książki „Biznes Laserowy”, skierowanej do praktyków terapii laserowej, Dr Atta-Motte stara się dzielić swoją wiedzą z innymi profesjonalistami w dziedzinie medycyny estetycznej. Jest członkiem honorowym American Society for Lasers in Medicine and Surgery, a także członkiem British Medical Laser Association oraz European Laser Association. Członkostwo w tych prestiżowych organizacjach pozwala jej być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie terapii laserowej i medycyny estetycznej oraz uczestniczyć w międzynarodowych sieciach specjalistów.

Dodatkowo, jest założycielką Certifa Aesthetics Training Academy, gdzie skupia się na organizacji kursów i szkoleń zawodowych dla branży estetycznej. Jej kursy są akredytowane przez Continuing Professional Development (CPD), zatwierdzone przez komitet naukowy British Medical Laser Association oraz uznawane na arenie międzynarodowej. Kursy te są prowadzone zgodnie z ramami kształcenia wymaganymi w Wielkiej Brytanii i obejmują tematykę laseroterapii w estetyce oraz innych procedur estetycznych. Życie zawodowe Dr Atta-Motte poświęcone jest rozwojowi i doskonaleniu technik w medycynie estetycznej. Jej celem jest nie tylko zapewnienie wysokiej jakości szkoleń i kursów dla profesjonalistów, ale również przyczynienie się do podnoszenia standardów w tej dziedzinie poprzez szerzenie wiedzy. Dr Atta-Motte jest zaangażowana w rozwój i doskonalenie technik medycyny estetycznej, mając na uwadze dobro pacjentów i jakość świadczonych usług. Jej pasja i zaangażowanie sprawiają, że jest cenionym ekspertem i autorytetem w branży estetycznej.

dr hab. n. med. Paweł Szychta  – chirurg plastyczny, pasjonat, wieloletni praktyk. W roku 2008 ukończył z wyróżnieniem studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od trzeciego roku studiów zdobywał wiedzę początkowo przy Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP), a następnie przy Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie kliniczne i naukowe zdobywał podczas stypendium międzynarodowego i późniejszej pracy w referencyjnej Klinice Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Uniwersytetu w Edynburgu. Zaangażowanie i pasję rozwijał także podczas krajowego szkolenia specjalizacyjnego w renomowanych placówkach w kraju, międzynarodowych staży z chirurgii plastycznej w USA (stypendium PSF Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej w Dallas, Los Angeles i Miami) i w Belgii (staż z chirurgii plastycznej piersi) oraz podczas kilkuletniej pracy z zakresu chirurgii onkologicznej i plastycznej piersi w Klinice Chirurgii Onkologicznej Piersi ICZMP w Łodzi. Nieustannie uczestniczy w licznych kursach i projektach międzynarodowych. W pracy klinicznej pasjonuje się leczeniem niedoskonałości estetycznych i zniekształceń powłok powstałych jako wynik wad wrodzonych i nabytych defektów poprzez uraz lub chorobę. Specjalizuje się w operacjach w obrębie głowy i szyi, piersi i klatki piersiowej, brzucha i okolicy bioder oraz kończyn dolnych i górnych. Wdraża również innowacyjne techniki operacyjne do codziennej praktyki lekarskiej, m.in. określił własną technikę podniesienia z powiększeniem piersi bez użycia implantu, wykonał także pierwszą w Polsce operację dzielenia piersi.

Przeprowadził szereg badań naukowych dotyczących zagadnień z obszaru chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i onkologicznej piersi, a także chirurgii plastycznej nosa, uszu, nowotworów skóry i wad wrodzonych powłok.  Wyniki badań prezentował na 37 wystąpieniach podczas konferencji, głównie międzynarodowych. Jest współautorem 48 publikacji, z czego niektóre zostały ujęte w najbardziej prestiżowych czasopismach na świecie, takich jak: Plastic and Reconstructive Surgery, Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, The Breast, Annals of Plastic Surgery, European Journal of Plastic Surgery Lasers in Medical Science czy International Journal of Dermatology. Jest członkiem w Zespole Redakcyjnym 4 czasopism naukowych, a także licznych polskich i zagranicznych towarzystw medycznych, takich jak: Polskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, Rekonstrukcyjnych i Estetycznych, General Medical Council w Wielkiej Brytanii, Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych czy Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ISAPS).  Zdobywca licznych nagród i stypendiów zarówno w kraju jak i za granicą m. in. 1. Nagrody na Konferencji Królewskiego Towarzystwa Medycyny w Londynie czy Stypendium Południowo-Wschodniego Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych i Rekonstrukcyjnych. Prywatnie pasjonat tańca latynoamerykańskiego, windsurfingu oraz pływania. Wolny czas spędza z rodziną. Pracuje nad tworzeniem i udoskonalaniem programów komputerowych służących chirurgii plastycznej. Wykonuje także operacje na żywo (live surgery), podczas których bezpośrednio dzieli się swoim doświadczeniem z innymi specjalistami i osobami uczącymi się zawodu. Każdego dnia dba o dobro swoich pacjentek i pacjentów. Słucha, motywuje, analizuje i przedstawia najlepsze możliwości leczenia.

Agnieszka Kośnik-Zając – absolwentka Politechniki Gdańskiej, uzyskała tytuł magistra inżyniera biotechnologii, ukończyła także liczne studia podyplomowe, w tym kosmetologię bioestetyczną, organizację i zarządzanie ośrodkami oraz centrami wellness i SPA, public relations oraz marketing i PR w internecie. Za swoje zaangażowanie w pracę i nieustanny rozwój została uhonorowana tytułem „Kobiety Sukcesu 20-lecia”.

Założycielka marki Babiana Kosmetologia Genokosmetyka oraz współwłaścicielka Chirurgii Naczyniowej ArtVein. Ponadto pełni funkcję prezesa Fundacji Wspierania Rozwoju Medycyny Anizja. Jest również aktywistką, biorącą udział w kampaniach społecznych na rzecz kobiet, takich jak #totylkopłeć czy #jestempewna.
Z pasją i determinacją angażuje się zarówno w rozwój branży kosmetologicznej, jak i medycznej, zdobywając uznanie zarówno w środowisku zawodowym i społecznym.
Jej działania stanowią inspirację dla innych, podkreślając znaczenie nie tylko sukcesów zawodowych, ale również zaangażowania społecznego i wspierania wartościowych inicjatyw.

Nikodem Kotewicz – menedżer “Gaja Spa” w Hotelu Astor oraz “Sand Spa” w Primavera Jastrzębia Góra. W “Primaverze” przez wiele lat zarządzał zespołem trenerskim. Aktywność fizyczna towarzyszy mu od wczesnej młodości. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, certyfikowanym trenerem personalnym oraz instruktorem fitness. W pracy stawia na relacje, komunikację i ciągły rozwój. Od ponad 14 lat w branży wellness wykorzystuje zarówno swój własny potencjał, jak i potencjał miejsca. Jego największy sukces to uśmiech drugiego człowieka. Lubi wyzwania, a największym z nich jest odpowiadanie na pytania własnych dzieci.

Sand SPA Health & Beauty Institute w Primavera Jastrzębia Góra to imponujące rozmachem SPA inspirowane bałtycką przyrodą. Oferuje szeroki wybór profesjonalnych zabiegów i rytuałów, stworzonych z myślą o harmonijnym połączeniu zdrowia i urody. Sand SPA ma w swojej ofercie floating, wavebalance, a także możliwość skorzystania z komory hiperbarycznej i tężni solankowej. Priorytetem w działaniach jest olistyczna opieka nad pięknem, równowagą i samopoczuciem. Swoje profesjonalne działania terapeuci wzbogacają renomowanymi markami, takimi jak Arosha, MedEstelle, Comfort Zone, BioOleo, Wellm.

Gaja Natural SPA to nadmorska przestrzeń relaksu w Hotelu Astor w Jastrzębiej Górze. Bazuje na naturalnych kosmetykach, zapachach pobudzających zmysły i manualnych umiejętnościach terapeutów. Gaja SPA ma w swojej bogatej ofercie masaże, zabiegi na ciało i twarz, a także rytuały z użyciem profesjonalnych kosmetyków renomowanych marek: Scens, Comfort Zone oraz Arosha . Gaja SPA na każdym kroku otula naturą, a w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni wypoczynkowej znajdują się leżanki wypełnione łuską gryki i drobnymi kamieniami kwarcu, ametystu oraz kryształu górskiego.

Anna Szymborska – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, specjalista z zakresu psychodietetyki oraz dietetyki w isnulinooporności, cukrzycy typu II oraz w chorobach tarczycy. Współautorka programu „Projekt XXL”, dedykowanego osobom z dużą nadwagą, w którym podopieczni w drodze do wymarzonej wagi otrzymują pełne wsparcie psychologiczne, dietetyczne oraz trenerskie. Właścicielka gabinetu psychodietetycznego w Gdańsku oraz organizatorka cyklu konferencji o tematyce psychodietetycznej. Od 2014 roku wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Od lat pomaga osobom z nadwagą i otyłością, uwzględniając szczególne potrzeby każdej z nich. W kompleksowy sposób łączy psychologię i dietetykę po to, aby w droga po zdrowe życie była przyjemna i przede wszystkim skuteczna. Wieloletnie doświadczenie owocuje własnymi programami utraty kilogramów oraz powrotu do zdrowia. Szczególna wrażliwość i empatia pozwalają jej na nawiązanie wyjątkowych relacji z Klientami, opartych na zaufaniu, współpracy i zrozumieniu. Często w atmosferze dobrej zabawy i uśmiechu. Prywatnie pasjonatka swojej pracy, gotowania, szukania zdrowych inspiracji i kopania w ogródku.

Michał Kaźmierczak – dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia. Absolwent kierunku Dietetyka na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz kierunku Towaroznawstwo o specjalizacji Żywienie i Dietetyka na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Na co dzień pracuje w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku dbając o odpowiednie żywienie i dietoterapię pacjentów szpitalnych.

Od 2017 roku z powodzeniem prowadzi własną poradnie dietetyczną Food Office, w której w głównej mierze specjalizuje się w dietetyce pediatrycznej oraz żywieniowym wsparciu pacjentów z mukowiscydozą. Współpracuje również z licznymi ośrodkami medycznymi realizując projekty profilaktyki zdrowotnej na terenie całej Polski. W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku prowadzi liczne szkolenia i praktyki dla studentów uczelni w ramach projektów unijnych.

Sylwester Kłos – dietetyk, trener personalny, trenerem mentalny, motywacyjny, rozwoju osobistego, szkoleniowiec i sportowiec amator. Ukończył studia magisterskie, liczne kursy i szkolenia polskie oraz zagraniczne. Szkolił się m.in. u dr Alana Christansona. Każdy przypadek traktuje indywidualnie. Posiada eksperckie doświadczenie w leczeniu różnorodnych schorzeń związanych z żywieniem. Nie jest szablonowym dietetykiem. Pracuje holistycznie nad funkcjonowaniem, snem, żywieniem, nawykami, suplementacją, treningiem i psychiką pacjenta. Zawodowo zajmuje się problemami jelitowymi, chorobami autoimmunologicznymi i problemami hormonalnymi. Zarówno u osób nietrenujących jak i zawodowych sportowców. Prowadzi reprezentantów kraju w piłce nożnej taki jak Paweł Wszołek, Filip Jagiełło, Karol Fila, a także sportowców takich jak Tomasz Gębala Reprezentant Polski w piłce ręcznej i wiele innych przedsiębiorców, celebrytów. Był gościem TVP 2 w programie pytanie na śniadanie.

Prowadzi nowoczesną poradnię dietetyczną Sports-Med., która zatrudnia już 11 specjalistów z dziedziny dietetyki, zajmując się najtrudniejszymi przypadkami z różnymi problemami i chorobami. Jest także współwłaścicielem cateringu dietetycznego.   

Anna Trojanowska – absolwentka socjologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, dietetyki w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studiów podyplomowych na kierunku Trener Personalny Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Certyfikowana trenerka Jedzenia Intuicyjnego, certyfikat uzyskała w londyńskim Centrum Jedzenia Intuicyjnego uczestnicząc w studium składającym się z trzech modułów: “Applying Intuitive Eating and Non Diet Approaches in Practice”, “Advanced Counselling Skills”, “Nutrition Counselling in Practice”. Ukończyła również szkolenia – “Psychodietetyka w praktyce” prowadzone przez Magdalenę Hajkiewicz, oraz “Rola psychodietetyka w leczeniu zaburzeń odżywiania” prowadzone przez Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania. Obecnie jest w trakcie 6-miesięcznego kursu z zastosowania wzmocnionej terapii poznawczo behawioralnej u osób z zaburzeniami odżywiania na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Pracę w zawodzie rozpoczęła w 2018 roku, od 2020 roku właścicielka własnej marki Anatomia Diety. Pracuje z osobami z zaburzeniami odżywiania, w podejściu nie-dietetycznym zajmując się przede wszystkim psychologicznymi aspektami nadmiernego jedzenia. Klientów uczy jeść intuicyjnie w oparciu o sygnały płynące z ciała, zagląda “pod taflę wody” by dotrzeć do sedna problemów związanych z jedzeniem emocjonalnym, napadami objadania, czy przełamać cykl restrykcji i objadania. Wierzy, że aby zmienić to jak jemy, trzeba zaadresować nie tylko czynniki żywieniowe, ale również psychologiczne. Od połowy 2021 roku ekspertka portalu Wellbee.pl świadczącego usługi psychoterapii online, gdzie udziela konsultacji z zakresu psychodietetyki, pisze artykuły eksperckie oraz prowadzi webinary specjalistyczne. Pracę dyplomową pisała z zakresu roli diety i aktywności fizycznej jako narzędzi uzupełniających współczesne strategie terapeutyczne w leczeniu depresji. Wpływ czynników stylu życia na zdrowie i dobrostan psychiczny pozostaje cały czas w sercu jej zainteresowań. W swoich treściach edukacyjnych normalizuje, obala mity i wskazuje krok po kroku drogę do wolności jedzenia i stabilnej relacji z nim i swoim ciałem.

Ewa Dygaszewicz – absolwentka kierunku Dietetyka na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku oraz kierunku Towaroznawstwo o specjalizacji Żywienie i Dietetyka na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i metabolicznych uzyskała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Certyfikowany edukator diabetologiczny. Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie oraz prezes Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku. 

W 2020 roku na Pomorzu przygotowała i przeprowadziła międzynarodowy program KiDS na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą. Program ten został opracowany przez Międzynarodową Federacją Diabetologiczną (IDF) oraz Międzynarodowe Towarzystwo na rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (ISPAD) w celu wspierania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dotkniętych cukrzycą typu 1 w leczeniu choroby, zwalczaniu dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz budowaniu świadomości w zakresie zdrowego trybu życia. W projekcie wzięły udział 104 szkoły z całej Polski, 650 nauczycieli oraz blisko 40 tysięcy dzieci a w przeprowadzonym szkoleniu online wzięło udział ponad 2000 osób. Od wielu lat prowadzi wykłady oraz warsztaty dietetyczne dla diabetyków, rad pedagogicznych w zakresie opieki nad dzieckiem z cukrzycą w placówce oświatowej, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz uczestników projektów aktywizacyjnych. Jest autorką trzech książek z przepisami na dietetyczne potrawy „Gotujemy”, „Kierunek zdrowie” i „Potrawy wegetariańskie dla diabetyków” opracowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Pracuje w Poradni Diabetologicznej, Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” w Gdyni, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne oraz szkolenia grupowe dla pacjentów z cukrzycą insulinozależną i insulinoniezależną. Jako specjalista dietetyki oraz szkoleniowiec w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przygotowała cykl warsztatów tematycznych dotyczących zdrowia, w projekcie „System aktywizacji społeczno – zawodowej w Gdyni”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Współpracuje również z Fundacją Integracja jako specjalista ds. dietetyki i żywienia prowadząc indywidualne konsultacje dietetyczne dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektów „Sprawni w pracy” i „Zdobywam pracę”. Obecnie prowadzi własną firmę Fitdiab opracowując programy dietetyczne dla osób pragnących utrzymać zdrowie i sylwetkę oraz dla ludzi zmagających się z chorobami dieto-zależnymi.

dr n. med. Paulina Borek-Trybała – absolwentka kierunku dietetyka na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W 2013 roku z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę „Analiza składu ciała chorych na obturacyjny bezdech senny”, uzyskując tytuł magistra dietetyki. W tym samym roku rozpoczęła naukę na Studiach Doktoranckich na tej samej uczelni. Pracę naukową realizowała w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. W 2018 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską zatytułowaną „WYSTĘPOWANIE, ZNACZENIE KLINICZNE I MOŻLIWOŚCI TERAPII NIEDOŻYWIENIA W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK”. W roku 2021 ukończyła studia podyplomowe z Psychodietetyki. W ramach pracy naukowej aktywnie się udziela na zjazdach i konferencjach naukowych, gdzie miała okazję zaprezentować wyniki swojego dorobku naukowego. W 2015 roku wygłosiła prezentację ustną w ramach XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu w Jachrance, gdzie otrzymała nagrodę za najlepszą pracę zjazdową. We wrześniu tego samego roku na XII Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego przedstawiała plakat na temat spożycia witamin w grupie pacjentów hemodializowanych. W 2016 wygłosiła prezentację ustną dotyczącą oceny stanu odżywienia za pomocą kwestionariusza NRS-2002 na XVIII International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Diseases w Japonii. Ponadto doktorantka w 2016 roku brała udział w panelu eksperckim oraz wygłosiła referat dotyczący żywieniowej profilaktyki PChN na XII Krakowskich Dniach Dializoterapii. Za swoją pracę naukową otrzymała prestiżową nagrodę fundacji Amicus Renis za najlepszą pracę w dziedzinie nefrologii opublikowaną na łamach Nefrologii i Dializoterapii Polskiej w latach 2014-2015. W 2020 roku prezentowała wyniki swoich badań na międzynarodowym Zjeździe ESPEN. Cyklicznie prowadzi wykłady i szkolenia w ramach Krakowskich Dni dializoterapii oraz na Zjazdach Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Joanna Budna – dietetyczka, psychodietetyczka, edukatorka żywieniowa, przedsiębiorczyni, była śpiewaczka operowa. Absolwentka Conservatorium Maastricht w Holandii (śpiew solowy – licencjat 2010r., śpiew solowy specjalizacja operowa – magister 2012r., studia w języku angielskim), Wyższej Szkoły Zarządzania/Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku (dietetyka – studia podyplomowe, licencjackie i magisterskie – magister 2022r.) i Uniwersytetu SWPS w Sopocie (studia podyplomowe, psychodietetyka – 2019r.). W ramach rozwoju zawodowego ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w 2019r. oraz roczne Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej (2023r. – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii). Wystąpiła jako prelegentka na 3 konferencjach: XXIV Pacific Voice Conference w Lublinie (2016r.), IV Międzynarodowe Seminaria Naukowe Mix Singing w Gliwicach (2017r.) oraz „Światowy dzień głosu” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2019r.). W latach 2016-2021 pracowała jako edukator żywieniowy w Banku Żywności w Trójmieście, od 2019r. współpracuje  z Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku prowadząc tam warsztaty dietetyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , a w latach 2019-2023 prowadziła warsztaty dietetyczne w ramach współpracy z Radami Dzielnic Przymorze Wielkie i Oliwa. Przez ostatnie 7 lat poprowadziła ponad 250 warsztatów. Od września 2021r. znajduje się na liście specjalistów polecanych przez Fundację Insulinooporności. 

Od 2018r. prowadzi  Poradnię Dietetyczną „Pro-porcje” w Gdańsku. W swojej pracy gabinetowej skupia się na poprawie relacji pacjentów z jedzeniem przy wykorzystaniu narzędzi psychodietetycznych i zmianie ich nawyków żywieniowych na bardziej sprzyjające oraz pracy z pacjentami zmagającymi się z chorobami tarczycy, insulinoopornością, cukrzycą i chorobami układu krwionośnego.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny radiacyjnej,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

dr Anna Białk-Wolf – współzałożycielka Fundacji PROTURMED (www.proturmed.pl), zajmującej się inicjowaniem współpracy placówek medycznych na rzecz promocji na rynkach zagranicznych, jak i promocją turystyki medycznej.

Prezeska i współzałożycielka Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej (www.ibirtm.pl), skupiającej się na badaniach, dzieleniu się wiedzą oraz integrowaniu branży turystycznej i medycznej. Skutecznie łączy doświadczenia z wieloletniej pracy dydaktycznej w pomorskich uczelniach wyższych i aktywności na polu naukowym z działaniami praktycznymi, przyczyniając się do aktywizacji placówek medycznych na rynkach międzynarodowych. Intensywnie współpracuje z wieloma międzynarodowymi ekspertami turystyki medycznej. Autorka licznych publikacji, analiz i opracowań z tego zakresu, współtworzy portal www.turystyka-medyczna.com. W ostatnich latach pełni funkcję ekspertki z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej na międzynarodowych targach turystycznych promując polską ofertę turystyki prozdrowotnej. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Alberta Ludwiga we Freiburgu, gdzie w Katedrze Marketingu i Zarządzania Służbą Zdrowia obroniła doktorat dotyczący innowacyjności usług medycznych. Realizacja rocznego stażu naukowego w Katedrze Przedsiębiorczości i Turystyki na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt, przyczyniła się do skuteczniejszego wykorzystywania wiedzy naukowej w działaniach praktycznych.W ramach pracy koncentruje się aktualnie na działaniach i współpracy z różnymi instytucjami szczebla centralnego i regionalnego, a także poszczególnymi placówkami, na rzecz rozwoju oferty skierowanej do turystów korzystających z usług medycznych w naszym kraju.

dr n. pr. Mirosław Borkowski – specjalizuje się w prawie zdrowia publicznego (posiada tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowie publiczne), prawie farmaceutycznym, kosmetycznym i prawie żywnościowym. Jest członkiem m.in. Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zawodowo związany jest z trójmiejskimi uczelniami wyższymi, w których poza pracą ze studentami, sprawuje funkcje administracyjne. Prowadził wykłady otwarte i odbył staże naukowe (w tym zagraniczne) z zakresu prawa kosmetycznego, prawa własności intelektualnej w prawie żywnościowym, bezpieczeństwa żywnościowego. Dorobek naukowy obejmuje wiele prac (monografie i artykuły) z zakresu ochrony praw człowieka, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, bezpieczeństwa zdrowotnego człowieka oraz ochrony własności intelektualnej. Jest inicjatorem i organizatorem programu naukowego „Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka”, w ramach którego organizowane są cykliczne konferencje naukowe. Jest stałym doradcą Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Od ponad 20 lat prowadzi Kancelarię Doradztwa Gospodarczego i Prawnego „FILAR”, która wpisana jest do:
– Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Gdańsku;
– rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.
Zakres działania KDGiP „FILAR”  obejmuje także zagadnienia związane  m.in.:
– prawem własności intelektualnej, prawem reklamy;
– prawem administracyjnym, handlowym i oświatowym,
– prawem żywnościowym,
– prawem sportowym.

Lechosław Dzierżak – prezes Stowarzyszenia KrewAktywni. Od 2007 roku prowadzi organizacje pozarządowe działającą w dziedzinie zdrowia. Jest przewodniczącym Komisji Zdrowia Rady Miasta Gdyni i członkiem komisji Bezpieczeństwa i komisji Budżetowej. Zasiada w Społecznej Radzie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni oraz w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady ds. Budżetu Obywatelskiego w Gdyni, jest autorem wielu zwycięskich projektów. Organizuje liczne szkolenia dla mieszkańców, m.in. z udzielania pierwszej pomocy i samoobrony. W latach 2007-2013 był Ambasadorem KrewniacyClub Trójmiasto w Europejskiej Fundacji Honorowych Dawców Krwi. Od 2012 roku jest Prezesem Stowarzyszenia KrewAktywni. W latach 2015-2018 publikował artykuły związane ze zdrowiem na łamach Dziennika Bałtyckiego i Kuriera Gdyńskiego. Osoba kochająca taniec, jest wiceprezesem Stowarzyszenia Tancz’MY.

Stowarzyszenie KrewAktywni – celami działalności stowarzyszenia są zwiększanie świadomości społeczeństwa w dziedzinie ochrony życia i zdrowia oraz udzielanie wsparcia społecznego. Członkowie stowarzyszenia realizują cele poprzez cykliczne organizowanie: zbiórek krwi, akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku, szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, a także akcji promocyjnych związanych z ochroną środowiska. Wolontariusze stowarzyszenia angażują się w liczne regionalne i ogólnopolskie akcje pomocowe. Stowarzyszenie zostało powołane w 2012 roku i od samego początku utrzymuje się w ścisłej czołówce rekordzistów w ilości zebranej krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

 

Monika Dałek – z LUX MED związana od 14 lat. Swoją karierę menedżerską w Grupie Lux Med rozpoczęła jako Dyrektor Centrum Medycznego, już z wcześniejszym doświadczeniem w dziale sprzedaży prywatnego szpitala zarządzając kolejno Centrum Medycznym Medycyny Rodzinnej oraz dwoma placówkami Lux Med w Gdańsku, aby później jako Dyrektor Regionu trzymać pieczę nad całym Trójmiastem oraz Elblągiem.

Od 5 lat pełni funkcję Dyrektora Makroregionu Północ zarządzając operacyjnie obszarem geograficznie obejmującym Region Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański i Elbląg), Region Centralny (Łódź, Bydgoszcz i Toruń) oraz Region Wschodnie(Olsztyn i Białystok), nadzorując pracę 31 placówek: Lux Med, Medycyny Rodzinnej i przychodni przyzakładowych. Zespół makroregionu składający się z ponad 1700 pracowników (głównie lekarzy- ponad 1000) dba o kilkaset tysięcy Pacjentów abonamentowych. W spółkach Grupy Luxmed dwukrotnie piastowała stanowisko prezesa prowadząc spółki do szybkich integracji. Obecnie jest także Prezesem w kolejnej akwizycji LUX MED tj. w grupie spółek Citomed (ambulatorium, szpital) w Toruniu. Absolwentka studiów z obszaru MBA, HR, Sprzedaży i Marketingu, mówi biegle po angielsku i szwedzku.

Sławomir Gidel – absolwent Bytomskiej Szkoły Baletowej i Szkoły Muzycznej w Sosnowcu w klasie skrzypiec. Studia ukończył w Konserwatorium w Petersburgu na wydziale choreografii. W 1996 rozpoczął pracę w Gdańskiej Szkole Baletowej jako nauczyciel tańca klasycznego i partnerowania. W latach 1999–2008 pełnił funkcję kierownika baletu Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Twórca licznych autorskich spektakli choreograficznych wystawianych na scenie Opery Bałtyckiej. Juror ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów baletowych. Wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku. Członek Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Od 2012 roku pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw artystycznych, a od 2017 pełni funkcję dyrektora naczelnego Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku.
https://szkolabaletowa.pl/kontakt/ 

dr hab. Tomasz Lech, prof. WSZ – doktor nauk biologicznych, doktor habilitowany w obszarze nauk społecznych. Doświadczenie naukowe zdobywał w wiodących polskich i zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych, między innymi w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, a także w Instytucie Genetyki Człowieka Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze. Ponadto odbył zagraniczne staże naukowe w Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”, Uniwersytecie Mediolańskim, Uniwersytecie w Walencji oraz Uniwersytecie Stanowym w Grand Valley, Michigan. Pełnił funkcje kierownika Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członka Komisji Nauk Towaroznawczych-Nauk o Jakości przy O/PAN w Poznaniu, przewodniczącego sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, przewodniczący komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oddział Krakowski, członka Zespołu Ekspertów do spraw badań i zabezpieczania unikatowego dokumentu Aktu lokacyjnego miasta Krakowa, wpisanego na Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. W roku 2016 został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Kierownik i wykonawca wielu projektów naukowych, w tym projektów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projektów finansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Polsko-Norweskich Funduszy Badań Naukowych oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, monografii i doniesień konferencyjnych, a także recenzent artykułów w wiodących czasopismach naukowych. Dydaktyk, promotor i recenzent prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich. Doświadczenie w sektorze komercyjnym zdobywał w firmie farmaceutycznej, będącej  liderem polskiego rynku farmaceutycznego i jednym z wiodących producentów leków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pełnił funkcje kierownika projektów w dziale badań i rozwoju produktów leczniczych.

Ponadto, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym, uczestnik szkolenia w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadającego rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oraz Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwent rocznego szkolenia „Psychoterapia i poradnictwo” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Psychiatrycznym Oddziale Dzienny NZOZ Medico, w fundacji oferującej wsparcie psychologiczno-psychoterapeutyczne, a także w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Posiada doświadczenie w zakresie psychoterapii indywidualnej, terapii par, terapii i warsztatów grupowych. Współzałożyciel ośrodka psychoterapii „Relacje – przestrzeń psychoterapii” (www.relacje.net.pl) w Gdańsku, gdzie prowadzi psychoterapie indywidualna oraz psychoterapie par.

dr n. o zdr. Krystyna Paszko – z wykształcenia jest pielęgniarką, absolwentką ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2015 r. uzyskała tytuł dr n. o zdr. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUM-ed). Posiada specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego. Współpracowała z Zakładem Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, w którym przez osiem lat była wykładowcą, a także opiekunem staży na kursach dla lekarzy i pielęgniarek. Od wielu lat współpracuje z Wydziałem Nauk o Zdrowiu, GUM-ed jako wykładowca. Jest autorką publikacji w czasopismach naukowych (polskich i zagranicznych), monografii oraz wielu streszczeń zjazdowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki w Szpitalu św. Wojciecha należącego do Copernicus Sp. z o.o oraz konsultanta w ZKZ, a także Konsultanta Wojewódzkiego w dz. pielęgniarstwa epidemiologicznego województwa pomorskiego.

dr n.med. Agnieszka Orłowska-Pawliszyn, specjalista psychiatra – absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2007 roku uzyskała specjalizację z psychiatrii, zaś w 2010 roku tytuł doktora nauk medycznych. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Obraz kliniczny, wybrane parametry kliniczne i psychologiczne a skuteczność krótkoterminowej farmakoterapii u pacjentów z zaburzeniem panicznym”. Od 2013 roku jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w nurcie integracyjnym, a od 2014 roku certyfikowanym terapeutą psychiatrii środowiskowej. W trakcie kursów terapeutycznych ukończyła roczne szkolenie z zakresu terapii rodzin. Odbyła staż na Oddziale Psychosomatycznym oraz w Centrum Leczenia Zaburzeń Lękowych w Hartford Hospital, Institute of Living w USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziałach szpitalnych, oddziałach dziennych oraz w lecznictwie ambulatoryjnym i środowiskowym. W latach 2007-2022 opiniowała jako biegły sądowy, głównie w sprawach karnych. Od roku 2008 przeprowadza konsultacje psychiatryczne dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w Gdańsku i Sopocie. W 2007r. wraz z Aleksandrą Ściepuro założyła i prowadzi „NZOZ MEDICO”.

lek. med. Aleksandra Ściepuro, specjalista psychiatra – rezydenturę z psychiatrii odbyła w Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2007 roku uzyskała specjalizację z psychiatrii. Od 2013 roku jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w nurcie integracyjnym, a ponadto ukończyła także roczne szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin. W 2014 roku uzyskała certyfikat terapeuty psychiatrii środowiskowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziale szpitalnym, oddziale dziennym oraz w lecznictwie ambulatoryjnym i środowiskowym. W latach 2007-2022 jako biegły sądowy zajmowała się opiniowaniem, przede wszystkim w sprawach karnych. Od roku 2008 regularnie udziela konsultacji psychiatrycznych dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w Gdańsku i Sopocie. Od 2010 roku jest ordynatorem Oddziału Dziennego Medico. W 2007r. wraz z Agnieszką Orłowską-Pawliszyn założyła i prowadzi „NZOZ MEDICO”. Hobby – język angielski; w 2017 roku ukończyła studia na wydziale filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego zdobywając tytuł magistra (specjalność językoznawstwo).

NZOZ MEDICO – to działający od 2007 r podmiot leczniczy, w skład którego wchodzą: Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kolbudach (czynna w latach 2007-2021), Zespół Leczenia Środowiskowego w Kolbudach, Oddział Dzienny Psychiatryczny w Gdańsku, a także Poradnia Zdrowia Psychicznego w Gdańsku. Przez wiele lat wszystkie w/w jednostki funkcjonowały w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, natomiast od 2022 roku Poradnia Zdrowia Psychicznego w Gdańsku działa komercyjnie. NZOZ Medico zapewnia holistyczną pomoc w zakresie zdrowia psychicznego osobom dorosłym. W Poradni oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym zapewniona jest kompleksowa opieka psychiatryczna, psychologiczna, psychoterapeutyczna. Ośrodek wyróżnia się zespołem starannie wykształconych specjalistów. Wszyscy lekarze posiadają tytuł specjalisty psychiatrii, większość psychologów posiada specjalizację z psychologii klinicznej, a także certyfikat psychoterapeuty lub jest w trakcie szkolenia do uzyskania takiego certyfikatu. Praca zespołu jest poddawana regularnej superwizji certyfikowanego, zewnętrznego superwizora. Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Dzienny w Gdańsku współpracują z Poradnią Psychologiczną dla studentów Politechniki Gdańskiej.

Ewa Liegman – ekonomistka, mgr zarządzania, uhonorowana Złotą Odznaką Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Od 2016 r. prowadzi Hospicjum Pomorze Dzieciom, a także w późniejszych latach hospicjum perinatalne Tulipani i Centrum Wsparcia po Stracie eMOCję, członek rady ogólnopolskiego pediatrycznego forum paliatywnego, aktywna działaczka społeczna. Propagatorka ruchu hospicyjnego w myśl zasady: „skoro nie możemy dołożyć dni do życia, dołóżmy życia do dni”. Inicjatorka licznych projektów na rzecz osób zmagających się z ciężką chorobą, stratą i żałobą. Organizuje spotkania i warsztaty dla uczniów, studentów, personelu medycznego, zespołów pracowniczych, więźniów na temat „Spotkanie ze śmiercią, które budzi do życia”.

Gdańskie Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie eMOCja to: 

 • Hospicjum Pomorze Dzieciom 
 • Hospicjum Tulipani 
 • Wparcie psychologiczne w procesie żałoby 
 • Wsparcie psychologiczne po uzyskaniu diagnozy nieuleczalnej choroby 
 • Wsparcie psychologiczne po terminacji 
 • Wsparcie psychologiczne po poronieniu

Wsparcie psychologiczne bezpłatne online lub stacjonarnie, indywidualne oraz grupowe.

Pojawiamy się w momencie, gdy wali się wszystko, a świat rozkłada ręce z informacją: „nie da się zrobić niczego więcej”.  Fundacja została wyróżniona w 2015 roku przez władze województwa, jako modelowy debiutant roku, zaś w grudniu 2016 roku otrzymała Nagrodę Obywatelską Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, uzyskując rekordową liczbę głosów, a w 2020 roku otrzymała Nagrodę za całokształt działalności.

„Zespół agentów do zadań specjalnych” eMOCji tworzy: 

 • domowe hospicjum dla dzieci – Hospicjum Pomorze Dzieciom  

Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie i duchowni czuwają 24 h na dobę nad nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich domach. Towarzyszą całym rodzinom z pewnością, że życie nie kończy się w momencie postawienia ostatniej diagnozy, z całym wachlarzem możliwości pomocy, by ulżyć w cierpieniu fizycznym, psychicznym i duchowym. By łagodzić cierpienie i uporczywe objawy, podnieść jakość życia w każdym dniu. W końcu by wspierać psychologicznie i socjalnie całe rodziny w czasie choroby, ale i w podróży przez żałobę.  

 • hospicjum perinatalne – Tulipani 

Lekarze, pielęgniarki i psychologowie zapewniają perinatalną opiekę paliatywną osobom, które w okresie ciąży otrzymują diagnozę nieuleczalnej, zagrażającej życiu choroby płodu. Perinatalna opieka paliatywna jest oferowana od momentu podejrzenia/ rozpoznania choroby do 28 dnia po porodzie.

 • przestrzeń Centrum eMOCja 

Zespół psychologów zaprasza wszystkich, którzy doświadczyli śmierci bliskiej osoby oraz/ lub otrzymali diagnozę nieuleczalnej choroby – swojej lub bliskich. eMOCja oferuje indywidualne sesje psychologiczne dla dzieci i dorosłych. Ponadto prowadzone są grupy wsparcia: po stracie bliskich, po wczesnej stracie okołoporodowej, po stracie dziecka, po poronieniu oraz po terminacji ciąży. 

Zespół eMOCji organizuje także szereg wydarzeń: konferencje, warsztaty, szkolenia, medytacje, zajęcia z ciałem, które mają za zadanie wspomóc osoby będące w procesie żałoby oraz te, które zmagają się z nieuleczalną chorobą.

Scroll to Top