Podstawa prawna

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest niepubliczną wyższą uczelnią zawodową utworzoną na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z późniejszymi zmianami). Akt założycielski uczelni został sporządzony dnia 19 lipca 1999 roku na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-487/RO/99 z dnia 15 lipca 1999 roku. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku została wpisana do rejestru niepublicznych wyższych szkół zawodowych dnia 30 lipca 1999 roku pod numerem 24. Aktualny numer rejestru, stosownie do § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 348), został zmieniony na 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Zdrowia uzyskał pozytywne opinie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-07-4003-189/06 z dnia 26 czerwca 2007 roku Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała zezwolenie na kształcenie na kierunku fizjoterapia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7720-2/SH/10 z dnia 29 lipca 2010 roku Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała zezwolenie na kształcenie na kierunku kosmetologia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU.6022.102.2015.EK.3 z dnia 23 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2016 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku kosmetologia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2017 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2019 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku dietetyka

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 sierpnia 2021 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2022 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała akredytację na prowadzenie studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 września 2022 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 lipca 2023 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmianie nazwy uczelni

Podstawa prawna uprawniająca Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku do prowadzenia studiów podyplomowych.

Studentom Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku przysługują uprawnienia do:

  • 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także uprawnienia do korzystania – do ukończenia 26 roku życia – z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów,
  • ubezpieczenia (zdrowotnego) jeśli ukończyli 26 rok życia i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (do ubezpieczenia w NFZ zgłasza uczelnia).

Uchwała nr 96/2021 PKA

Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2019 r.

Regulamin studiów podyplomowych

Kodeks etyki studenta

Regulamin Samorządu Studenckiego

Regulamin Biura Karier

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Regulamin praktyk w okresie pandemii

Regulamin świadczeń dla studentówZałączniki

Regulamin zaliczenia zajęć z wychowania fizycznegoZałącznik 1 do regulaminu zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego

Regulamin organizacji studenckich

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin okresowej oceny nauczycieli akademickichArkusz oceny nauczyciela akademickiego

Regulamin procesu dyplomowania

Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki

Regulamin określający zasady polityki antyplagiatowej

Regulamin zarządzania prawami autorskimi

Regulamin antydyskryminacyjny

Anti discrimination regulations

Statut

Strategia rozwoju Uczelni

Uchwała nr 539/2014 PKA

Uchwała nr 590/2014 PKA

Scroll to Top