Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Rekrutacja obcokrajowców

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie powinien złożyć wymagany komplet dokumentów rekrutacyjnych.

A także:

  • tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub polskiego konsula urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
  • w przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców / opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią.

Jeśli jesteś obcokrajowcem i chcesz podjąć studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, sprawdź czy twoje świadectwo może zostać uznane na podstawie umowy międzynarodowej. Informacja o tym, które świadectwa uznawane są z mocy prawa i nie wymagają dodatkowych formalności, znajdziesz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W innym przypadku  wymagane będzie podjęcie procedury nostryfikacji.
Świadectwa maturalne uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane

Legalizacja i nostryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Apostille – jest poświadczeniem autentyczności podpisu złożonego na dokumencie urzędowym sporządzonym w danym państwie.  Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.

Legalizacja – jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie.

Nostryfikacja świadectw dojrzałości –  Jeżeli świadectwo wydane zostało, w kraju, z którym Polska nie jest związana umową o uznawalności wykształcenia, wówczas dokument musi zostać zalegalizowany w trybie nostryfikacji. Nostryfikacji zagranicznego świadectwa maturalnego dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację lub kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć stosowny dokument – jeżeli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce.

Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące legalizacji dokumentów w celu podjęcia nauki na terytorium Polski, dostępne są na stronie.

Cofnij
WSZ na Facebooku