Projekt „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich”

Fundusze europejskie

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA W GDAŃSKU

realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-A041/21

 pt. „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich”

współfinansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Wartość projektu: 713.255,00 PLN
Dofinansowanie: 691.855,00 PLN
Okres realizacji: 01.01.2022-31.10.2023

CELEM PROJEKTU JEST zapewnienie w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku dostępności dla studentów z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej oraz podniesienie kompetencji 40 osób kadry uczelni, w tym 25 kobiet, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r.

ZADANIA:

  1. Poprawa dostępności w obszarze struktury organizacyjnej i procedur;
  2. Poprawa dostępności w obszarze architektury i technologii wspierających;
  3. Poprawa dostępności w obszarze wsparcia edukacyjnego;
  4. Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności.

PLANOWANE EFEKTY:

  1. wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery dla OzN;
  2. wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia;
  3. podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry WSZ;
  4. podniesienie kompetencji zarządczych pracowników WSZ;
  5. podniesienie kompetencji kadry WSZ w zakresie edukacji włączającej;
Scroll to Top