Terminy i warunki rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI

na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) – TRWA DO 15 WRZEŚNIA!
 • na semestr letni (zajęcia od marca) – trwa od 15 listopada do 15 lutego

WARUNKI REKRUTACJI

Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, wystarczy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

Studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Nie weryfikujemy przedmiotów wybranych przez kandydata na maturze oraz osiągniętych wyników.

Wyjątek stanowią świadectwa dojrzałości kandydatów przyjmowanych na kierunek pielęgniarstwo i fizjoterapia, które są weryfikowane pod względem wyboru przedmiotu biologia oraz uzyskanego wyniku na egzaminie dojrzałości.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dojrzałości z przedmiotu biologia lub nieuzyskania wymaganego wyniku, uczelnia kieruje kandydata, przed rozpoczęciem nauki na I semestrze studiów, na bezpłatny kurs doszkalający z trzech modułów:

 • anatomia i fizjologia,
 • genetyka,
 • biochemia.

Kurs realizowany jest poprzez platformę edukacyjną WSZ w Gdańsku.
Dostęp do platformy przekazywany jest drogą mailową przez Biuro ds. Promocji i Rekrutacji.

Studia II stopnia

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny,
 • ukończyła studia wyższe w przynajmniej jednym z poniższych dziedzin:

KOSMETOLOGIA

 1. nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu,
 2. nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne, nauki chemiczne.
 • posiada w szczególności kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności, które są przewidziane w programie kształcenia na kierunku kosmetologia I stopnia,
 • w wyniku ukończenia studiów I stopnia lub w inny sposób (w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) nie uzyskała części ww. kompetencji, może podjąć studia II stopnia na kierunku dietetyka/kosmetologia, jeśli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS, np. poprzez odbycie kursów doszkalającychktórych program jest w dużej mierze spójny z programem studiów I stopnia na kierunku dietetyka/kosmetologia, a także jest opracowywany na podstawie złożonych przez kandydatów suplementów do dyplomu.
W przypadku ukończenia innego kierunku niż kosmetologia I stopnia należy złożyć >>podanie<< i pozytywnie przejść weryfikację dyplomu i suplementu ukończenia studiów wyższych.
 

 DIETETYKA

 1. nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu,
 2. nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 3.  nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne, nauki chemiczne.
 • posiada w szczególności kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności, które są przewidziane w programie kształcenia na kierunku dietetyka,
 • w wyniku ukończenia studiów I stopnia lub w inny sposób (w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) nie uzyskała części ww. kompetencji, może podjąć studia II stopnia na kierunku dietetyka/kosmetologia, jeśli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS, np. poprzez odbycie kursów doszkalającychktórych program jest w dużej mierze spójny z programem studiów I stopnia na kierunku dietetyka/kosmetologia, a także jest opracowywany na podstawie złożonych przez kandydatów suplementów do dyplomu.

W przypadku ukończenia innego kierunku niż dietetyka I stopnia należy złożyć >>podanie<< i pozytywnie przejść weryfikację dyplomu i suplementu ukończenia studiów wyższych.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku studiów dietetyka i kosmetologia realizowana jest zgodnie z Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach na dany rok akademicki.

Studia podyplomowe

Nie weryfikujemy jaki kierunek studiów I lub II stopnia, jednolitych magisterskich ukończyłeś/aś, dowolnie możesz wybrać kierunek studiów podyplomowych.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA I SEMESTR STUDIÓW NA KIERUNKI DIETETYKA, FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, PSYCHOLOGIA

Po uzyskaniu statusu studenta niezbędne będzie dostarczenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Scroll to Top