Terminy i warunki rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI

na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) – TRWA DO 15 WRZEŚNIA!
 • na semestr letni (zajęcia od marca) – trwa od 15 listopada do 15 lutego

WARUNKI REKRUTACJI

Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, wystarczy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

Studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Nie weryfikujemy przedmiotów wybranych na maturze oraz osiągniętych wyników.

Studia II stopnia

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny,
 • ukończyła studia wyższe w przynajmniej jednym z poniższych dziedzin:

KOSMETOLOGIA

 1. nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu,
 2. nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne, nauki chemiczne.

 DIETETYKA

 1. nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu,
 2. nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 3.  nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne, nauki chemiczne.
 • posiada w szczególności kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności, które są przewidziane w programie kształcenia na kierunku dietetyka/kosmetologia I stopnia,
 • w wyniku ukończenia studiów I stopnia lub w inny sposób (w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) nie uzyskała części ww. kompetencji, może podjąć studia II stopnia na kierunku dietetyka/kosmetologia, jeśli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS, np. poprzez odbycie kursów doszkalającychktórych program jest w dużej mierze spójny z programem studiów I stopnia na kierunku dietetyka/kosmetologia, a także jest opracowywany na podstawie złożonych przez kandydatów suplementów do dyplomu.
Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku studiów dietetyka i kosmetologia realizowana jest zgodnie z Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach na dany rok akademicki.

Studia podyplomowe

Nie weryfikujemy jaki kierunek studiów I lub II stopnia, jednolitych magisterskich ukończyłeś/aś, dowolnie możesz wybrać kierunek studiów podyplomowych.

Scroll to Top