Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Terminy i warunki rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe:

  • na semestr zimowy (zajęcia od października) – trwa od 15 marca do 30 września
  • na semestr letni (zajęcia od marca) trwa od 15 listopada do 15 lutego

WARUNKI REKRUTACJI na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe.

Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, wystarczy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

(dot. studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich)
Nie weryfikujemy przedmiotów wybranych na maturze oraz osiągniętych wyników.

(dot. studiów II stopnia)
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:
– posiada tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny,
– ukończyła studia wyższe w przynajmniej jednym z poniższych dziedzin:

KOSMETOLOGIA
1. nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu,
2. nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne, nauki chemiczne.

 DIETETYKA
1. nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu,
2. nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
3. nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne, nauki chemiczne.

– posiada w szczególności kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności, które są przewidziane w programie kształcenia na kierunku dietetyka/kosmetologia I stopnia,

– w wyniku ukończenia studiów I stopnia lub w inny sposób (w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) nie uzyskała części ww. kompetencji, może podjąć studia II stopnia na kierunku dietetyka/kosmetologia, jeśli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS, np. poprzez odbycie kursów wyrównawczych, których program jest w dużej mierze spójny z programem studiów I stopnia na kierunku dietetyka/kosmetologia, a także jest opracowywany na podstawie złożonych przez kandydatów suplementów do dyplomu.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku studiów dietetyka i kosmetologia realizowana jest zgodnie z Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach na dany rok akademicki.

 

(dot. studiów podyplomowych)
Nie weryfikujemy jaki kierunek studiów I lub II stopnia, jednolitych magisterskich ukończyłeś/aś, dowolnie możesz wybrać kierunek studiów podyplomowych.

 

Cofnij
WSZ na Facebooku