Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Terminy i warunki rekrutacji

Terminy rekrutacji na studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) – trwa od 15 marca do 15 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) trwa od 15 listopada do 15 lutego

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) trwa od 15 marca do 15 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) – trwa od 15 listopada do 15 lutego

Warunki rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie) i jednolite studia magisterskie
1. NIE przeprowadzamy egzaminów wstępnych
2. NIE weryfikujemy przedmiotów wybranych na maturze oraz osiągniętych wyników
3. REKRUTACJA odbywa się na zasadzie KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, wystarczy, że złożysz KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.

Warunki rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)
1. NIE przeprowadzamy egzaminów wstępnych
2. REKRUTACJA odbywa się na zasadzie KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, wystarczy, że złożysz KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.
3. O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:

KOSMETOLOGIA

 • posiada tytuł zawodowy: magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, oraz
 • ukończyła studia wyższe w przynajmniej jednym z poniższych obszarów kształcenia:
  – nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinach: nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej,
  – nauk ścisłych w dziedzinie nauk chemicznych,
  – nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk biologicznych,
  jeśli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

DIETETYKA

 • posiada dyplom ukończenia przynajmniej studiów pierwszego stopnia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dziedzinie nauk
  rolniczych w dyscyplinie technologii żywności i żywienia,
 • kandydat powinien posiadać w szczególności kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności, które są przewidziane w programie kształcenia na kierunku dietetyka I stopnia,
 • kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia lub w inny sposób (w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego) nie uzyskał części ww. kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku dietetyka, jeśli
  uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.
Rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku studiów dietetyka
realizowana będzie zgodnie z Uchwałą Senatu WSZ w Gdańsku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach na dany rok akademicki.

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe
1. NIE przeprowadzamy egzaminów wstępnych
2. NIE weryfikujemy jaki kierunek studiów I lub II stopnia ukończyłeś/aś, DOWOLNIE możesz wybrać kierunek studiów podyplomowych
3. REKRUTACJA odbywa się na zasadzie KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, wystarczy, że złożysz KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.

REKRUTACJA OBCOKRAJOWCÓW

 

Cofnij

WSZ na Facebooku