Rada pracodawców

Z radością i satysfakcją informujemy o powstaniu Rady Pracodawców działającej w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Ideą powstania Rady Pracodawców jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji medycznych, kosmetologicznych i innych z obszaru nauk o zdrowiu oraz organizacji społecznych.
Rada Pracodawców pełni funkcje doradcze i opiniodawcze dla Władz Uczelni, działając w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia. Kształtuje politykę edukacyjną oraz ma wpływ na dostosowanie programów studiów tak, aby umiejętności absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku były zgodne z oczekiwaniami Pracodawców i wymogami współczesnego rynku pracy.
Ponadto Rada Pracodawców to świetna okazja do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów oraz rozszerzania współpracy pomiędzy Uczelnią i pracodawcami co zaowocuje swobodnym przepływem idei między światem nauki i biznesu.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku powołując Radę Pracodawców dąży do:

  • doskonalenia programu kształcenia,
  • rozwoju wzajemnej współpracy,
  • dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy,
  • podnoszenia jakości kształcenia,
  • organizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży i warsztatów na terenie siedziby pracodawców,
  • nawiązywania wzajemnych relacji biznesowych pomiędzy członkami Rady,
  • realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych o charakterze edukacyjnym.

Spotkania Rady Pracodawców.

W skład członków Rady Pracodawców zaproszonych do współpracy z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku wchodzą:

Dariusz Kostrzewa – prezes zarządu podmiotu leczniczego Copernicus Sp. z o.o., w skład którego wchodzą szpital im. Mikołaja Kopernika, szpital św. Wojciecha, Wojewódzkie Centrum Onkologii. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej oraz I stopień specjalizacji z medycyny lotniczej), Politechniki Gdańskiej (Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej), Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie (MBA dla kadry medycznej) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (zarządzanie zasobami ludzkimi). Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

W przeszłości odnosił również liczne sukcesy na arenie międzynarodowej w wioślarstwie, a także zdobywał szczyty uprawiając turystykę górską. W latach 2000 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ALMED” Sp. z o.o. w Malborku, kontynuując jednocześnie praktykę lekarską. W latach 2007 – 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, a następnie Dyrektora Pomorskiego Centrum Traumatologii SPZOZ. Każdy z wymienionych podmiotów będąc pod władaniem Pana Dariusza Kostrzewy osiągał liczne sukcesy min. wielokrotne dotację, nagrody, akredytacje. Ponadto uczestniczył w licznych projektach m.in. uruchomienie przyszpitalnej przychodni specjalistycznej w Malborku, zrealizowanie projektu zakupu ambulansów w ramach projektu UE „Infrastruktura i Środowisko”, udział w projekcie doradczym dla powiatu braniewskiego – przekształcenie SPZOZ w Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. Od 2013 roku pełni funkcję Prezes Zarządu Podmiotu leczniczego Copernicus Sp. z o.o. Podczas kilkuletniego piastowania stanowiska był odpowiedzialny za wiele sukcesów grupy Copernicus m.in. nagroda „Złoty Laur Jakości” , certyfikat „AO Spine”, tytuł „Firma Roku 2017”, laureat konkursu „Bezpieczny Szpital przyszłości”, certyfikat „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków”, akredytacja „Hand Trauma Center”, nagroda „Srebrny Laur Jakości”, laureat w rankingu „Bezpieczny Szpital”, konsolidacja dużych podmiotów leczniczych, wyróżnienie w rankingu „Bezpieczny Szpital”, nagroda „Pomorskie Sztormy” w kategorii Euroispiracje za rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, nagroda „Perły medycyny” w ogólnopolskiego konkursie. Podmioty lecznicze Copernicus uznawane są za obiekty nowoczesne i dążące do nieustannego rozwoju, przykładem tego jest min. uruchomienie zabiegu z zakresu chirurgii robotycznej (jako pierwsi na Pomorzu) oraz kwalifikacja przez amerykański Newsweek do grona „World’s Best Hospitals”.

Tomasz Augustyniak – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył jednolite studnia magisterskie w zakresie prawa (2006), studia podyplomowe w zakresie Prawa Pracy (2011) oraz studia doktoranckie w zakresie Nauk Prawnych (2013). Absolwent licznych studiów podyplomowych m.in. w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi oraz z zakresu prawa i finansów w ochronie zdrowia. W latach 2006-2021 związany zawodowo z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W 2012 roku został zastępcą dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, a od 2015 do 2021 roku pełnił funkcję Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i jednocześnie dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

W marcu 2022 objął stanowisko prezesa zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. Ponadto nauczyciel akademicki, autor i współautor publikacji oraz wystąpień na konferencjach o tematyce pozostającej na styku prawa i spraw sanitarno-epidemiologicznych.

Mirosław Młyński – absolwent wydziału fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego (2014), Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku (licencjat 2012), Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Gdańsku (1999). Absolwent studiów podyplomowych Prawo Medyczne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Delegat na I i II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Ekspert ds. dokumentacji medycznej KIF (prowadził szkolenia KIF oraz programy edukacyjne Unii Europejskiej KIF/FAR). Pracownik Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Od 2000 r. związany z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji której jest instruktorem – kadra doświadczona. Uczestnik wielu obozów i innych działań FAR w tym szkoleń dedykowanych osobom niepełnosprawnym jak i personelowi medycznemu ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapeutów). Terapeuta NDT Bobath, uczestnik licznych szkoleń z zakresu terapii w środowisku wodnym (Hallwick, WATSU).

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji działa w Polsce od 1988 roku. Powstała z inicjatywy środowisk osób po urazie rdzenia kręgowego, ich rodzin, przyjaciół oraz środowiska personelu medycznego (w tym fizjoterapeutów). Działa w oparciu o unikalny system aktywizacji osoby niepełnosprawnej (wzorowany na szwedzkim modelu stowarzyszenia Rekryteringsgruppen for Aktive Rehabilitering – grupa rekrutująca do aktywnej rehabilitacji). W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.
Celem Fundacji jest:
1. aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez:
a. organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami;
b. działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych;
c. dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych;
d. wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy;
2. pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
3. szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych;
4. dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania – wg art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
– krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – wg art. 4 ust. 1 pkt. 12 w/w ustawy;
– działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-23 ustawy – wg art. 4 ust. 1 pkt. 24 w/w ustawy.
Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:
– działalności charytatywnej – wg art. 4 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy;
– ochrony i promocji zdrowia – wg art. 4 ust. 1 pkt. 5 w/w ustawy;
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych – wg art. 4 ust. 1 pkt. 6 w/w ustawy;
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy – wg art. 4 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy;
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wg art. 4 ust. 1 pkt. 14 w/w ustawy;
– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą – wg art. 4 ust. 1 pkt. 20 w/w ustawy;
– promocji i organizacji wolontariatu – wg art. 4 ust. 1 pkt. 23 w/w ustawy.
Więcej o pracach fundacji przeczytacie Państwo na stronie www.far.org.pl

dr n. med. Monika Kuczma – absolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (2012), specjalista w dziedzinie fizjoterapii (2013). W latach 2004-2013 współpraca z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako asystent, a w latach 2014-2018 z Zakładem Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu z Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim jako adiunkt. Autorka i współautorka publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej. Zdobyła nagrodę za II miejsce na konferencji Międzynarodowy Dzień Inwalidy Zgorzelec 2012 za wystąpienie plakatowe. Terapeuta metod Bobath, PNF, Vojta, FITS, Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci. Od 2012 współwłaściciel Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c. oraz Koordynator zespołu fizjoterapeutów w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy. Sędzia międzynarodowy w dyscyplinie wioślarstwo.

dr n. med. Jarosław Hoffman – absolwent Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (2010), specjalista w dziedzinie fizjoterapii (2012). Od 2005 roku asystent w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy. Od roku 2010 adiunkt na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Recenzent, autor i współautor publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej. Terapeuta metod: Bobath, PNF, McKenzie, OMI Cyriax, Terapeuta Strukturalnej Pracy z Ciałem. Od 2012 współwłaściciel Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c.

Centrum Rehabilitacji Kinesis powstało w 2012 r. w zawiązku z ogromnym zapotrzebowaniem na usługi rehabilitacyjne w naszym kraju. Pierwsze działanie związane z prowadzeniem gabinetu fizjoterapeutycznego świadczącego usługi na najwyższym poziomie miało miejsce w 2010 r., w dwóch osobnych ośrodkach, które ostatecznie uległy połączeniu i z powodzeniem działają na rynku do dnia dzisiejszego. Na nasz sukces składają się lata praktyki związane z pracą w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy na Oddziale Rehabilitacji, gdzie od dziesięciu lat zdobywamy niezbędne doświadczenie i stale poszerzamy swoją wiedzę. W trakcie tych lat pracy uczestniczyliśmy w wielu kursach i szkoleniach o różnej specjalizacji związanej z rehabilitacją, których elementy wykorzystujemy w codziennej pracy. W skład zespołu fizjoterapeutów wchodzą osoby wysoko wykwalifikowane, które świetnie się uzupełniają, a każdy z nas wnosi coś innego, nowego, przez co osiągamy bardzo dobre rezultaty. Centrum Rehabilitacji Kinesis wyróżnia profesjonalne i nowoczesne podejście diagnostyczne i terapeutyczne. Dobór terapii oparty jest na szczegółowej analizie funkcjonalnej, biomechanicznej oraz neurofizjologicznej naszych pacjentów, co umożliwia zastosowanie właściwej strategii w procesie rehabilitacji. O gwarancji jakości i najwyższym poziomie świadczonych przez Kinesis usług przemawiają wysokie kwalifikacje (potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami) i wieloletnie doświadczenie zawodowe współpracujących terapeutów.

Joanna Małaczyńska-Rentfleisz – dyrektor Ośrodka Terapii Edukacji i Aktywizacji Sportowej prowadzonego przez Fundację Sport na Zdrowie. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w firmach konsultingowych. Od ponad 12 lat pracę zawodową łączy ze współpracą z organizacjami i instytucjami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją dzieci chorych na astmę, alergię i inne choroby o podłożu alergicznym i pulmonologicznym. Ma doświadczenie i kompetencje związane m.in. z zarządzaniem projektami, wdrożeniami nowych projektów, pracy przy badaniach klinicznych oraz przy organizacji konferencji naukowych. Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu – kierunek Zarządzanie. Z Fundacją Sport na Zdrowie związana od początku jej działalności, bierze aktywny udział przy realizacji większości projektów fundacji.

Fundacja Sport na Zdrowie – Misją Fundacji jest wspieranie, edukacja i działania przekonujące dzieci i rodziców do zdrowego trybu życia. Dzięki innowacyjnemu podejściu do chorób cywilizacyjnych takich jak astma, alergia, atopowe zapalenie skóry, otyłość, wady postawy czy choroby neurologiczne, wszystkim naszym podopiecznym zapewniamy doskonałe połączenie rehabilitacji ze sportem. Ośrodek posiada nowoczesne zaplecze rehabilitacyjne, basen solankowym, bazę zabiegową i gabinety lekarskie, które umożliwiają kompleksową opiekę nad małymi pacjentami. Wszystkie prowadzone przez fundację programy oparte są o doświadczenia i wskazania partnerów merytorycznych m.in. Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Bogna Listewnik – przedsiębiorczyni, fizjoterapeutka, autorka. Absolwentka wydziału fizjoterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz licznych szkoleń z zakresu fizjoterapii i rozwoju osobistego. Specjalistka terapii trzewnej oraz rehabilitacji stawów skroniowo-żuchwowych.

Założycielka Body&Mind Clinic, miejsca kompleksowego dbania o zdrowie i dobre samopoczucie, skupiającego specjalistów z zakresu fizjoterapii, psychologii, dietetyki, treningu, medytacji i szeroko pojętej medycyny. Autorka bloga, kanału na YouTube, oraz e-book’ów. Prowadzi wykłady i warsztaty dla pacjentów, oraz szkolenia dla fizjoterapeutów. Jej misją jest pomoc jak największej ilości ludzi na jak najdłuższy czas, co realizuje poprzez budowanie efektywnych zespołów terapeutycznych oraz edukację społeczeństwa i młodych terapeutów.

Dawid Juszczyk – mgr fizjoterapii, właściciel firmy Centrum Rehabilitacji i Treningu Fizjo-world. Na co dzień czynny terapeuta oraz trener personalny i przygotowania motorycznego w grach zespołowych.

Centrum Rehabilitacji i Treningu Fizjo-world zajmuje się głównie pacjentami ortopedycznymi i neurologicznymi, sportowcami zawodowymi oraz młodzieżą aktywną sportowo, a także klientami pragnącymi poprawić swoją sylwetkę lub powrócić do sprawności po kontuzji czy dłuższej przerwie od wysiłku. Centrum Rehabilitacji Fizjo-world tworzy doświadczona kadra terapeutów i trenerów, wspomagana sprzętem pozwalającym na monitoring postępów treningowych.

 

Ewa Grymel-Kulesza – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (2005), stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej o specjalności fizjoterapii w położnictwie uzyskała w 2013 roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2008 roku związania z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku najpierw jako wykładowca, następnie jako adiunkt. Od 2019 roku wykładowca na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku Położnictwo. W latach 2013-2018 współpracowała z Fundacją „Rodzić po Ludzku” gdzie prowadziła liczne kursy dla położnych i fizjoterapeutów. Autorka i współautorka publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej. Promotorka i recenzentka wielu prac licencjackich. Terapeutka uroginekologiczna, specjalistka rehabilitacji okołoporodowej z akredytacją PTUG, uczestniczka wielu kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii w ginekologii i położnictwie.

Od 2015 właściciel firmy Ifomu Fizjoterapia. Ifomu oznacza formę i to też stanowi motto firmy. Odzyskanie dobrej formy i zdrowia przez kobiety po porodzie to cel, który skutecznie jest realizowany. Firma prowadzi również liczne szkolenia i warsztaty dla kobiet w ciąży, położnych i fizjoterapeutów co jest możliwe dzięki współpracy z dużymi firmami takimi jak Nestle czy Bayer i inne.

dr n. med. Ewa Kucharska – absolwentka studiów magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, studiów podyplomowych z Żywienia człowieka i dietetyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalistka gimnastyki korekcyjnej i terapii ręki, trener gimnastyki sportowej II stopnia oraz instruktor wielu dyscyplin sportowych m.in. narciarstwa zjazdowego, windsurfingu, pływania, Nordic Walking. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń m.in. z terapii ręki, grafomotoryki oraz z żywienia w sporcie czy dietoterapii. Autorka i współautorka publikacji, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych dotyczących równowagi ciała, koordynacji, aktywności fizycznej i diety. Od 2015 roku do dziś pracuje na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, prowadząc wykłady i ćwiczenia m.in. z żywienia człowieka i dietetyki na kierunku kosmetologia, z kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu na kierunku fizjoterapia oraz zajęcia z diet alternatywnych, żywienia i wspomagania w sporcie oraz nutrikosmetyki na studiach podyplomowych.

Pomysłodawczyni i właścicielka firmy ActivEK – Centrum Zdrowego Człowieka w Gdyni. ActivEK powstał z pasji i zamiłowania do zdrowego i aktywnego stylu życia. To miejsce, w którym świadczone są usługi najwyższej jakości, kompleksowo podchodząc do ludzi, którzy wymagają wysokiej jakości obsługi oraz profesjonalizmu w każdym calu. Najważniejsze dla pracującego tam zespołu jest zdrowie pacjenta oraz uzyskanie jak najlepszych efektów. Tworząc Centrum Zdrowego Człowieka założycielce przyświecała wizja holistycznego podejścia do człowieka. Każdemu w tym miejscu poświęcony zostaje czas na konsultację oraz terapię, bo w końcu najważniejszym krokiem w dążeniu do odzyskania pełnej równowagi na każdej płaszczyźnie. W activEK – Centrum Zdrowego Człowieka pomoc uzyskają zarówno dorośli jak i dzieci. Aby rzeczywiście stworzyć miejsce, w którym holistycznie podchodzi się do każdej osoby zaproszono do współpracy najlepszych specjalistów wielu dziedzin: fizjoterapeutów, psychoterapeutów, logopedę i neurologopedę, dietetyka, masażystę jak również specjalistkę Ajurwedy, refleksologii i licencjonowanego kosmetologa.

Żaneta Gałecka-Szczerba – fizjoterapeutka, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracę w zawodzie rozpoczęła w roku 2000. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki realizowanej w ośrodkach rehabilitacyjnych takich jak m.in. Carolina Medical Center Szpital Rehabilitacyjny w Dzierżążnie, Nadmorskie Centrum Medyczne. Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń i kursów w dziedzinie fizjoterapii, wśród których należy wymienić: McKenzie (MDT), PNF (Dyplomowany Terapeuta Proproceptive Neuromuscular Facilitation), Kinezjotaping, Pilates, Nordic Walcking, masaż tkanek głębokich i wiele innych między innymi w zakresie masażu, innowacyjnych metod fizykalnych takich jak fala uderzeniowa, pole elektromagnetyczne wysokiej intensywności (SIS), laser wysokoenergetyczny, SIRIO. Jest również wykładowcą akademickim – realizuję program edukacyjny z zakresu fizjoterapii na uczelniach: Wyższa Szkoła Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego oraz GUMED. Specjalizuję się w fizykoterapii a zwłaszcza w terapii falą uderzeniową – jestem autorką badań naukowych analizujących skuteczność fali uderzeniowej w leczeniu dolegliwości bólowych – moje badania były publikowane w branżowych periodykach.

Właścicielka Centrum Rehabilitacji C7med – zajmującej się szeroko pojętym usprawnianiem pacjentów, w której pracuję z grupa młodych i ambitnych fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci z Centrum Rehabilitacji C7med często korzystają ze zdobyczy nowoczesnej techniki – ultranowoczesnego sprzętu stosowanego w każdej formie Fizjoterapii.

Magda Rosłoniec – dyplomowany technik fizjoterapii. Doświadczenia w dziedzinie zaopatrzenia ortopedycznego i ortototycznego zdobyła prowadząc 16 lat działalność jako właściciel sklepu ze sprzętem ortopedycznym i środkami pomocniczymi. Certyfikowany Obuwnik Ortopedyczny od 2004r. Obecnie również ortotyk z certyfikatem uzyskanym we Francji w renomowanej firmie Sidas. Ambasador firmy Sidas.

Prowadzi Gabinet Ortotyki Indywidualnej FootComfort w Gdańsku, specjalizujący się w wykonywaniu wkładek indywidualnych, odciążeń i ortez z materiałów termoformowalnych. Od 10.04.2019 r. szkoleniowiec i reprezentant Frems Life na terenie Polski.

mgr Marcin Szymborski – absolwent studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas studiów, otrzymał Nagrodę Dziekana za wysokie wyniki w nauce. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z rehabilitacji w sporcie, diagnostyki funkcjonalnej w dysfunkcjach układu ruchu, kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu, biomechaniki oraz metod stosowanych w rehabilitacji funkcjonalnej, podczas których studenci poznają wiele praktycznych technik, które mogą zastosować w pracy z pacjentem.

Właściciel gabinetu fizjoterapeutycznego Orthofiz w Gdańsku, specjalizującego się w problemach związanych z kontuzjami sportowymi, bólami kręgosłupa, stawami kolanowe przed i po zabiegach, problemami ze stawem skroniowo- żuchwowym, a także problemem skoliozy. Orthofiz był zapleczem fizjoterapeutycznym kardy polski juniorów w kickboxingu na mistrzostwach Europy w Hiszpanii w 2015 roku. Współpracujemy ze znanymi sportowcami m.in. z Danielem Łukasikiem i Izoghue Ugonohem.

dr Iwona Sokołowska – absolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemu jakości. Współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej oraz badań kosmetyków dla największych światowych koncernów kosmetycznych.

IvoLab jest nowoczesną firmą szkoleniową łączącą specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania laboratorium badawczego z wieloletnim doświadczeniem i praktyką ekspertów. Firma świadczy również usługi opracowania i wdrożenia systemu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych w jednostkach naukowo-badawczych, jak również największych centrach badawczych w Polsce. IvoLab specjalizuje się w: biologii molekularnej, mikrobiologii, embriologii, fizykochemii i analizie chemicznej. Szkolenia organizowane przez firmę sprawiają, że najbardziej zaawansowane metody, techniki i systemy stają się proste i zrozumiale dla  uczestników.

J.S. Hamilton stanowi grupę firm zlokalizowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej świadczących szeroki wachlarz wyspecjalizowanych usług dla przemysłu, handlu, transportu, dystrybucji i składowania. Organizacja powstała w 1949 roku i do dziś łączy w sposób kompleksowy usługi rzeczoznawczo-kontrolne z szerokim spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach. Laboratorium Hamilton oferuje m.in. kompleksowy zakres usług wymagany do sprawdzenia jakości produktów kosmetycznych zgodnie z przepisami europejskimi i międzynarodowymi. Świadczone usługi są częścią procesu zapewnienia bezpieczeństwa oraz potwierdzenia skuteczności produktów kosmetycznych.

 

Katarzyna Gałężewska – od 2009 roku główny trener oraz właściciel marki Maxlash Professional oraz Mount Up Lash. Absolwentka kursów stylizacji rzęs Hollywood Lashes. Instruktor i trener Beauty Lashes. Absolwentka kursu instruktorskiego stylizacji rzęs w Centrum Kształcenia Kadr w Poznaniu. Absolwentka Szkoły Wizażu Olafa Tabaczyńskiego „Maestro”. Zawodowo realizuje swoje pasje i zainteresowania w zakresie wizażu i stylizacji rzęs, ale w wolnym czasie tworzy też modę i aranżuje wnętrza. Dusza artystyczna w każdym calu.

Maciej Gałężewski – główny manager marketingu i promocji marki Maxlash Professional. Absolwent kursów instruktorskich stylizacji rzęs, trener stylizacji rzęs od 2009 roku. Absolwent wielu kursów, warsztatów i szkoleń marketingowych m.in.  Dawida Baginskiego, FB Elite, Kadra na Euro. Absolwent szkoleń i kursów makijażu permanentnego m.in. Broadway Beauty. Od 2009 roku zmienia podejście wielu osób do obsługi klienta, prowadzenia biznesu i tworzenia relacji. W swój „wyjątkowy” sposób motywuje, zwiększa pewność i poczucie własnej wartości setkom kobiet w Polsce.​

Firma Maxlash Professional istnieje na runku od 2009 roku. Trenerzy firmy są autorami takich metod stylizacji rzęs jak Express, Pump Up Lash i Stay Long Mascara. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadzili też szkolenia oraz kosmetyki do trwałego podkręcania i malowania rzęs. Organizują szkolenia z zakresu 1:1. 2:1, 3:1, Russian, Volume, 2d-8d etc. Ich innowacyjne metody podbijają rynek wypychając dotychczas stosowane rodzaje podkręcania i stylizacji rzęs. Z doświadczenia i umiejętności twórców marki, skorzystało wiele osób w całej Polsce i Europie. Od 2010 roku Maxlashes Professional regularnie uczestniczy kongresach, targach oraz wydarzeniach kosmetycznych

dr n.med. Dorota Sołdacka – absolwentka: Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (2006), Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemii, Chemia Kosmetyczna (2007), Politechniki Łódzkiej, Wydziału Biotechnologii (2008). Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii (2014). Adiunkt w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Od 2009 roku właścicielka gabinetu kosmetologicznego – Kosmetologia dr Dorota Sołdacka. Jej pasją jest skóra, misją tworzenie najwyższej jakości synergistycznych zabiegów wpływających na wszystkie warstwy skóry od najgłębszych do najbardziej zewnętrznych. Kreatorka autorskiego programu terapii skóry opracowanego na podstawie prawie 20 letniego doświadczenia pracy ze skórą. Celem jej zabiegów jest rewitalizacja i stymulacja skóry do odnowy. Skupia się na wysokiej jakości spersonalizowanych programów pielęgnacyjnych, które prowadzą do uzyskania zdrowej skóry. Propagatorka holistycznego podejścia do pielęgnacji skóry. Ponadto recenzentka, ekspert, autorka i współautora licznych publikacji oraz wystąpień na konferencjach o tematyce kosmetologicznej.

dr Marcin Nowak – absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (2011). Przez wiele lat tworzył i zarządzał firmami z branży medycznej i dziedzin pokrewnych, jak turystyka medyczna, IT dla potrzeb medycyny, telemedycyna, ubezpieczenia zdrowotne. Uczestnik licznych kursów i staży w Polsce i za granicą (między innymi we Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, we Włoszech).

Współwłaściciel i współzałożyciel Pomorskiej Szkoły Medycyny Estetycznej – pierwszej na Pomorzu placówki kształcącej lekarzy i lekarzy dentystów z zagadnień związanych z medycyną estetyczną i zarządzaniem firmą na tym trudnym rynku. Lekarz medycyny estetycznej, przedsiębiorca, twórca centrów medycznych, w których, w myśl holistycznej koncepcji opieki, to Pacjent jest na pierwszym miejscu. W swojej pracy zawodowej wyznaje zasadę, że kompleksowe podejście do Pacjenta to nie tylko poprawa wyglądu z wykorzystaniem możliwości medycyny estetycznej, ale również zadbanie o jego sferę wewnętrzną, tj. o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Cechy, jakimi charakteryzuje się dr Marcin Nowak to charyzma, niespożyte pokłady energii, kreatywność, pasja. Zabiegi medycyny estetycznej w jego wykonaniu mają na celu nie tylko odmłodzenie i zatrzymanie procesu starzenia, ale przede wszystkim podkreślenie naturalnego piękna. Zawsze otwarty na nowe doświadczenia, ludzi, wiedzę oraz nowe technologie i kreatywne rozwiązania. W swojej pracy działa w myśl słów „Każdy z nas nosi w sobie piękno. Cała sztuka polega na tym, by umieć je odkryć.” – Éric-Emmanuel Schmitt. 

Roland Sipowicz – założyciel i współwłaściciel firmy Abacosun, przez 20 lat pełniący funkcję Dyrektora Generalnego. Współtwórca systemu franczyzowego Abacosun, dzięki któremu powstały setki gabinetów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kreator trendów, nieustannie inspirujący partnerów biznesowych do podejmowania nowych wyzwań i rozwijania swoich gabinetów. W 2015 roku stworzył nową firmę Abikos, zajmującą się wyszukiwaniem i popularyzacją najnowszych aparatów kosmetycznych. Prelegent wielu konferencji, autorytet w dziedzinie organizacji przestrzennej i konfiguracji wyposażenia gabinetów kosmetycznych, zgodnie z potrzebami usługobiorców. W marcu 2018 r uruchomił kolejny Instytut Urody w Gdańsku, w którym realizuje swoje pomysły i wdraża najnowsze technologie. „Życie jest nieustanną podróżą w poszukiwaniu nowych rozwiązań” – to założenie niezmiennie wytycza jego drogę zawodową, a pasja, doświadczenie, kompetencje i zadowoleni klienci są jego największym kapitałem.

Dorota Radłowska – absolwentka Wydziału Fizjoterapii Studium Medycznego w Wejherowie (1999r), absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu(2006r), absolwentka studiów podyplomowych Kosmetologia Bioestetyczna w WSZ w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kraju i za granicą. Od 2006 r główny szkoleniowiec firmy Abacosun, prelegent wielu konferencji i warsztatów, prowadząca pokazy kosmetyczne dla słuchaczy i studentów Uczelni Wyższych w całej Polsce. Ceniona specjalistka w dziedzinie nowoczesnych aparatów kosmetycznych i nowatorskich technik ich wykorzystania. Od 2015 roku współtwórca i główny szkoleniowiec firmy Abikos, zarządzająca pracą Instytutu Urody Abacosun w Gdańsku. Szczególna wrażliwość, wiedza i doświadczenie pozwoliły jej na zainteresowanie się najlepszymi i najbardziej wymagającymi produktami na rynku kosmetycznym.

dr Anna Kamm – absolwentka: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych; Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wydziału Zdrowia Publicznego; Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Wydziału Zarządzania; egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zawodzie Technika Usług Kosmetycznych; doktorant Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Zakład Chemii Medycznej; asystent w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Kosmetologię w praktyce wzbogaca o edukację za pośrednictwem piśmiennictwa. Tworzy bogaty dorobek naukowy licznymi artykułami popularnonaukowymi i naukowymi w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, a także wystąpieniami na krajowych i zagranicznych konferencjach z dziedziny kosmetologii i chemii medycznej.

Od 15 lat właścicielka Kliniki Urody Kamelia, specjalizującej się w złożonych terapiach trudnych przypadków. Klinikę tworzy zespół doświadczonych kosmetologów, dbających na co dzień o uzyskanie jak najlepszych efektów zabiegowych i komfort odwiedzających. Bogata oferta zabiegowa pozwala na terapię szerokiego spektrum klientów: od nastolatek do dorosłych kobiet i mężczyzn. Wykorzystywane w Klinice zaawansowane technologicznie preparaty oraz najnowsza metodyka wykonania nie tylko powstrzymują ślady upływającego czasu ale podkreślają klasyczne piękno.

Kamil Grabarczyk – przedsiębiorca, z wykształcenia magister inżynier zarządzania nieruchomościami, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Właściciel spółek Instytut Piękna KG. Związany umową franchisingu z wielką polską marką, jedną z najbardziej cenionych, a zarazem prestiżowych marek Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris. Każdy kto pracuje w Instytucie Piękna KG realizuje „filozofię indywidualnego podejścia do pielęgnacji, dbając kompleksowo o urodę, zdrowie i wewnętrzną równowagę”. Dodatkowo od prawie dekady związany jest z biznesem w innym przedsiębiorstwie Doradztwo Gospodarcze KG gdzie świadczy usługi consultingowo-doradcze dla innych przedsiębiorców zajmując się przy tym między innymi – udzielaniem porad w kwestiach nawiązywania współpracy, zarządzania płynnością finansową, wydatkami inwestycyjnymi w tym doradztwem specjalistycznym w zakresie zaciągania kredytów, pożyczek oraz leasingów czy podejmowania inwestycji. W 2021 roku założyciel kolejnej spółki: Investment Holding Company KG, gdzie pełni rolę prezesa zarządu. Jest także konsultantem i wykładowcą. Ukończył drugi fakultet z filozofii uzyskując tytuł licencjata na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Pomaga ludziom i przedsiębiorcom osiągnąć zaplanowane cele zawodowe, biznesowe i osobiste. Jest założycielem i twórcą Akademii Instytut Piękna KG. Prywatnie interesuje się prawem, zdrowym stylem życia oraz neuroplastyką. Jest skutecznym liderem podnoszącym wyniki. Oczekuje najwyższych standardów etycznych i biznesowych. Wspiera akcje charytatywne, sponsoruje schronisko dla zwierząt, nagrody dla Artystów Opery Bałtyckiej, aktywnie działa w Radzie Pracodawców w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Lidia Zawadzka – dyplomowany podolog. Od lat przekazuje swoją wiedzę jako wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Prelegentka wielu konferencji podologicznych i medycznych. Autorka artykułów dotyczących zagadnień podologicznych oraz współautorka książek pt.”Wykłady podologiczne”. Specjalizuje się w ortonyksji i innych metodach dotyczących terapii wrastających i wkręcających się paznokci. W oparciu o swoja wiedzę łączy pracę badawczą z rozwiązaniami praktycznymi. Poza pracą w gabinecie aktywnie promuje podologię.

Od 2011r właścicielka dynamicznie działającego się gabinetu podologicznego PediKos w Gdańsku zajmującego się szeroko pojętą specjalistyczną profilaktyką, diagnozowaniem zmian i dysfunkcji stóp oraz doborem indywidualnych wkładek ortopedycznych. Tworzy zespół z młodymi, ambitnymi podologami i ortopodologami z zapałem pogłębiającymi wiedzę i umiejętności o najnowsze techniki podologiczne.

Adam Woźniak – szef kuchni doceniany w wielu międzynarodowych konkursach. Swoje pierwsze ciastka upiekł w wieku lat sześciu i od tamtej pory nie rozstał się z kuchnią. Można powiedzieć, że pasję do gotowania odziedziczył po babci, od której wiele się nauczył bo sama była znakomitą kucharką w przedszkolu. Zawodowo zaczął rozwijać się jako kucharz w Villa Hestia. W przeciągu czterech lat awansował do pozycji Sous Chef. W 2002 roku objął stanowisko w Hotelu Haffner w Sopocie, po czym w 2003 roku objął stanowisko Chef De Partie w Marston Hotel w Wielkiej Brytanii. Po sześciu miesiącach podjął się stanowiska Sous Chef w nowej restauracji St. George & Dragon w Wargrave w pobliżu Henley on Thames. Po roku awansował na szefa kuchni, podczas jego zarządzania w 2006 i 2007 restauracja została wymieniona jako zalecana przez Michelin Good Food Guide Trasy Les Guides and AA Restaurant. W  2008 roku został Sous Chef w pięciogwiazdkowym  Hotelu Sheraton. Od 2010 roku z licznymi sukcesami prowadził restaurację Mercato w Hilton Gdańsk. W 2014 roku otrzymał nominację w kategorii „ Szef Jutra”. W 2015 przewodnik Gault&Millau uznał go Szefem Roku 2015 Regionu Północnego. W 2015 roku otrzymał nominacje w kategorii „Szef Roku” oraz otrzymał 3 czapki Gault&Millau. Od maja 2016 prowadził restauracje „1611 Restaurant” w Dworze Oliwskim. Obecnie rozpoczyna kilka projektów, w pierwszej kolejności otwarcie Bistro, kolejne Hotelu oraz kilku restauracji. Jako członek kadry narodowej Poland National Culinary Team w 2018 roku będzie reprezentował Polskę na mistrzostwach świata w Luksemburgu.

Anna Szymborska – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, specjalista z zakresu psychodietetyki oraz dietetyki w isnulinooporności, cukrzycy typu II oraz w chorobach tarczycy. Współautorka programu „Projekt XXL”, dedykowanego osobom z dużą nadwagą, w którym podopieczni w drodze do wymarzonej wagi otrzymują pełne wsparcie psychologiczne, dietetyczne oraz trenerskie. Właścicielka gabinetu psychodietetycznego w Gdańsku oraz organizatorka cyklu konferencji o tematyce psychodietetycznej. Od 2014 roku wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Od lat pomaga osobom z nadwagą i otyłością, uwzględniając szczególne potrzeby każdej z nich. W kompleksowy sposób łączy psychologię i dietetykę po to, aby w droga po zdrowe życie była przyjemna i przede wszystkim skuteczna. Wieloletnie doświadczenie owocuje własnymi programami utraty kilogramów oraz powrotu do zdrowia. Szczególna wrażliwość i empatia pozwalają jej na nawiązanie wyjątkowych relacji z Klientami, opartych na zaufaniu, współpracy i zrozumieniu. Często w atmosferze dobrej zabawy i uśmiechu. Prywatnie pasjonatka swojej pracy, gotowania, szukania zdrowych inspiracji i kopania w ogródku.

Dagmara Pietruszewska – psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu SWPS z siedzibą w Sopocie na kierunku Psychologia, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na kierunku Pedagogika Pracy Socjalnej. Obecnie kończy certyfikację w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Ewy Popiel i Agnieszki Pragłowskiej. Założycielka Fundacji anoNIE (fundacji związanej z profilaktyką zaburzeń odżywiania), założycielka Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania Dagmara Pietruszewska, współzałożycielka Centrum Terapii i Diagnozy Dzieci Dobre Miejsce. Obecnie prowadzi także prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz poradnictwo psychologiczne. Wykłada w Wyższej Szkole Zdrowia, prowadzi warsztaty w szkołach, na uczelniach. Jest specjalistką psychoterapii zaburzeń odżywiania, psychoterapii depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości.

Magdalena Oleś – dietetyk kliniczny i pasjonatka zdrowego stylu życia, absolwentka 2 uczelni wyższych. Od kilku lat z sukcesem prowadzi własną Poradnię Dietetyczną, zatrudniając specjalistów. Wraz ze swoimi dietetykami pomogła już tysiącom pacjentom w przemianie swojej sylwetki i powrocie do zdrowia. Pani Magdalena została wybrana na Gwiazdę Regionu przez portal Dietetyk.pl. Regularnie wypowiada się na portalu Trójmiasto.pl i ma najwięcej pozytywnych opinii wśród dietetyków na portalu Znany-Lekarz.pl.

Poradnia dietetyczna Slimfood pod okiem Magdaleny Oleś zajmuje się dietetyką estetyczną (odchudzanie, przytycie, modelowanie sylwetki), ale również kliniczną (układanie indywidualnych jadłospisów i dobieranie suplementacji i innych zaleceń pod konkretne jednostki chorobowe).  Firma Slimfood zajmuje się również edukacją żywieniową – dietetycy przeprowadzali warsztaty żywieniowe wraz z analizą składu ciała w trójmiejskich firmach, zyskując zadowolenie zleceniobiorców. Misją Poradni jest edukowanie pacjentów i pokazywanie, że dieta może być zdrowa, ale jednocześnie smaczna i prosta do zrobienia.

 

Michał Kaźmierczak – dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia. Absolwent kierunku Dietetyka na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz kierunku Towaroznawstwo o specjalizacji Żywienie i Dietetyka na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Na co dzień pracuje w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku dbając o odpowiednie żywienie i dietoterapię pacjentów szpitalnych.

Od 2017 roku z powodzeniem prowadzi własną poradnie dietetyczną Food Office, w której w głównej mierze specjalizuje się w dietetyce pediatrycznej oraz żywieniowym wsparciu pacjentów z mukowiscydozą. Współpracuje również z licznymi ośrodkami medycznymi realizując projekty profilaktyki zdrowotnej na terenie całej Polski. W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku prowadzi liczne szkolenia i praktyki dla studentów uczelni w ramach projektów unijnych.

Sylwester Kłos – dietetyk, trener personalny, trenerem mentalny, motywacyjny, rozwoju osobistego, szkoleniowiec i sportowiec amator. Ukończył studia magisterskie, liczne kursy i szkolenia polskie oraz zagraniczne. Szkolił się m.in. u dr Alana Christansona. Każdy przypadek traktuje indywidualnie. Posiada eksperckie doświadczenie w leczeniu różnorodnych schorzeń związanych z żywieniem. Nie jest szablonowym dietetykiem. Pracuje holistycznie nad funkcjonowaniem, snem, żywieniem, nawykami, suplementacją, treningiem i psychiką pacjenta. Zawodowo zajmuje się problemami jelitowymi, chorobami autoimmunologicznymi i problemami hormonalnymi. Zarówno u osób nietrenujących jak i zawodowych sportowców. Prowadzi reprezentantów kraju w piłce nożnej taki jak Paweł Wszołek, Filip Jagiełło, Karol Fila, a także sportowców takich jak Tomasz Gębala Reprezentant Polski w piłce ręcznej i wiele innych przedsiębiorców, celebrytów. Był gościem TVP 2 w programie pytanie na śniadanie.

Prowadzi nowoczesną poradnię dietetyczną Sports-Med., która zatrudnia już 11 specjalistów z dziedziny dietetyki, zajmując się najtrudniejszymi przypadkami z różnymi problemami i chorobami. Jest także współwłaścicielem cateringu dietetycznego.   

Anna Trojanowska – absolwentka socjologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, dietetyki w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studiów podyplomowych na kierunku Trener Personalny Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Certyfikowana trenerka Jedzenia Intuicyjnego, certyfikat uzyskała w londyńskim Centrum Jedzenia Intuicyjnego uczestnicząc w studium składającym się z trzech modułów: “Applying Intuitive Eating and Non Diet Approaches in Practice”, “Advanced Counselling Skills”, “Nutrition Counselling in Practice”. Ukończyła również szkolenia – “Psychodietetyka w praktyce” prowadzone przez Magdalenę Hajkiewicz, oraz “Rola psychodietetyka w leczeniu zaburzeń odżywiania” prowadzone przez Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania. Obecnie jest w trakcie 6-miesięcznego kursu z zastosowania wzmocnionej terapii poznawczo behawioralnej u osób z zaburzeniami odżywiania na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Pracę w zawodzie rozpoczęła w 2018 roku, od 2020 roku właścicielka własnej marki Anatomia Diety. Pracuje z osobami z zaburzeniami odżywiania, w podejściu nie-dietetycznym zajmując się przede wszystkim psychologicznymi aspektami nadmiernego jedzenia. Klientów uczy jeść intuicyjnie w oparciu o sygnały płynące z ciała, zagląda “pod taflę wody” by dotrzeć do sedna problemów związanych z jedzeniem emocjonalnym, napadami objadania, czy przełamać cykl restrykcji i objadania. Wierzy, że aby zmienić to jak jemy, trzeba zaadresować nie tylko czynniki żywieniowe, ale również psychologiczne. Od połowy 2021 roku ekspertka portalu Wellbee.pl świadczącego usługi psychoterapii online, gdzie udziela konsultacji z zakresu psychodietetyki, pisze artykuły eksperckie oraz prowadzi webinary specjalistyczne. Pracę dyplomową pisała z zakresu roli diety i aktywności fizycznej jako narzędzi uzupełniających współczesne strategie terapeutyczne w leczeniu depresji. Wpływ czynników stylu życia na zdrowie i dobrostan psychiczny pozostaje cały czas w sercu jej zainteresowań. W swoich treściach edukacyjnych normalizuje, obala mity i wskazuje krok po kroku drogę do wolności jedzenia i stabilnej relacji z nim i swoim ciałem.

Ewa Dygaszewicz – absolwentka kierunku Dietetyka na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku oraz kierunku Towaroznawstwo o specjalizacji Żywienie i Dietetyka na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i metabolicznych uzyskała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Certyfikowany edukator diabetologiczny. Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie oraz prezes Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku. 

W 2020 roku na Pomorzu przygotowała i przeprowadziła międzynarodowy program KiDS na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą. Program ten został opracowany przez Międzynarodową Federacją Diabetologiczną (IDF) oraz Międzynarodowe Towarzystwo na rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (ISPAD) w celu wspierania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dotkniętych cukrzycą typu 1 w leczeniu choroby, zwalczaniu dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz budowaniu świadomości w zakresie zdrowego trybu życia. W projekcie wzięły udział 104 szkoły z całej Polski, 650 nauczycieli oraz blisko 40 tysięcy dzieci a w przeprowadzonym szkoleniu online wzięło udział ponad 2000 osób. Od wielu lat prowadzi wykłady oraz warsztaty dietetyczne dla diabetyków, rad pedagogicznych w zakresie opieki nad dzieckiem z cukrzycą w placówce oświatowej, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz uczestników projektów aktywizacyjnych. Jest autorką trzech książek z przepisami na dietetyczne potrawy „Gotujemy”, „Kierunek zdrowie” i „Potrawy wegetariańskie dla diabetyków” opracowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Pracuje w Poradni Diabetologicznej, Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” w Gdyni, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne oraz szkolenia grupowe dla pacjentów z cukrzycą insulinozależną i insulinoniezależną. Jako specjalista dietetyki oraz szkoleniowiec w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przygotowała cykl warsztatów tematycznych dotyczących zdrowia, w projekcie „System aktywizacji społeczno – zawodowej w Gdyni”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Współpracuje również z Fundacją Integracja jako specjalista ds. dietetyki i żywienia prowadząc indywidualne konsultacje dietetyczne dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektów „Sprawni w pracy” i „Zdobywam pracę”. Obecnie prowadzi własną firmę Fitdiab opracowując programy dietetyczne dla osób pragnących utrzymać zdrowie i sylwetkę oraz dla ludzi zmagających się z chorobami dieto-zależnymi.

dr Anna Białk-Wolf – współzałożycielka Fundacji PROTURMED (www.proturmed.pl), zajmującej się inicjowaniem współpracy placówek medycznych na rzecz promocji na rynkach zagranicznych, jak i promocją turystyki medycznej.

Prezeska i współzałożycielka Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej (www.ibirtm.pl), skupiającej się na badaniach, dzieleniu się wiedzą oraz integrowaniu branży turystycznej i medycznej. Skutecznie łączy doświadczenia z wieloletniej pracy dydaktycznej w pomorskich uczelniach wyższych i aktywności na polu naukowym z działaniami praktycznymi, przyczyniając się do aktywizacji placówek medycznych na rynkach międzynarodowych. Intensywnie współpracuje z wieloma międzynarodowymi ekspertami turystyki medycznej. Autorka licznych publikacji, analiz i opracowań z tego zakresu, współtworzy portal www.turystyka-medyczna.com. W ostatnich latach pełni funkcję ekspertki z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej na międzynarodowych targach turystycznych promując polską ofertę turystyki prozdrowotnej. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Alberta Ludwiga we Freiburgu, gdzie w Katedrze Marketingu i Zarządzania Służbą Zdrowia obroniła doktorat dotyczący innowacyjności usług medycznych. Realizacja rocznego stażu naukowego w Katedrze Przedsiębiorczości i Turystyki na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt, przyczyniła się do skuteczniejszego wykorzystywania wiedzy naukowej w działaniach praktycznych.W ramach pracy koncentruje się aktualnie na działaniach i współpracy z różnymi instytucjami szczebla centralnego i regionalnego, a także poszczególnymi placówkami, na rzecz rozwoju oferty skierowanej do turystów korzystających z usług medycznych w naszym kraju.

dr n. pr. Mirosław Borkowski – specjalizuje się w prawie zdrowia publicznego (posiada tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowie publiczne), prawie farmaceutycznym, kosmetycznym i prawie żywnościowym. Jest członkiem m.in. Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zawodowo związany jest z trójmiejskimi uczelniami wyższymi, w których poza pracą ze studentami, sprawuje funkcje administracyjne. Prowadził wykłady otwarte i odbył staże naukowe (w tym zagraniczne) z zakresu prawa kosmetycznego, prawa własności intelektualnej w prawie żywnościowym, bezpieczeństwa żywnościowego. Dorobek naukowy obejmuje wiele prac (monografie i artykuły) z zakresu ochrony praw człowieka, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, bezpieczeństwa zdrowotnego człowieka oraz ochrony własności intelektualnej. Jest inicjatorem i organizatorem programu naukowego „Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka”, w ramach którego organizowane są cykliczne konferencje naukowe. Jest stałym doradcą Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Od ponad 20 lat prowadzi Kancelarię Doradztwa Gospodarczego i Prawnego „FILAR”, która wpisana jest do:
– Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Gdańsku;
– rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.
Zakres działania KDGiP „FILAR”  obejmuje także zagadnienia związane  m.in.:
– prawem własności intelektualnej, prawem reklamy;
– prawem administracyjnym, handlowym i oświatowym,
– prawem żywnościowym,
– prawem sportowym.

Lechosław Dzierżak – prezes Stowarzyszenia KrewAktywni. Od 2007 roku prowadzi organizacje pozarządowe działającą w dziedzinie zdrowia. Jest przewodniczącym Komisji Zdrowia Rady Miasta Gdyni i członkiem komisji Bezpieczeństwa i komisji Budżetowej. Zasiada w Społecznej Radzie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni oraz w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady ds. Budżetu Obywatelskiego w Gdyni, jest autorem wielu zwycięskich projektów. Organizuje liczne szkolenia dla mieszkańców, m.in. z udzielania pierwszej pomocy i samoobrony. W latach 2007-2013 był Ambasadorem KrewniacyClub Trójmiasto w Europejskiej Fundacji Honorowych Dawców Krwi. Od 2012 roku jest Prezesem Stowarzyszenia KrewAktywni. W latach 2015-2018 publikował artykuły związane ze zdrowiem na łamach Dziennika Bałtyckiego i Kuriera Gdyńskiego. Osoba kochająca taniec, jest wiceprezesem Stowarzyszenia Tancz’MY.

Stowarzyszenie KrewAktywni – celami działalności stowarzyszenia są zwiększanie świadomości społeczeństwa w dziedzinie ochrony życia i zdrowia oraz udzielanie wsparcia społecznego. Członkowie stowarzyszenia realizują cele poprzez cykliczne organizowanie: zbiórek krwi, akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku, szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, a także akcji promocyjnych związanych z ochroną środowiska. Wolontariusze stowarzyszenia angażują się w liczne regionalne i ogólnopolskie akcje pomocowe. Stowarzyszenie zostało powołane w 2012 roku i od samego początku utrzymuje się w ścisłej czołówce rekordzistów w ilości zebranej krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

 

Agnieszka Kapała-Sokalska – członkini Zarządu Województwa Pomorskiego i radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. Z zawodu adwokat. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2014-2018 prowadziła własną kancelarię adwokacką w Gdańsku. W Samorządzie Województwa Pomorskiego pracuje od 2018 roku, odpowiadając z ramienia Samorządu za politykę zdrowotną i społeczną.

Nadzoruje m.in. 14 podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego, w tym: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku Sp. z o.o., a także szpitale psychiatryczne w Gdańsku, Starogardzie Gdańskim i Słupsku oraz pogotowia ratunkowe w Gdańsku i Słupsku. Nadzoruje ponadto pracę Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku oraz Domu im. Korczaka Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną w Gdańsku. Jest autorką wielu publikacji popularyzujących wiedzę prawną, zamieszczanych na łamach prasy fachowej oraz codziennej. Za swoje zaangażowanie w liczne inicjatywy edukacyjne i pomocowe kilkukrotnie nominowana w ogólnopolskich konkursach Kobieta Adwokatury oraz Prawnik Pro Bono. W latach 2016-2020 była sędzią Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Jest redaktorką naczelną „Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego”.

Jolanta Sobierańska-Grenda – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawnyy. Ukończyła studia MBA dla Kadry Medycznej oraz Advanced Management Program w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 20 lat posiada doświadczenie na stanowiskach zarządzających, początkowo szczebla powiatowego (pełniła funkcję Sekretarza Powiatu Malborskiego), następnie wojewódzkiego (w latach 2011-2017 lat była dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Sprawowała nadzór nad podmiotami leczniczymi dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego. W ramach dokonanych działań udało się jej zrealizować szereg konsolidacji, zarówno w ramach jednego właściciela, jak i pomiędzy szpitalami marszałkowskimi i powiatowymi oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Nadzorowała 11 przekształceń szpitali marszałkowskich w spółki prawa handlowego wraz z uzyskiwaniem wsparcia z Ministerstwa Zdrowia w ramach planu „C”. Posiada także doświadczenie w doradztwie w procesie przekształcania i restrukturyzacji szpitali powiatowych, zarówno w ramach rządowego programu pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” tzw. planu „B”, jak i w procesie uzyskiwania wsparcia z Ministerstwa Zdrowia w ramach planu „C”. Jest także wykładowcą na licznych kursach oraz studiach MBA dla kadry medycznej.

Od czterech lat Prezes Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni zarządzających czterema szpitalami: Morskim im. PCK oraz św. Wincentym a Paulo w Gdyni, Szpitalem Specjalistycznym w Wejherowie oraz Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych w Gdańsku.

Marzena Olszewska-Fryc – wiceprzewodnicząca w samorządzie pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku pełniąc tę funkcje przez dwie kadencje.

Wykształcenie wyższe tj. magister pielęgniarstwa uzyskane w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Ukończone uczelnie w zakresie Zarządzania Podmiotami Leczniczymi SGH w Warszawie oraz w Uniwersytecie Gdańskim gdzie również ukończyła studia podyplomowe Prawo Medyczne. W zakresie dokształcania podyplomowego uzyskała specjalizację w zakresie epidemiologii, którą wykorzystuje w życiu zawodowym przez 35 lat a obecnie jako dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki w szpitalu im. M. Kopernika podmiotu leczniczego Copernicus oraz zastępca dyrektora w Szpitalu Tymczasowym w Gdańsku. Od lat podejmuje działania na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych szczególnie w zakresie dokształcania i podnoszenie kwalifikacji środowiska pielęgniarskiego i położniczego dbając tym samym o prestiż zawodu. Zaangażowana w akcje charytatywne i jako wolontariusz współtwórczyni „wolontariatu szpitalnego” a także inicjatorka i organizatorka prozdrowotnych festynów rodzinnych na terenie województwa pomorskiego.

Monika Dałek – z LUX MED związana od 14 lat. Swoją karierę menedżerską w Grupie Lux Med rozpoczęła jako Dyrektor Centrum Medycznego, już z wcześniejszym doświadczeniem w dziale sprzedaży prywatnego szpitala zarządzając kolejno Centrum Medycznym Medycyny Rodzinnej oraz dwoma placówkami Lux Med w Gdańsku, aby później jako Dyrektor Regionu trzymać pieczę nad całym Trójmiastem oraz Elblągiem.

Od 5 lat pełni funkcję Dyrektora Makroregionu Północ zarządzając operacyjnie obszarem geograficznie obejmującym Region Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański i Elbląg), Region Centralny (Łódź, Bydgoszcz i Toruń) oraz Region Wschodnie(Olsztyn i Białystok), nadzorując pracę 31 placówek: Lux Med, Medycyny Rodzinnej i przychodni przyzakładowych. Zespół makroregionu składający się z ponad 1700 pracowników (głównie lekarzy- ponad 1000) dba o kilkaset tysięcy Pacjentów abonamentowych. W spółkach Grupy Luxmed dwukrotnie piastowała stanowisko prezesa prowadząc spółki do szybkich integracji. Obecnie jest także Prezesem w kolejnej akwizycji LUX MED tj. w grupie spółek Citomed (ambulatorium, szpital) w Toruniu. Absolwentka studiów z obszaru MBA, HR, Sprzedaży i Marketingu, mówi biegle po angielsku i szwedzku.

Sławomir Gidel – absolwent Bytomskiej Szkoły Baletowej i Szkoły Muzycznej w Sosnowcu w klasie skrzypiec. Studia ukończył w Konserwatorium w Petersburgu na wydziale choreografii. W 1996 rozpoczął pracę w Gdańskiej Szkole Baletowej jako nauczyciel tańca klasycznego i partnerowania. W latach 1999–2008 pełnił funkcję kierownika baletu Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Twórca licznych autorskich spektakli choreograficznych wystawianych na scenie Opery Bałtyckiej. Juror ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów baletowych. Wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku. Członek Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Od 2012 roku pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw artystycznych, a od 2017 pełni funkcję dyrektora naczelnego Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku.
https://szkolabaletowa.pl/kontakt/ 

Przewiń do góry