Stypendia dla naszych studentów

Nagradzamy - pomagamy - wspieramy

W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku możesz korzystać z szerokiego wachlarza stypendiów – nagradzamy najlepszych i wyjątkowych studentów, a osobom które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej staramy się zapewniać warunki, w których nie będą zmuszone do przerywania studiów.
Studiowanie na uczelni niepublicznej nie musi być drogie, a najlepsi mogą studiować za darmo!
Sam decyduj na co przeznaczysz swoje stypendium!

Nagradzamy

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW – przyznawane jest za dobre wyniki w nauce, w sporcie (za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz za osiągnięcia naukowe lub artystyczne.
Zajmij czołowe miejsce na liście rankingowej i otrzymaj stypendium rektora!
W roku akademickim 2023/2024 roczne stypendium rektora osiągnie nawet kwotę 7 200 zł!

Pomagamy

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA – otrzymują ją studenci, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji losowej. Świadczenie może być przyznana do wysokości 50% rocznego czesnego obowiązującego na danym kierunku studiów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet do wysokości 100%.

STYPENDIUM SOCJALNE – możesz je otrzymać już w trakcie pierwszego semestru studiów. Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w Twojej rodzinie. Dochód na osobę w rodzinie studenta, któremu może zostać przyznane to stypendium wynosi 1 294,40 zł netto.
W roku akademickim 2023/2024 roczne stypendium socjalne osiągnie kwotę nawet 11 250 zł!

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI – przyznawane studentom, z tytułu sieroctwa niepełnosprawności rodzica studenta lub rodzeństwa studenta w stopniu znacznym lub zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie mieszkalnym. Ostatnia opcja, to specjalna oferta przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych.
W roku akademickim 2023/2024 roczne stypendium socjalne osiągnie kwotę nawet 13 950 zł!

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Świadczenia te nie przysługują jednak studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiuje na kolejnym (za wyjątkiem studiów drugiego stopnia, których celem jest uzyskanie tytułu magistra lub równorzędnego).

Szczegółowych informacji o stypendiach udziela:

mgr Barbara Walko-Kiełbasa
koordynator biura ds. płatności i stypendiów
tel.: 58 769 08 70
e-mail: stypendium@wsz.pl

Scroll to Top