Pielęgniarstwo - co po studiach?

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:

  • szpitalach,
  • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej.

Szczegółowe możliwości zatrudnienia absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo określone są w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039), do których także należy możliwość zatrudniania absolwentów między innymi w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia oraz sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu.

Absolwent z dyplomem licencjata będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i świadomy konieczności kontynuacji kształcenia przez całe życie, w tym ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

Scroll to Top