Psychologia- co po studiach?

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia o profilu praktycznym, otrzyma tytuł zawodowy magistra.

Absolwent kierunku psychologia:                           
– uzyskuje szczegółową wiedzę z zakresu psychologii oraz z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych;
– uzyskuje umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu pracy psychologa;
– uzyskuje umiejętności udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia psychicznego i zapobiegania chorobom i kryzysom psychicznym;
– uzyskuje umiejętności obserwowania, diagnozowania, wyjaśniania złożonych mechanizmów ludzkich zachowań, formułuje hipotezy i je weryfikuje z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi psychologicznych;
– uzyskuje umiejętność indywidualnej interwencji i pracy psychologicznej z osobą zdrową (np. w obszarze rozwoju kompetencji), osobą w kryzysie oraz osobą z chorobą psychiczną;
– uzyskuje umiejętność pracy z grupą między innymi rówieśniczą, pracowniczą terapeutyczną jak i w systemie rodzinnym w zakresie promowania, zachowania, i przywrócenia zdrowia psychicznego;
– uzyskuje wiedzę i kompetencje w zakresie wsparcia psychologicznego i podstawową wiedzę z zakresu psychoterapii; 
– uzyskuje umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy oraz organizowania pracy własnej;
– uzyskuje umiejętność nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia psychicznego;
– uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie wybranej, przez studenta, ścieżki kształcenia:
– posiada wiedzę i rozumie problemy z zakresu psychologii w Polsce i na świecie;
– zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu psychologii.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej między innymi w publicznych  i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, ponadto w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych. Szczegółowe możliwości zatrudnienia absolwentów studiów na kierunku psychologia określone są w Ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów  z dnia 8 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 73 poz. 763).
–  jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych, a także ścieżek specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży.
– jest świadomy konieczności kontynuacji kształcenia przez całe życie, w tym ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

Scroll to Top