Zasady rekrutacji

1. Wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia oraz dla kadry naukowo-dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć może się odbyć do uczelni zagranicznej posiadającej „European Charter for Higher Education”, z którą Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku podpisała umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+. Ponadto uczelnia przyjmująca musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+ (28 państw członkowskich, Turcja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia).
Wyjazdy na praktyki lub pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych mogą się odbywać do dowolnej instytucji, przy wskazaniu korzyści płynących z danej mobilności. Na praktykę można wyjechać do przedsiębiorstwa zagranicznego lub do innej organizacji, a także do uczelni wyższej posiadającej Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Miejsca praktyki można szukać samodzielnie, można także skorzystać z propozycji otrzymanej w Biurze Eramus.

2. W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci pierwszego oraz drugiego stopnia studiów w WSZ, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz w pełni zaliczyli semestr poprzedzający wyjazd i nie posiadają długu punktów ECTS.
Wyjazdy na praktykę są możliwe po ukończeniu pierwszego semestru studiów. Z wyjazdu na praktykę w ramach programu Erasmus+ mogą skorzystać również absolwenci, którzy zgłosili swoją kandydaturę na wyjazd na ostatnim roku nauki (przed obroną pracy) a praktyka musi się rozpocząć i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów (obrony).

3. W momencie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie od zajęć.

4. Kandydat (zarówno student, jak i pracownik) powinien złożyć w Biurze Erasmus w określonym terminie:
– formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony internetowej i uzupełniony.
Terminy składania zgłoszeń:
– wyjazd na studia: do 30 marca na semestr zimowy, do 30 października wyjazd na semestr letni,
– wyjazd na praktyki: w systemie ciągłym w miarę dostępności miejsc,
– wyjazd pracowników:  w systemie ciągłym w miarę dostępności miejsc.

5. Student ma możliwość wielokrotnego udziału w programie Erasmus+ z uwzględnieniem, iż maksymalna długość pobytu na stypendium wynosi łącznie 12 miesięcy dla każdego cyklu kształcenia (max 12 miesięcy podczas studiów I stopnia, max 12 miesięcy podczas studiów II stopnia oraz max 12 miesięcy podczas studiów III stopnia). Do długości pobytu wlicza się wcześniejszy udział w programie LLP-Erasmus. Zgodnie z Przewodnikiem po programie Erasmus + wcześniejsze doświadczenie w ramach programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie” , Erasmus + oraz Erasmus Mundus zalicza się do kapitału mobilności.

6. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa studenta w Programie Erasmus+ jest akceptacja jego kandydatury przez uczelnię partnerską, na podstawie dokumentów przesłanych przez Biuro Erasmus oraz podpisanie umowy finansowej.
W przypadku odrzucenia aplikacji przez uczelnię partnerską, studentowi przysługuje prawo do złożenia aplikacji na inną uczelnię, w ramach wolnych miejsc na danym kierunku studiów, z zachowaniem terminów składania aplikacji na uczelni partnerskiej.

7. Maksymalna liczba studentów i pracowników zakwalifikowanych na wyjazd zależy od wysokości dofinansowania przyznanego uczelni przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w danym roku akademickim.
Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy na studia studentów spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą mieli kandydaci wyjeżdżający po raz pierwszy.
O kolejności przyznania dofinansowania decyduje kolejność złożenia przez osobę zrekrutowaną, wypełnionego i podpisanego przez wszystkie strony dokumentu „Learning Agrement”.

8. Minimalny okres pobytu w uczelni zagranicznej na studiach wynosi 3 miesiące (90 dni), zaś w przypadku praktyk 2 miesiące (60 dni).
W przypadku pracowników minimalny okres finansowania to 2 dni, maksymalny 2 miesiące. Pracownik naukowo-dydaktyczny wyjeżdżający do zagranicznej uczelni w celu prowadzenia zajęć jest zobowiązany do realizacji 8h/tydzień.

9. Długość pobytu studenta w uczelni partnerskiej oraz stypendium rozliczane są z dokładnością do 1 dnia, przy założeniu, że 1 miesiąc to 30 dni. Stypendium dla pracowników rozliczane jest wg stawki za dzień pobytu. Pracownik może również ubiegać się o dofinansowanie podróży.

10. Studenci przebywający na stypendium w semestrze zimowym mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu w uczelni zagranicznej na semestr letni. Zgoda na przedłużenie pobytu na studiach nie gwarantuje otrzymania stypendium na nadprogramowy okres studiowania. Przedłużenie nie może wykraczać poza 30 września danego roku akademickiego. W przypadku przedłużenia pobytu umowa jest aneksowana podczas pobytu studenta na stypendium. Dopuszcza się wyjazdy na studia za granicę i przedłużenia pobytu z grantem zerowym.
W celu przedłużenia pobytu należy dostarczyć:
– zaświadczenie z uczelni partnerskiej ze zgodą na przedłużenie pobytu zawierające potwierdzenie udziału w zajęciach w pierwszym semestrze pobytu za granicą, zgodnie z podpisanym programem studiów lub, jeżeli to możliwe Transcript of Records za pierwszy semestr. Zaświadczenie powinno zawierać datę dzienną zakończenia pobytu w drugim semestrze,
– Learning Agreement na drugi semestr.

11. Wszystkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie studiów (Learning Agreement) wymagają potwierdzenia na piśmie i akceptacji uczelni zagranicznej, uczelni macierzystej i studenta. Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni zagranicznej.
Student jest zobowiązany do sprawdzenia wymaganych dokumentów i obowiązujących terminów w uczelni partnerskiej.

12. Student zobowiązany jest do przystąpienia do testu językowego on-line przed wyjazdem i po powrocie z wymiany (wynik nie wpływa na decyzję o zakwalifikowaniu na wyjazd). Test ma na celu weryfikację przyrostu kompetencji językowych beneficjenta Programu. Wynik niezadowalający z testu daje możliwość dodatkowego dokształcenia przed wyjazdem. Wypełnienie testu po powrocie jest jednym z warunków wypłaty ostatniej raty stypendium.

13. Stypendium w ramach programu Erasmus+ otrzymane przez studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Stypendium otrzymywane przez studenta jest zazwyczaj niższe niż koszty utrzymania w kraju docelowym. W związku z powyższym student zgłaszający się na wyjazd musi brać pod uwagę poniesienie części kosztów z nim związanych.

14. Uczestnik Programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni partnerskiej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni.

15. Student zobowiązuje się do uzyskania przed wyjazdem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz ubezpieczenia (OC, NNW) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

16. Student przed wyjazdem na stypendium zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej z uczelnią. Niepodpisanie umowy w uzgodnionym z terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego prawa do stypendium w danym roku akademickim.

17. W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonego na ten sam cel.

18. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalnych, za wyniki w nauce itd.), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Po powrocie do uczelni macierzystej student ma prawo do ubiegania się o stypendia krajowe.

19. Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu (wyjazdy długoterminowe do krajów partnerskich w ramach projektów KA131-2023 za wyjątkiem krajów z regionów 13 i 14).

20. W terminie 30 dni od zakończenia pobytu na stypendium student zobowiązany jest do dostarczenia do koordynatora współpracy międzynarodowej:
– Confirmation of Stay – zaświadczenia potwierdzającego długość pobytu w uczelni partnerskiej,
– Transcript of Records – wykazu zaliczeń, który stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów,
– wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa (link do ankiety przesyłany automatycznie na adres e-mail podany przez beneficjenta w formularzu zgłoszeniowym),
– wypełnienia testu językowego on-line,
– przesłania do koordynatora współpracy międzynarodowej krótkiej relacji z pobytu (najlepiej ze zdjęciami).

21. Okres studiów za granicą zostanie zaliczony pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS uzgodnionej w Learning Agreement. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów, student otrzymuje rejestrację warunkową lub powtarza semestr wyjazdowy w uczelni macierzystej. Decyzję w sprawie uznania okresu studiów za granicą, a także wyznaczenia przedmiotów zastępczych niezaliczonych za granicą podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich.

22. W przypadku niespełnienia uzgodnionych w Learning Agreement warunków Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich, po konsultacji z uczelnianym koordynatorem współpracy międzynarodowej, podejmuje decyzję o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

23. Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Pelplińskiej 7 (80-335). Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji wyjazdu stypendialnego. Odbiorcą danych może być państwo trzecie lub organizacja międzynarodowej, jeśli dane te wymagane są w celu realizacji zadania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: administratordanych@wsz.pl lub listownie na adres: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym.

Scroll to Top