Świadczenia pomocy materialnej

Stypendium

SOCJALNE

Jest przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.

Maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium w roku akad. 2023/2024 wynosi 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta

SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

Jest przyznawane z tytułu:
a) sieroctwa, tj. faktu nieposiadania obojga rodziców lub jednego rodzica w wyniku śmierci i wychowywania w domu dziecka, lub w rodzinie zastępczej, gdzie osiągnął pełnoletność.
b) niepełnosprawności rodzica studenta lub rodzeństwa studenta w stopniu znacznym, uwzględnionego w składzie osobowym rodziny studenta;
c) z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli jest studentem studiów stacjonarnych i codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Świadczenie może otrzymać osoba, która posiada umowę najmu lokalu na terenie Gdańska lub w jego okolicach, a odległość od jej miejsca stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi co najmniej 50 km.

REKTORA

Jest przyznawane za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe wwe współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

Stypendium rektora może otrzymać student, który:
1) uzyskał w poprzednim roku akademickim:
a) wyróżniające wyniki w nauce (średnią ocen co najmniej 4,50) lub posiada
b) osiągnięcia naukowe lub
c) osiągnięcia artystyczne lub
d) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

O przyznanie stypendium rektora może również ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich),

Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce może otrzymać student, który w danym roku akademickim spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:
1) uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen, nie niższą niż 4,50.
2) złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia (w tym zaliczenia praktyk) przewidziane w programie studiów, w tym planie studiów na dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

W przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia poza WSZ do wniosku stypendialnego należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez dziekanat uczelni w której student odbył studia, zawierające dane na temat daty ukończenia studiów oraz średniej ocen z ostatniego roku studiów obliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez wliczania do średniej ocen oceny
z egzaminu dyplomowego.

Na podstawie wniosków o stypendium rektora, Komisja Stypendialna przygotowuje odrębne listy rankingowe wyróżniających się studentów z podziałem na osiągnięcia, z każdego kierunku studiów, z którego zostały złożone wnioski.
Listy rankingowe sporządzone są na podstawie uzyskanej przez studenta liczby punktów z tytułu uzyskanej średniej ocen lub udokumentowanych osiągnięć.
W przypadku, gdy liczba wniosków o stypendium rektora na danym kierunku przekracza 10% liczby wszystkich studentów tego kierunku, komisja przyznaje świadczenia studentom z najwyższą punktacją.

Stypendium rektora za osiągnięcia sportowe jest przyznawane studentowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach.

Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora, uważa się:
a) publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych,
b) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą,
c) twórczy udział w pracach badawczych.

Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora, uważa się osiągnięcia indywidualne lub grupowe w dziedzinie sztuk muzyczno-tanecznych, teatralno-recytatorskich, fotograficzno-plastycznych, literacko-poetyckich.

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności opisane we wniosku.

UWAGA!
WSZYSTKIE WW. ŚWIADCZENIA nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
A) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
B) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia,  wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 20 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

Sposób składania wniosków

 1.  osobiście (pok. 303),
 2.  wysyłając wniosek listem poleconym korzystając z usług Poczty Polskiej lub firm kurierskich na adres:
  Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  Biuro ds. płatności i stypendiów
  ul. Pelplińska 7
  80-335 Gdańsk
 3. składając wniosek do skrzynki umieszczonej w holu Biura ds. płatności i stypendiów. Korzystając z tego sposobu, wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie. Po wrzuceniu dokumentów należy zarejestrować się na liście umieszczonej przy skrzynce (wpisać datę, nr albumu i rodzaj świadczenia).

Dokumenty

Wykaz dokumentów

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
Załącznik nr 1A – Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Załącznik nr 1B – Oświadczenie o dochodzie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym po roku bazowym
Załącznik nr 1C – Oświadczenie studenta.
Załącznik nr 1D – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
Załącznik nr 1E – Oświadczenie o zaistnieniu okoliczności mających wpływ na ustalenie prawa do przyznania stypendium socjalnego/w zwiększonej wysokości.
Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.
Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora.
Załącznik nr 3A – Wzór zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia.
Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów.
Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie zapomogi.
Załącznik nr 6 – Oświadczenie studenta – obywatela Ukrainy o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Zarządzenie Rektora nr 15/2023

Scroll to Top