Psychologia - cele kształcenia

Podstawowym celem kształcenia na kierunku psychologia jest przygotowanie profesjonalnie wykształconych psychologów poprzez przekazanie kompleksowej wiedzy (podstawowej i kierunkowej) oraz wyrobienie umiejętności praktycznych i nabycie właściwych kompetencji społecznych na poziomie jednolitych studiów magisterskich zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki rynkowej oraz w poczuciu odpowiedzialności Uczelni wobec społeczeństwa.

Szczegółowe cele to:

  1. Przekazanie kompleksowej i interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności, z zakresu dziedziny nauk społecznych (dyscypliny naukowej – psychologia), nauk medycznych i nauk o zdrowiu, które wyposażą studenta w wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu psychologii (obejmującej podstawowe działy psychologii oraz wybranych przez studenta zajęć kierunkowych). Wiedza teoretyczna umożliwi studentowi obserwacje, rozumienie i wyjaśnianie zachowania człowieka, empiryczną weryfikację stawianych w tym zakresie hipotez, a także poszukiwanie informacji naukowej.
  2. Dostarczenie również szeregu umiejętności praktycznych z zakresu diagnozy, poprzez posługiwanie się dostępnymi psychologicznymi narzędziami diagnostycznymi, jak i konstruowanie nowych, analizy otrzymanych wyników, jak i planowania pomocy psychologicznej z uwzględnieniem poradnictwa i profilaktyki zdrowia psychicznego.
  3. Przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy z osobami chorymi, sprawując wysoki poziom opieki zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także udzielanie świadczeń osobom zdrowym w zakresie promowania zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom.
  4. Umożliwienie nabycia umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami z obszarów psychologii, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak i osobami nie będącymi specjalistami, poprzez dostosowanie języka i wykorzystanie różnych technik komunikacji.
  5. Kształtowanie właściwych postaw uwzględniających: standardy etyczne oraz otwartość na zróżnicowanie kulturowe i społeczne, wrażliwość na indywidualność i potrzeby innych, a budowanie szacunku i poszanowanie godności każdej jednostki ludzkiej. Ponadto, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój psychologii jako dyscypliny naukowej, konieczne jest kreowanie założenia i postawy otwartości do dokształcania się przez całe życie oraz nabycie  umiejętność pracy samodzielnej jak i w grupie.
Scroll to Top