Zasady przepisywania ocen z zajęć zaliczonych w innej uczelni wyższej na studiach II stopnia

 1. Przepisywanie ocen na studiach drugiego stopnia jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do przedmiotów zrealizowanych w ramach studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia. Oceny uzyskane na studiach pierwszego stopnia nie są przepisywane (dotyczy to również ocen uzyskanych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku).
 2. O przepisanie oceny z przedmiotu zaliczonego na innej uczelni można ubiegać się na podstawie następujących dokumentów:
  a) indeks, lub
  b) karta okresowych osiągnięć studenta, lub
  c) karta przebiegu studiów, lub
  d) suplement do dyplomu, lub
  e) zaświadczenie wydane przez dziekanat z innej uczelni
  wraz z informacją o wymiarze godzinowym z danego przedmiotu i formie zaliczenia.
 3. Kserokopie ww. dokumentów należy potwierdzić w dziekanacie za zgodność z oryginałem i dołączyć do wniosku o przepisanie oceny (podanie ogólne do dziekana/prodziekana dostępne na stronie uczelni lub w dziekanacie).
 4. Podanie zostanie rozpatrzone przez dziekana/prodziekana po uzyskaniu pisemnej akceptacji prowadzącego zajęcia.
 5. Brak akceptacji prowadzącego zajęcia uniemożliwia złożenie podania do dziekana/prodziekana o przepisanie oceny.
 6. Po odebraniu z dziekanatu kserokopii decyzji dziekana/prodziekana wydziału należy przedstawić ją prowadzącemu zajęcia, który na tej podstawie dokona wpisu do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta oraz do protokołu zaliczenia przedmiotu.
 7. Podania o przepisanie oceny należy złożyć w termie do:
  a) 30 listopada w semestrze zimowym,
  b) 30 kwietnia w semestrze letnim.
 8. Podania złożone po tych terminach nie będą rozpatrywane.
Scroll to Top