Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Zarządzenie nr 1/2022 Rektora Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2022 roku

Zarządzenie nr 1/2022

Zarządzenie nr 1/2022
Rektora Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnej w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2


Na postawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U. 2021 poz. 661) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. W sem. zimowym od dnia 21 stycznia 2022 r. wprowadza się realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość dla wszystkich prowadzonych kierunków i poziomów studiów.

2. W okresie od dnia 24.01.2022 r. do dnia 04.02.2022 dla studiów stacjonarnych oraz od dnia 04.02.2022 do dnia 13.02.2022 r. dla studiów niestacjonarnych wprowadza się zdalny tryb przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej dla wszystkich prowadzonych kierunków i poziomów studiów.
§2
1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość prowadzi się zgodnie
z obowiązującym planem studiów w sposób umożliwiający synchroniczną interakcję między studentami a nauczycielem akademickim lub innymi osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne.

§3
1. W przypadku zajęć dydaktycznych lub zaliczeń prowadzonych od dnia 21.01.2022 r.
do dnia 13.02.2022 r. obejmujących naukę praktyczną, realizacja odbędzie się zgodnie
z wytycznymi prowadzących dany moduł i może obejmować wykonanie dodatkowych zadań umożliwiających potwierdzenie osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla wszystkich prowadzonych kierunków i poziomów studiów.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

dr n. med. Marzena Podgórska

Cofnij
WSZ na Facebooku