Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA W GDAŃSKU
realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-A041/21

pt. „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich”

współfinansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Wartość projektu: 713.255,00 PLN
Dofinansowanie: 691.855,00 PLN

Okres realizacji: 01.01.2022-31.10.2023

CELEM PROJEKTU JEST zapewnienie w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku dostępności dla studentów z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej oraz podniesienie kompetencji 40 osób kadry uczelni, w tym 25 kobiet, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r.

ZADANIA:
1. Poprawa dostępności w obszarze struktury organizacyjnej i procedur;
2. Poprawa dostępności w obszarze architektury i technologii wspierających;
3. Poprawa dostępności w obszarze wsparcia edukacyjnego;
4. Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności.

PLANOWANE EFEKTY:
– wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery dla OzN;
– wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia;
– podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry WSZ;
– podniesienie kompetencji zarządczych pracowników WSZ;
– podniesienie kompetencji kadry WSZ w zakresie edukacji włączającej;

Cofnij
WSZ na Facebooku