Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

O projekcieZapytania ofertoweWynikiArchiwum

1. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku realizuje projekt pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwany dalej „przedsięwzięciem”, ogłoszony Komunikatem z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwanym dalej „komunikatem”.

2. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych.

3. Na realizację działań związanych z przedsięwzięciem Minister przyznał środki finansowe w wysokości ogółem 88.327 zł, słownie złotych: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych (00/00).

4. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu w postaci laptopów oraz kamery cyfrowej dla studentów oraz nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia. Działanie to ma zapewnić prawidłowy przebieg procesu kształcenia na odległość wszystkim interesariuszom wewnętrznym Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku pozwalające na wyeliminowanie problemów technicznych oraz stanowiące wparcie dla osób z utrudnionym dostępem do sprzętu informatycznego. Działania umożliwi podniesienie jakości kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zapytanie ofertowe nr 1/MEiN/WSZ-2021-III – [data pub.: 14.06.2021 r., godz. 15:00]

Załącznik A do zapytania ofertowego nr 1/MEiN/WSZ-2021-III wymagania sprzętowe o minimalnych parametrach – specyfikacja – [data pub.: 14.06.2021 r., godz. 15:00]

Załącznik B do zapytania ofertowego nr 1/MEiN/WSZ-2021-III umowa zlecenie – [data pub.: 14.06.2021 r., godz. 15:00]

Załącznik nr 2 do umowy 1/MEiN/WSZ-2021 protokół zdawczo-odbiorczy – [data pub.: 14.06.2021 r., godz. 15:00]

Załącznik nr 3 do umowy nr 1/MEiN/WSZ-2021 karta gwarancyjna – [data pub.: 14.06.2021 r., godz. 15:00]

Protokół wyboru wykonawcy – [data pub.: 22.06.2021 r., godz. 23:00]

Protokół wyboru wykonawcy – [data pub.: 11.06.2021 r., godz. 17:00]

Protokół wyboru wykonawcy – [data pub.: 01.06.2021 r., godz. 16:30]

Zapytanie ofertowe z dn. 02.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/MEiN/WSZ-2021-II – [data pub.: 02.06.2021 r., godz. 15:00]

Załącznik A do zapytania ofertowego nr 1/MEiN/WSZ-2021-II wymagania sprzętowe o minimalnych parametrach – specyfikacja – [data pub.: 02.06.2021 r., godz. 15:00]

Załącznik B do zapytania ofertowego nr 1/MEiN/WSZ-2021-II umowa zlecenie – [data pub.: 02.06.2021 r., godz. 15:00]

Załącznik nr 2 do umowy 1/MEiN/WSZ-2021 protokół zdawczo-odbiorczy – [data pub.: 02.06.2021 r., godz. 15:00]

Załącznik nr 3 do umowy nr 1/MEiN/WSZ-2021 karta gwarancyjna – [data pub.: 02.06.2021 r., godz. 15:00]


Zapytanie ofertowe z dn. 20.05.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/MEiN/WSZ-2021 – [data pub.: 20.05.2021 r., godz. 16:30]

Załącznik A do zapytania ofertowego nr 1/MEiN/WSZ-2021 wymagania sprzętowe o minimalnych parametrach – specyfikacja – [data pub.: 20.05.2021 r., godz. 16:30]

Załącznik B do zapytania ofertowego nr 1/MEiN/WSZ-2021 umowa zlecenie – [data pub.: 20.05.2021 r., godz. 16:30]

Załącznik nr 2 do umowy 1/MEiN/WSZ-2021 protokół odbioru – [data pub.: 20.05.2021 r., godz. 16:30]

Załącznik nr 3 do umowy nr 1/MEiN/WSZ-2021 karta gwarancyjna – [data pub.: 20.05.2021 r., godz. 16:30]

Cofnij
WSZ na Facebooku