Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, Koordynator kierunku psychologia

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

dr hab. Tomasz Lech, prof. WSZ

e-mail: tomasz.lech@wsz.pl

absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2006 r.). Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w 2011 roku, pracując w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych (w dziedzinie nauk ekonomicznych), pracując w Katedrze Mikrobiologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Doświadczenie naukowe zdobywał w wiodących polskich i zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych, między innymi w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, a także w Instytucie Genetyki Człowieka Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze. Ponadto odbył zagraniczne staże naukowe w Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”, Uniwersytecie Mediolańskim, Uniwersytecie w Walencji oraz Uniwersytecie Stanowym w Grand Valley, Michigan.

Pełnił funkcje kierownika Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członka Komisji Nauk Towaroznawczych-Nauk o Jakości przy O/PAN w Poznaniu, przewodniczącego sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, przewodniczący komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oddział Krakowski, członka Zespołu Ekspertów do spraw badań i zabezpieczania unikatowego dokumentu Aktu lokacyjnego miasta Krakowa, wpisanego na Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

W roku 2016 został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Kierownik i wykonawca wielu projektów naukowych, w tym projektów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projektów finansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Polsko-Norweskich Funduszy Badań Naukowych oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych, monografii i doniesień konferencyjnych, a także recenzent artykułów w wiodących czasopismach naukowych. Dydaktyk, promotor i recenzent prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich.

Ponadto, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym, posiadającego rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwent rocznego szkolenia „Psychoterapia i poradnictwo” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Scroll to Top