Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce w r. akad. 2020/2021, a studenckie praktyki zawodowe

Przypominamy, że stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce może otrzymać student, który w roku akademickim 2019/2020 spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:
1) uzyskał ww. roku wysoką średnią ocen,
2) złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w programie studiów, w tym planie studiów na dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nieuregulowanie praktyk zawodowych wpływa na niezaliczenie semestru, w którym były one przewidziane do realizacji zgodnie z planem studiów, co powoduje dla studenta takie same skutki, jak powtarzanie przedmiotu.
Powstanie powyższej sytuacji skutkować będzie odmową przyznania stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce.

Cofnij

WSZ na Facebooku