Dietetyka - cele kształcenia

Cele kształcenia na studiach II stopnia na kierunku dietetyka:

 • wykorzystanie przez studenta w pracy zawodowej zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz szczegółowej wiedzy w zakresie żywienia i dietetyki,

 • nabycie przez studenta kompleksowej umiejętności planowania, prowadzenia i nadzorowania żywienia indywidualnego i zbiorowego osób zdrowych i chorych,

 • nabycie przez studenta umiejętności oceniania stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze osób zdrowych i chorych,

 • nabycie przez studenta umiejętności organizowania i nadzorowania wszystkich etapów produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli,

 • nabycie przez studenta umiejętności udzielania porad dietetycznych i prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie żywienia,

 • nabycie przez studenta umiejętności prowadzenia dokumentacji żywieniowej w podmiotach leczniczych oraz w zakładach żywienia zbiorowego,

 • nabycie przez studenta umiejętności interpersonalnych, komunikacji oraz pracy w zespole,

 • ukształtowanie u studenta umiejętności profesjonalnego, analitycznego i etycznego podejścia do pracy w zawodzie,

 • wykorzystanie przez studenta krytycznego myślenia (w zakresie dietetyki oraz powiązanych dyscyplin) wspomagającego proces podejmowania decyzji,

 • przygotowanie studenta do prowadzenia badań naukowych, analiz oraz poszerzania wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej oraz kształtowania postaw zapewniających podnoszenie kompetencji przez całe życie,

 • kształtowanie u studenta umiejętności i postaw budowania i stosowania społecznej odpowiedzialności standardów prawnych oraz etycznych w relacjach z osobami zdrowymi i chorymi,

 • ukształtowanie u studenta umiejętności prezentowania w sposób czytelny i przekonujący analiz dostępnych danych źródłowych.
Scroll to Top