Zdrowie publiczne - cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności takie jak:

  • znajomość problematyki oraz metod stosowanych w profilaktyce i leczeniu jednostki, wybranych grup oraz populacji w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych założeń, które umożliwią przeprowadzenie założeń procesu,
  • umiejętność analizy oceny stanu zdrowia jednostki lub określonej populacji, w danych warunkach środowiskowych z wykorzystaniem właściwych środków, metod i narzędzi,
  • zdolność kształtowania prawidłowej polityki zdrowotnej na poszczególnych szczeblach administracji lokalnej i krajowej,
  • znajomość czynników warunkujących zdrowie z uwzględnieniem determinant środowiskowych, ekonomicznych i społecznych oraz zdolność do ich eliminowania poprzez wdrażanie właściwych narzędzi polityki prozdrowotnej,
  • umiejętność kierowania programami i projektami z zakresu profilaktyki i leczenia oraz w sytuacjach kryzysowych,
  • zdolność do weryfikacji i modyfikacji prowadzonego postępowania z zakresu profilaktyki i leczenia,
  • wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacji oraz pracy w zespole,
  • wykorzystanie w pracy zawodowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych, z odniesieniem do dyscypliny wiodącej nauk o zdrowiu,
  • znajomość zasad prawidłowego zarządzania i kierowania w organizacjach świadczących usługi z zakresu szeroko pojętego zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywania pracy zawodowej,
  • przygotowanie do prowadzenia własnej działalności zawodowej w zakresie promocji zdrowia.
Scroll to Top