Pielęgniarstwo - cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowanie profesjonalnie wykształconego personelu medycznego poprzez przekazanie kompleksowej wiedzy (podstawowej i kierunkowej) oraz wyrobienie umiejętności praktycznych i nabycie właściwych kompetencji społecznych na poziomie studiów pierwszego stopnia zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki rynkowej oraz w poczuciu odpowiedzialności Uczelni wobec społeczeństwa.

Dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo sformułowano poniższe cele ogólne:

  • przekazanie kompleksowej i interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych, które wyposażą studenta w wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu pielęgniarstwa opartą o wiedzę medyczną pozwalającą na samodzielne wykonywanie zawodu,

  • przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy z osobami chorymi, sprawując wysoki poziom opieki zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także udzielanie świadczeń osobom zdrowym w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom,

  • kształtowanie właściwych postaw uwzględniających: standardy etyczne oraz otwartość na zróżnicowanie kulturowe i społeczne, umiejętność pracy samodzielnej jak i w grupie oraz rozwój osobisty z potrzebą dokształcania się przez całe życie.
Scroll to Top