Dietetyka - cele kształcenia

  • przygotowanie do prowadzenia dokumentacji żywieniowej w podmiotach leczniczych oraz w zakładach żywienia zbiorowego,
  • przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych oraz nauk o kulturze fizycznej, które wyposażą studenta w wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu dietetyki, a także pozwolą zrozumieć i zastosować działania z zakresu profilaktyki i leczenia chorób dieto-zależnych oraz prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego,
  • wykształcenie umiejętności planowania, prowadzenia i nadzorowania żywienia indywidualnego i zbiorowego osób zdrowych i chorych,
  • przygotowanie do samodzielnej pracy z osobami zdrowymi i chorymi w zakresie żywienia człowieka oraz technologii przygotowania potraw,
  • kształtowanie postaw społecznych uwzględniających standardy etyczne, otwartość na zróżnicowanie kulturowe,
  • wykształcenie umiejętnoścoceniania stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze osób zdrowych i chorych, organizowania i nadzorowania wszystkich etapów produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, udzielania porad dietetycznych i prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie żywienia.
Scroll to Top