SKN Dietetyka WSZ

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Głównym celem działalności Koła Naukowego Dietetyka WSZ funkcjonującego w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku jest rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych studentów w zakresie dietetyki. Kierunek dietetyka posiada charakter interdyscyplinarny, która zawiera szereg zagadnień z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, biochemii, chemii żywności i bromatologii, uwarunkowań kulturowych i społecznych oraz środowiskowych, wpływających na sposób odżywiania się społeczeństwa. Współczesna wiedza dietetyczna obejmuje również zagadnienia z zakresu psychologii i socjologii niezbędnych do utrzymania właściwego stanu zdrowia człowieka oraz jego ochrony w ramach właściwie zorganizowanego i racjonalnego odżywiania z uwzględnieniem występujących zmian patologicznych w organizmie i związanym z tym występowaniem chorób dietozależnych i cywilizacyjnych.

Do głównych kierunków działalności Koła Naukowego Dietetyka WSZ należy poszerzanie zainteresowań z zakresu żywienia indywidualnego i zbiorowego, poprzez nabycie wiedzy i umiejętności jej wykorzystania przy ocenie stanu odżywienia, zapobiegania stanom chorobowym, zależnym od procesu żywienia, ocenie sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, ocenie jakości zdrowotnej produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, systemów produkcji potraw, wpływu stanów chorobowych na stan odżywienia, wpływu żywienia na efekty leczenia szeregu jednostek chorobowych. Istotnym aspektem w tym względzie jest odpowiednia organizacja żywienia indywidualnego i zbiorowego leczniczego, dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, właściwie przygotowana oferta żywieniowa w ramach proponowanego cateringu dietetycznego, prowadzenie edukacji żywieniowej oraz planowanie racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności.

Ważnym elementem charakteru działalności Koła Naukowego Dietetyka WSZ jest podejmowanie działań z zakresu popularyzacji wiedzy na temat żywności i żywienia, edukacji prozdrowotnej i żywieniowej oraz prowadzenie prac badawczych. Podczas cyklicznych spotkań planowane są dyskusje tematyczne ze specjalistami do spraw żywności i żywienia, dotyczące specyfiki zawodu dietetyka oraz najnowszych doniesień i publikacji z zakresu profilaktyki żywieniowej, celem podniesienia kompetencji zawodowych. Aktywna działalność koła obejmuje także popularyzację wiedzy żywieniowej, wymianę doświadczeń z innymi kołami naukowymi, towarzystwami i organizacjami, udział w konferencjach oraz promocję szkoły.  

dr n. med. Dominika Gier

opiekun koła naukowego

e-mail: dominika.gier@gmail.com

Najbliższe spotkanie koła odbędzie się 6 czerwca o godzinie 19:50 online.
Scroll to Top