Zasady finansowania wyjazdów

WYJAZDY STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI

1. Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych dla studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+  jest oparta o „Zasady alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań zdecentralizowanych „Mobilność” Programu ERASMUS+” na dany rok akademicki.

2. Ostateczna kwota wypłaconych środków uzależniona jest od długości pobytu studenta w instytucji przyjmującej. Okres pobytu w uczelni przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do 1 dnia (miesiąc = 30 dni).

3. Ostateczne rozliczenie finansowe wyjazdu następuje po powrocie z wymiany i dokonywane jest na podstawie dokumentów potwierdzających długość pobytu.

4. W przypadku zrealizowania krótszego okresu pobytu niż pierwotnie określony w umowie z Uczelnią, ostateczna kwota stypendium zostanie proporcjonalnie zmniejszona i student zostanie zobowiązany do zwrotu nadwyżki stypendium.

5. Stypendia przyznawane w programie Erasmus+ stanowią dodatkowe wsparcie dla osób wyjeżdżających na wymianę. Oznacza to, że nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z pobytem w uczelni przyjmującej, są jednak przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i utrzymaniem za granicą.

6. Podczas pobytu w uczelni partnerskiej student jest zobowiązany do kontynuacji opłat za studiowanie w uczelni macierzystej. Student może ubiegać się o zmniejszenie opłaty czesnego, składając pisemną prośbę do Kanclerza WSZ.

7. Uczelnia przyjmująca nie może pobierać od studenta opłat za studiowanie (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne itp.). Dopuszczalne jest pobieranie opłat za dodatkowe usługi takie jak: ubezpieczenia, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z płatnego sprzętu np.: ksero).

8. Student zachowuje prawo do pobierania stypendiów krajowych (np.: socjalne, za wyniki w nauce itp.), do których nabył prawo przed wyjazdem.

9. W terminie 30 dni od podpisania umowy przez obie strony, jednak nie później niż w pierwszym tygodniu mobilności, zostanie wypłacona uczestnikowi płatność zaliczkowa stanowiąca 90% kwoty przyznanej na okres mobilności. W sytuacji, gdy uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna. Jeżeli płatność wyniesie mniej niż 100% maksymalnej kwoty dofinansowania, złożenie przez uczestnika raportu z wyjazdu (ankiety stypendysty Erasmusa) w systemie Mobility Tool oraz rozwiązanie testu jezykowego (http://erasmusplusols.eu/pl/zaloguj-sie-do-swojego-konta/) będzie traktowane jako wniosek uczestnika o płatność pozostałej kwoty dofinansowania. Uczelnia ma 30 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty (10% kwoty dofinansowania) lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.

10. Przelew należnego stypendium dokonywany jest na konto studenta obsługiwane w walucie EURO

11. Po powrocie student jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie z Uczelnią podpisywanej przed wyjazdem. Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć Uczelni w terminie 30 dni od daty zakończenia mobilności zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające okres pobytu w uczelni partnerskiej oraz zatwierdzony wykaz zaliczeń (Transcript of Records) potwierdzający uzyskane zaliczenia. Ponadto student zobowiązany jest do wypełnienia ankiety stypendysty Erasmusa w systemie Mobility Tool oraz testu językowego w systemie OLS (http://erasmusplusols.eu/pl/zaloguj-sie-do-swojego-konta/).

12. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku może dofinansować wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ z innych źródeł, w zależności od możliwości formalno-prawnych i finansowych.

WYSOKOŚĆ STAWEK STYPENDIALNYCH W PROGRAMIE ERASMUS+

Wyjazdy na studia – SMS

I grupa państw: kwota: 670 euro
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

II grupa państw: kwota: 670 euro
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa państw: kwota: 600 euro
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Wyjazdy na praktyki SMP

I grupa państw: kwota 820 euro
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

II grupa państw: kwota: 820 euro
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa państw: kwota: 750 euro
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ ORAZ WYJAZDY SZKOLENIOWE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

1. Uprawnieni do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ są nauczyciele oraz pracownicy administracyjni zatrudnieni w WSZ na podstawie umowy o pracę.

2. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego/ pracownika administracyjnego jest prowadzenie zajęć/odbycie szkolenia w uczelni partnerskiej zgodnie z zatwierdzonym wcześniej porozumieniem o programie nauczania/szkolenia.

4. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni przyjmującej musi trwać 5 dni roboczych (nie licząc dni podróży). W tym okresie nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. W uzasadnionym przypadku dopuszczalny jest wyjazd trwający minimum 2 dni robocze, pod warunkiem przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych.

5. Nauczyciel akademicki/ pracownik administracyjny może ubiegać się wyłącznie o 1 wyjazd w danym roku akademickim. Pierwszeństwo wyjazdu posiadają kandydaci, którzy dotychczas nie wyjechali na wymianę.

6. Kwota dziennego stypendium określonego dla wyjazdów nauczycieli oraz pracowników administracyjnych jest jednakowa dla wyjazdów do wszystkich krajów docelowych znajdujących się w danej grupie.

7. Stypendia przyznawane w programie Erasmus+ stanowią dodatkowe wsparcie dla osób wyjeżdżających na wymianę. Oznacza to, że nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z pobytem w uczelni przyjmującej, są jednak przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i utrzymaniem za granicą.

8. Stypendium będzie wypłacone na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a Uczelnią, w formie ryczałtu, nie uwzględniając dni podróży.

9. Nauczyciel akademicki/ pracownik administracyjny może również ubiegać się o dofinansowanie podróży.

10. Przelew należnego stypendium dokonywany jest na konto nauczyciela akademickiego / pracownika administracyjnego obsługiwane w walucie EURO.

11. Ostateczne rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie z wymiany i dokonywane jest na podstawie dokumentów potwierdzających rzeczywistą długość pobytu.

12. Nauczyciel akademicki / pracownik administracyjny zobowiązany jest do dostarczenia do uczelni pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni przyjmującej (zgodnego z okresem pobytu ustalonym w porozumieniu o programie nauczania / szkolenia oraz w umowie podpisanej między uczelnią, a nauczycielem / pracownikiem administracyjnym). Zaświadczenie musi zawierać informację o liczbie godzin oraz tematyce przeprowadzonych wykładów / szkoleń.
Ponadto nauczyciel akademicki / pracownik administracyjny zobowiązany jest do wypełnienia ankiety stypendysty Erasmusa w systemie Mobility Tool.

WYSOKOŚĆ STAWEK STYPENDIALNYCH W PROGRAMIE ERASMUS+

Wyjazdy pracowników uczelni – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

I grupa państw: kwota: 180 euro
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

II grupa państw: kwota: 160 euro
Austria, Belgia, Cypr,  Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa państw: kwota: 140 euro
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

Kwota stypendium  = dzienna wartość przy wyjazdach trwających do 14 dni, wyrażona w euro.

Podane wartości stypendiów odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy od 15 dnia pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.

RYCZAŁT NA KOSZTY PODRÓŻY – DOTYCZY TYLKO WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW

Kwota ewentualnego wypłaconego ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym. Obliczanie odległości odbywa się przy użyciu kalkulatora odległości opracowanego przez KE i udostępnionego na stronie programu Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm).

Odległość od 100 do 499 km: kwota: 180 euro na uczestnika

Odległość od 500 do 1 999 km: kwota: 275 euro na uczestnika

Odległość od 2 000 do 2 999 km: kwota: 360 euro na uczestnika

Odległość od 3 000 do 3 999 km: kwota: 530 euro na uczestnika

Odległość od 4 000 do 7 999 km: kwota: 820 euro na uczestnika

Odległość 8 000 km lub więcej: kwota 1500 euro na uczestnika

Scroll to Top