Erasmus Policy Statement

Polska wersja

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest niepubliczną uczelnią wyższą, funkcjonującą na rynku od 1999 roku, kształcącą na studiach licencjackich i magisterskich. Misją Wyższej Szkoły Zdrowia jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy. Chcemy tworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów i pracowników:

 • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku,
 • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy, potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
 • pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
 • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.

Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia była i jest wpisana w Strategię Rozwoju Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Obecnie Uczelnia realizuje ją zgodnie z pierwszym celem strategicznym odnoszącym się do prowadzenia zajęć na wysokim poziomie. Jego realizacji służy szósty cel operacyjny, który określa umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego poprzez korzystanie z wzorców uczelni zagranicznych.

Wspomniany proces jest długofalowy, więc strategia Uczelni musi zakładać działania wielokierunkowe, bazujące na posiadanych i zdobywanych doświadczeniach, stale monitorowanych i dostosowywanych do bieżących warunków otoczenia społeczno-gospodarczego reprezentowanego przez interesariuszy zewnętrznych w poczuciu jednak oczekiwań i potrzeb również interesariuszy wewnętrznych Uczelni.

Celem wymiany międzynarodowej dla studentów i pracowników jest:

a) poszerzenie wiedzy na temat różnorodnych systemów/koncepcji nauczania;

b) zwiększenie świadomości w zakresie międzynarodowego wymiaru wiedzy;

c) umożliwienie dostępu do doświadczeń i zasobów, innych niż te dostępne w naszej uczelni;

d) rozwój kompetencji językowych;

e) motywacja do rozwijania zaradności, umiejętności przystosowania się oraz pewności siebie;

f) rozwijanie umiejętności pracy w środowisku wielokulturowym.

Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia. W ostatnich latach uczelnia aktywnie włączyła się w obszar współpracy i wymiany międzynarodowej. Jest to istotny fragment działalności uczelni, a jego realizowanie wymaga podpisania umów bilateralnych z partnerami zagranicznymi. Mając ten fakt na uwadze uczelnia dąży do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej poprzez otwarcie nowych kierunków studiów oraz dołączenie do programu studiów zajęć prowadzonych w języku angielskim.

Od 2003 roku Uczelnia aktywnie uczestniczy w programach wymiany międzynarodowej: Erasmus+ oraz jego wcześniejszych odpowiednikach. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, poza indywidualną umową w ramach programu Erasmus+, należy również do konsorcjum (koordynowanego przez Basic Economy Sp. z o.o.), dzięki czemu jest w stanie zapewnić środki na realizację mobilności wszystkim zainteresowanym studentom i pracownikom.

W ramach współpracy międzynarodowej z uczelniami europejskimi WSZ podpisała dotychczas dwanaście bilateralnych umów, które pragnie dalej utrzymać.

W ramach projektu pt. „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku (dofinansowanego z Funduszy Europejskich w  ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00)  od roku akademickiego 2019/20 uruchomiona została ścieżka kształcenia w języku angielskim na kierunku kosmetologia. To działanie spotkało się z dużą aprobatą pracodawców oraz zainteresowaniem uczestników, w związku z tym Władze Uczelni biorą pod uwagę uruchomienie powyższej formy kształcenia na innych kierunkach

Strategia Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku skupia się wokół umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego, między innymi poprzez korzystanie z wzorców uczelni zagranicznych. Wiąże się to z zapraszaniem zagranicznej wizytującej kadry naukowo-dydaktycznej, jak też wspieraniem mobilności studentów i własnej kadry naukowo-dydaktycznej.

Wybór uczelni partnerskich weryfikowany jest głównie poprzez analizę kierunków studiów oraz programów kształcenia na wybranych uczelniach. Daje to studentom pełną uznawalność okresu mobilności. Biuro Erasmus na bieżąco stara się analizować trendy kształtujące się w szkolnictwie wyższym oraz dostosowywać do nich swoją strategię. W kwestii wymiany międzynarodowej przekłada się to na weryfikację poszczególnych uczelni oraz monitorowanie zmian w programie ich kształcenia.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku prowadzi Biuro ds. Praktyk i Biuro Karier, które przy współpracy z Biurem Erasmusa zajmują się organizacją praktyk zagranicznych dla studentów WSZ. Wybór instytucji, w której student mógłby odbyć praktykę, analizowany jest na podstawie zakresu obowiązków ewentualnego praktykanta, który to zakres powinien być skorelowany z kierunkiem studiów. Rekrutacja studentów na praktyki odbywa się na podstawie analizy osiągniętych wyników i przygotowania językowego oraz kryteriów dodatkowych narzuconych przez instytucję przyjmującą. Adnotacja o zrealizowaniu programu praktyk jest umieszczana w suplemencie do dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Celem projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia wśród studentów poprzez umożliwienie im udziału w mobilnościach na studia i praktyki, oraz wśród pracowników w celu prowadzenia wykładów lub uczestniczenia w szkoleniach. Pragniemy kontynuować dotychczasowe zadania i współpracę z partnerami pozyskanymi w latach 2021-2027.

Biorąc pod uwagę dotychczas osiągnięte wskaźniki,  naszym celem jest mobilność przynajmniej 10 studentów w ciągu roku oraz 5 pracowników naukowo-dydaktycznych i 2 pracowników administracyjnych. Ze względu na praktyczny profil kształcenia pragniemy wspierać wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne i mobilności te utrzymać na stałym poziomie. Jednocześnie naszym celem jest zachęcenie studentów do mobilności w ramach studiów na poziomie przynajmniej 1 studenta w semestrze.

W tym celu pragniemy umacniać dotychczasowe partnerstwa z uczelniami europejskimi oraz szukać firm do stałej współpracy w ramach programu praktyk. Poprzez jakość oferowanych mobilność możemy zachęcić naszych studentów i pracowników do udziału w Programie Erasmus +.

W celu internacjonalizacji programu nauczania oraz promocji programu chcemy na większa skalę włączyć zagranicznych przedsiębiorców i wykładowców z uczelni partnerskich w proces edukacyjny poprzez prowadzenie przez nich zajęć dydaktycznych i szkoleń.

Poprzez mobilności międzynarodowe zamierzamy osiągnąć następujące cele:

 • poprawić jakość kształcenia
 • podnieść kompetencje studentów i pracowników
 • czerpać z dobrych wzorców
 • umocnić współpracę międzynarodową z uczelniami o podobnym profilu kształcenia oraz z przedsiębiorstwami pracującymi w branżach, z zakresu których WSZ kształci swoich studentów.

English version

The Gdansk College of Health is a non-public higher vocational school operating on the market since 1999 and educating on bachelor and master studies.
The mission of the Gdansk College of Health is to educate professionally highly qualified personnel in accordance with the needs of the developing economy of Poland and the united Europe.
We wish to create a College, which will fully satisfy our students and staff through the high quality of our activities:
-Students have the material and intellectual conditions to develop and to obtain professional education in accordance with the market needs,

 • Graduates obtain preparation for and support in finding suitable employment,
 • Potential employers have a guarantee of acquiring valuable employees,
 • College staff have satisfying conditions of work and development as well as support in realisation of scientific research,
 • The community of the region is served by our active participation in the development of the region, science and culture.

The role of internationalization of the education process has been inscribed in the Development Strategy of Gdansk College of Health. Currently, the College implements it in accordance with the first strategic goal which refers to conducting good quality classes. Its implementation is supported by the sixth operational goal, which defines the internationalization of the teaching process by using the standards of foreign universities.

This process is long-termed, so the strategy of the College must establish long-term measures, based on the gained experience and held on a regular basis, monitored and adjusted to the current conditions of the external and internal environment of the College.

The purpose of international exchange for students and employees is:

a) broadening knowledge about various teaching systems / concepts;

b) increasing awareness of the international dimension of knowledge;

c) enabling access to experience and resources other than those available at our university;

d) development of language competences;

e) motivation to develop resourcefulness, adaptability and self-confidence;

f) developing the ability to work in a multicultural environment.

Quality concerns in equal – the educational results and development of each student, the raising of the quality of the work and education process of the College and meeting national and international standards of education. In the recent years, the College has actively participated in international cooperation and student exchange. This is an essential element of the activities of the College, and it requires conclusion bilateral agreements with foreign partners. Having that in consideration, the College is trying to extend offer by opening new faculties and supplementing the study programs by the English lectures.

Since 2003, the College has been actively participating in international exchange programs: Erasmus + and its previous counterparts. The Gdansk College of Health, apart from an individual agreement also belongs to the consortium (coordinated by Basic Economy), therefore we are able to provide funds for the mobility of all interested students and staffs.

As part of international cooperation with European universities we have so far signed twelve bilateral agreements, which we would like to continue.

As a part of the co-financed from European Funds project „Practically for health” – the development of professional competences as part of integrated education programs at the College of Health in Gdansk starting from the academic year 2019/2020 the Gdansk College of Health launched The Cosmetology – Bachelor studies in English. This activity has been well received by employers and participants, therefore the College Authorities consider launching the English studies in other fields.

The strategy of Gdansk College of Health focuses on the internationalization of the educational process, mainly through the use of patterns of foreign universities. This involves inviting foreign visiting academic staff, as well as support of mobility of our students and academic staff.

Selection of partner universities is verified mainly by analyzing the courses of study and training programs offered at potential partner school. It gives students full acceptance of their study period. International Relations Office keeps trying to analyze actual trends in higher education and the strategy of our College is being adapted to them constantly. Regards to international cooperation, this translates into the verification of individual universities and monitoring of changes in their program.

The Gdansk College of Health has Practice and Personnel Consultation Department, which together with International Relations Office cooperate to organize student’s practices. The choice of an institution, in which a student could take their practice is analysed on the basis of the scope of obligations of a potential practice, which should be correlated with the field of studies. Recruitment of students for practice is carried out on the basis of an analysis of their results and language skills as well as additional criteria dictated by the accepting institution. An annotation on execution of the apprenticeship syllabus is enclosed in the supplement to the Gdansk College of Health graduation diploma.

The main objective of the project is to increase internationalization among students by offering them the possibility to study or  do Internships in the countries of Program. Also we would like to increase internationalization among employees by offering them the possibility to conduct lectures or participate in training. We want to continue the current tasks and cooperation with the partners acquired in 2021-2027.

Considering the indicators achieved so far, our goal is the mobility of at least: 10 students per year, as well as 5 academic staff and 2 administrative staff. Due to the practical profile of education in the Gdansk College of Health, we want to support students’ mobility for internships and keep it at a constant level. At the same time, our goal is to encourage students to mobility for study abroad at least 1 student per semester.

Therefore we want to strengthen existing partnerships with European universities and look for enterprises to establish permanent cooperation in the field of the internships. Thanks to the high quality of the mobility we offer, we would like to encourage our students and employees to participate in the Erasmus + Program.

In order to internationalize the curriculum and promote the program, we want to involve foreign entrepreneurs and lecturers from the partner universities in the educational process by conducting didactic classes and trainings.

Through international mobility we intend to achieve the following goals :

 • improve the quality of education
 • improve the competences of students and staff
 • draw on good examples
 • strengthen international cooperation with universities with a similar education profile and with enterprises working in industries in which WSZ educates its students.
Scroll to Top