Rekrutacja na wyższe semestry

Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku ponownie przyznano Kartę Uczelni Erasmusa (ECHE), która obowiązuje przez cały okres trwania Programu Erasmus+, czyli w latach 2021-2027. Karta uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich.

Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach, a pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.

The Gdańsk College of Health has been granted an Erasmus University Charter (ECHE) again, which is valid for the entire Erasmus+ programme period 2021-2027. The card entitles the student to use the European funds allocated for the organization of inter-institutional exchanges within the Erasmus+ programme, including student and academic teacher mobility.

The programme enables students to go abroad for part of their studies and for student internships. Academic teachers can teach students at foreign universities, and employees from various units of the university can benefit from training trips. In addition, students and employees of the university have the opportunity to participate in international projects in which their unit is involved.

Scroll to Top