Studenckie praktyki zawodowe

Zaświadczenie o niekaralności i inne dokumenty

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 lutego 2024r. na mocy ustawy z 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, aby móc realizować studenckie praktyki zawodowe/ zajęcia kliniczne/ zajęcia praktyczne, w trakcie których występuje okoliczność jakiejkolwiek formy kontaktu z osobami małoletnimi (poniżej 18 roku życia) konieczne jest dostarczenia zaświadczenia o niekaralności.

Stosowne zaświadczenie mogą Państwo uzyskać z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) na 2 sposoby:
1. Osobiście – należy się zgłosić do dogodnego Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (wykaz punktów), który znajduje się przy sądach powszechnych
Opłata za otrzymanie zaświadczenia wynosi 30 zł.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania / ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE

Formularz należy wypełnić swoimi danymi osobowymi oraz:
a) w pkt 11 należy wpisać: „dopuszczenie do działalności związanej z leczeniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi w związku z realizacją programu studiów”,
b) w pkt 12 należy zaznaczyć: „kartoteka karna” oraz „kartoteka nieletnich”,
c) w punkcie 13 należy wpisać: „przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego”.

WAŻNE – Otrzymane zaświadczenie należy dostarczyć w wersji oryginalnej do dziekanatu.
Nie ma możliwości przesłania zaświadczenia drogą mailową.

2. Elektronicznie – należy wejść na stronę.
W celu uzyskania zaświadczenia drogą elektroniczną należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Opłata za otrzymanie zaświadczenia wynosi 20 zł.

WAŻNE – Otrzymane zaświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres dziekanat@wsz.pl. Wydrukowane zaświadczenie nie może być uznane za ważny dokument.

Formularz należy wypełnić swoimi danymi osobowymi oraz:
a) w pkt 11 należy zaznaczyć: „kartoteka karna” oraz „kartoteka nieletnich”,
b) w punkcie 12, tam gdzie jest miejsce w tabeli na wpisanie zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie, należy wpisać w tabelce: „przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego”

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie – https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego.

Termin na złożenie dokumentów:
a. Do końca 1 semestru :
– fizjoterapia,
– dietetyka,
– psychologia.
b. Najpóźniej do końca października bieżącego roku:
– pielęgniarstwo.

W razie niedostarczenia wymaganych dokumentów może zajść sytuacja, że nie zostaną Państwo dopuszczeni do realizacji praktyk zawodowych/ zajęć klinicznych/ zajęć praktycznych.

Jednocześnie informujemy o obowiązku niezwłocznego dostarczenia nowego (aktualnego) zaświadczenia w razie zaistnienia jakiejkolwiek zmiany.

Dodatkowo, studenci, którzy w ciągu ostatnich 20 lat zamieszkiwali w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa (cudzoziemcy) zobowiązani są do złożenia oświadczenia o państwie lub państwach, w których zamieszkiwali wraz z informacją z rejestrów karnych tego/ tych państwa/ państw do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.
Informację z rejestru karnego należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
Oświadczenie o zamieszkiwaniu w innym miejscu do pobrania.

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Informacje z rejestrów karnych obowiązujące cudzoziemców oraz obywateli RP, którzy w ciągu ostatnich 20 lat zamieszkiwali w innym państwie/ państwach:
1. Należy złożyć w języku obowiązującym w danym państwie/ państwach wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
2. W sytuacji, gdy dane państwo nie przewiduje sporządzenia wskazanej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego w powyższym zakresie, wówczas należy złożyć oświadczenie – Oświadczenie że państwo nie wyda informacji lub nie prowadzi rejestru.
3. Konsekwencje ustawowe wynikające z nieprzedłożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń  Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w brzmieniu obowiązującym od 15.02.2024 r., osoba, która przed dopuszczeniem do działalności związanej m.in. z edukacją, leczeniem lub opieką nad małoletnimi nie wypełnia obowiązku przedłożenia informacji lub oświadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 3-7 ustawy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Postawa prawna:
Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.), wprowadził art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1606).

Scroll to Top