Obowiązek ubezpieczenia studenta, który jest obywatelem polskim i nie ukończył 26 roku życia spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach lub dziadkach. W tym celu należy pobrać z Biura Obsługi Studenta zaświadczenie o studiowaniu i przekazać je temu z rodziców lub dziadków, który będzie ubezpieczał studenta. Gdy jest to niemożliwe (w związku z np. śmiercią rodziców i dziadków), wówczas ubezpieczenia zdrowotnego można dokonać za pośrednictwem uczelni.

Uwaga: Uczelnia nie jest zobowiązana do automatycznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia dokonuje wyłącznie na wniosek studenta (plik w załączeniu)
(więcej informacji)

Uczelnia zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:
• ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (praca, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek),

lub nie ukończył 26 roku życia i:
• jest sierotą zupełną, tj. nie żyją obydwoje rodzice oraz dziadkowie,
• jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej w okresie usamodzielnienia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu,
• nie jest obywatelem Polski, ale spełnia kryteria ustawy o repatriacji i posiada ważną Kartę Polaka albo opinię Konsulatu Polskiego wydawaną do celów ubezpieczenia zdrowotnego,

oraz złoży kwestionariusz dla studenta WSZ zgłaszanego do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię.

Student cudzoziemiec nieposiadający ważnej Karty Polaka może ubezpieczyć się zdrowotnie podpisując z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i indywidualnie opłacać składkę zdrowotną.

Scroll to Top