Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych

Informacje ogólneZapytanie ofertoweWyniki

DRODZY STUDENCI PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH!

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zaprasza do udziału w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach z biologii i chemii.

Dodatkowe zajęcia realizowane będą w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki program wsparcia dla uczelni, które zorganizują zajęcia wyrównawcze dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Celem programu jest uzupełnienie bądź pogłębienie poziomu wiedzy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022, którzy z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez ostatnie 3 semestry odbywali kształcenie w szkołach średnich w formie zdalnej.

Zajęcia realizowane będą z przedmiotów biologia i chemia w wymiarze 30 godzin na grupę, w terminie do 23 grudnia 2021 r.

Deklaracje uczestnictwa w dodatkowych zajęciach prosimy przesłać na adres: biurorektora@wsz.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku realizuje zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”
Zadanie ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 w związku z ograniczeniami związanymi z koniecznością prowadzenia kształcenia zdalnego w szkołach średnich przez ostatnie trzy semestry.

Program wsparcia dla uczelni na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych
Zadanie finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy Nr MEiN/2021/DPI/233 w kwocie 60.480,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt 00/100)

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych realizowanych w ramach programu wsparcia Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zapytanie ofertowe [data pub.: 02.11.2021 r., godz. 15:00]

Formularz oferty [data pub.: 02.11.2021 r., godz. 15:00]

Protokół wyboru wykonawcy [data pub.: 10.11.2021 r., godz. 14:00]

Cofnij
WSZ na Facebooku