Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Cele kształcenia

Cele kształcenia na studiach II stopnia na kierunku dietetyka:

 • wykorzystanie przez studenta w pracy zawodowej zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz szczegółowej wiedzy w zakresie żywienia i dietetyki,

 • nabycie przez studenta kompleksowej umiejętności planowania, prowadzenia i nadzorowania żywienia indywidualnego i zbiorowego osób zdrowych i chorych,

 • nabycie przez studenta umiejętności oceniania stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze osób zdrowych i chorych,

 • nabycie przez studenta umiejętności organizowania i nadzorowania wszystkich etapów produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli,

 • nabycie przez studenta umiejętności udzielania porad dietetycznych i prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie żywienia,

 • nabycie przez studenta umiejętności prowadzenia dokumentacji żywieniowej w podmiotach leczniczych oraz w zakładach żywienia zbiorowego,

 • nabycie przez studenta umiejętności interpersonalnych, komunikacji oraz pracy w zespole,

 • ukształtowanie u studenta umiejętności profesjonalnego, analitycznego i etycznego podejścia do pracy w zawodzie,

 • wykorzystanie przez studenta krytycznego myślenia (w zakresie dietetyki oraz powiązanych dyscyplin) wspomagającego proces podejmowania decyzji,

 • przygotowanie studenta do prowadzenia badań naukowych, analiz oraz poszerzania wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej oraz kształtowania postaw zapewniających podnoszenie kompetencji przez całe życie,

 • kształtowanie u studenta umiejętności i postaw budowania i stosowania społecznej odpowiedzialności standardów prawnych oraz etycznych w relacjach z osobami zdrowymi i chorymi,

 • ukształtowanie u studenta umiejętności prezentowania w sposób czytelny i przekonujący analiz dostępnych danych źródłowych.
Cofnij
WSZ na Facebooku