Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wykładowcy

prof. dr hab. Ewa Babicz – Zielińska

W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z edukacji żywieniowej, nowych trendów w żywieniu i dietetyce oraz marketingu żywności. Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych o charakterze problemowym, mających za zadanie aktywizację słuchaczy (panel dyskusyjny). Prof. Ewa Babicz – Zielińska jest autorką lub współautorką 4 monografii naukowych, kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, wielu rozdziałów w monografiach, współautorką 5 podręczników akademickich oraz promotorką 6 doktorów, kilkuset magistrów i inżynierów. Współautorka programów nauczania w szkołach wyższych na kierunku dietetyka. Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową przez Rektora Akademii Morskiej w Gdyni. Według opinii prof. Ewy Babicz Zielińskiej, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia są zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, możliwość nawiązania kontaktów naukowych z ośrodkami badawczymi, uczelniami o podobnym profilu kształcenia, wymiana poglądów poprzez uczestnictwo w konferencjach i warsztatach oraz organizacja kół naukowych.  

 

dr hab. Patrycja Koszałka

ukończyła Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując tytuł magistra w specjalności: mikrobiologia, uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku a następnie habilitowała się w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG GUMed. Od 1995 roku zatrudniona jest na etacie naukowo-dydaktycznym Akademii Medycznej w Gdańsku/Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym od 2001 roku w ramach Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed, w chwili obecnej jako adiunkt. Od samego początku prowadzi zajęcia dydaktyczne z Histologii, choć prowadzi/prowadziła także inne przedmioty np. Biologię Komórki, Biologię Molekularną, Aspekty Medyczne Biologii Komórki, Biotechnologię Medyczną i Zwierząt, Podstawy Transgenezy Zwierząt. Jest także promotorem rozlicznych prac licencjackich oraz magisterskich, a także opiekuje się doktorantami prowadzącymi prace badawcze. W 2019 roku była członkiem Zespołu ds. Opracowania Nowego Programu Kształcenia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed na Kierunku Biotechnologia. Dwukrotnie uzyskała wyróżnienie nagrody “Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na Uniwersytecie Gdańskim (2015 i 2019 rok). W pracy badawczej specjalizuje się obecnie w onkologii doświadczalnej, zarówno na modelach komórkowych jak i na modelach zwierzęcych, choć pracuje także z próbkami pobranymi od pacjentów. Skupia się szczególnie na zmianach biochemicznych, molekularnych i histopatologicznych związanych z rozwojem procesu nowotworowego, przede wszystkim w czerniaku, raku sutka oraz białaczkach. Brała/bierze udział w 13 krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych, w tym także konsorcjach badawczych, takich jak STRATEGMED. Jest członkiem Rady Wydziału MWB UG-GUMed i Rady Nauk Medycznych GUMed .

 

dr hab. Tomasz Lech

doktor nauk biologicznych – genetyk, mikrobiologii, doktor habilitowany nauk ekonomicznych – towaroznawca. Specjalista w zakresie zagrożenia i bezpieczeństwa mikrobiologicznego w szeroko pojętym przemyśle. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Farmakologii PAN, w Instytucie Genetyki Człowieka Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze, czy też na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Członek Komisji PAN w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Poza działalnością naukową prowadzi także projekty badawczo-wdrożeniowe w jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmujących się produkcja leków generycznych.    

 

dr inż. Joanna Bartkowicz

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku usługi żywieniowe i dietetyka, studiów podyplomowych z usług żywieniowych i dietetyki oraz studiów doktoranckich na Akademii Morskiej w Gdyni, a także pedagogicznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z edukacji żywieniowej, technologii potraw dietetycznych, nowych trendów w żywieniu i dietetyce, marketingu żywności oraz kuchni etnicznych i regionalnych. Na laboratoriach z kuchni etnicznych i regionalnych, studenci przygotowują potrawy różnych narodowości i regionów Polski. Ponadto, analizowane są “modne” diety oraz odbywają się dyskusje nad ich pozytywnymi i negatywnymi skutkami. Na zajęciach z marketingu żywności, opracowywane są “nowe produkty” i oceniane szanse i zagrożenia wprowadzenia ich na rynek. Dr Joanna Bartkowicz jest autorką wielu publikacji naukowych w zakresie dietetyki. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za przyjazną atmosferę.   

 

dr inż. Justyna Gromadzka

Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach biotechnologia i technologia chemiczna, studiów doktoranckich w Katedrze Chemii Analitycznej i Podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Politechnice Gdańskiej oraz Szkoły Tutorów w Collegium Wratislaviense. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie laboratoryjne. Posługuje się zarówno klasycznymi metodami przygotowywania i oznaczania składników próbek, jak i nowoczesnymi technikami instrumentalnymi. Prowadzi zespoły badawcze: od doboru ludzi, podziału obowiązków, organizacji stanowisk pracy, poprzez planowanie badań, nadzorowanie prac laboratoryjnych i zbieranie oraz opracowywanie wyników, aż do ich prezentowania różnym odbiorcom. Od 10 lat zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem paneli sensorycznych, zarówno w branży spożywczej, jak i kosmetycznej. Uczestniczka wielu konferencji, szkoleń i warsztatów. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi zajęcia z analizy i oceny jakości żywności, przemysłowej produkcji kosmetyków oraz seminaria dyplomowe. Według opinii dr Justyny Gromadzkiej, najważniejszą zaletą studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia jest życzliwa atmosfera, skierowana na naukę praktyczną.

 

dr inż. Elwira Jakubowska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Gdańskiej oraz podyplomowego studium pedagogicznego na Uniwersytecie Gdańskim.  Doktor nauk chemicznych. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z aromaterapii, sensoryki i środków zapachowych, receptur preparatów kosmetycznych oraz seminarium dyplomowe. W trakcie zajęć z aromaterapii, studenci mają okazję zapoznać się z dostępnymi olejkami eterycznymi, zdobywają umiejętność odróżniania olejków naturalnych od udających naturalne oraz wykorzystują olejki eteryczne do przygotowywania produktów aromaterapeutycznych (świece, świece do masażu, oliwki). Receptura preparatów kosmetycznych to zajęcia, na których studenci uczą się sposobu przygotowywania produktów kosmetycznych w różnych formach (emulsje, mleczka, toniki, sztyfty, pudry, itp.) oraz jak poszczególne składniki tych produktów wpływają na ostateczną postać preparatu. Ćwiczenia z przedmiotu sensoryka i środki zapachowe pozwalają na nabycie podstaw teoretycznych i praktycznych tworzenia kompozycji zapachowych i analizowania składu i jakości ich poszczególnych elementów. W trakcie tych zajęć, studenci uczą się również, w jaki sposób badane są produkty kosmetyczne. Dr inż. Elwira Jakubowska jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu chemii i technologii tłuszczów i detergentów. Współautorka skryptu akademickiego „Wybrane układy zdyspergowane. Budowa i właściwości”. oraz patentu „Sposób wytwarzania emulgatora acylopropylenoglikolowego”. Otrzymała stypendium dla doktorantów, stypendium naukowe oraz dyplom uznania Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Według opinii dr inż. Elwiry Jakubowskiej, Wyższa Szkoła Zdrowia dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi. Nie brakuje również miejsc, w których można odpocząć między zajęciami i zjeść posiłek. Jak podkreśla, uczelnia współpracuje z wieloma wybitnymi specjalistami i firmami,  powiązanymi z profilem jej działalności.  

 

dr inż. Waldemar Żyngiel

Absolwent studiów magisterskich na kierunku intendentura okrętowa w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa na Akademii Morskiej w Gdyni. Odznaczony Medalem Komisji Narodowej. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z technologii żywności i potraw, towaroznawstwa, organizacji pracy oraz projektowania usług żywieniowych, podczas których studenci mają możliwość zapoznania się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi elementami organizacji i planowania usług żywieniowych na rynku konsumenta w formie prezentacji i dyskusji panelowych.

 

Dr n. med. Paulina Borek-Trybała

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończyła studia magisterskie na kierunku dietetyka. Ponadto w 2018 roku na Wydziale Lekarskim z wyróżnieniem obroniłam pracę doktorancką poświęconą leczeniu niedożywienia w przebiegu przewlekłej choroby nerek. Swoje doświadczenie w praktyce klinicznej poszerza jako dietetyk kliniczny na oddziale Onkologii i Radioterapii w UCK w Gdańsku. Specjalizacje zawodowe dr n. med.  Borek-Trybały to dietetyka onkologiczna i nefrologiczna, opieka nad pacjentami bariatrycznymi oraz terapia nadwagi i otyłość.  Swoją wiedzę przekazuje na licznych szkoleniach, konferencjach oraz przy okazji pracy dydaktycznej ze studentami. Jest członkiem wiodących towarzystw żywieniowych takich jak POLSPEN, PTD, Polskie Stowarzyszenie Chorych na Celiakię. Od 2010 roku prowadzi swoją poradnię dietetyczną, dodatkowo stara się realizować naukowo przez pisanie licznych publikacji oraz wystąpienia na konferencjach naukowych, gdzie prezentuje wyniki swoich badań. Jej pasją jest gotowanie dlatego stara się zmienić myślenie o diecie w kategoriach głodówki i wyrzeczeń przez pokazanie swoim Pacjentom prostych i atrakcyjnych posiłków.

 

dr n. med. Marzena Grdeń

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku biologia na Uniwersytecie Gdańskim. Otrzymała tytuł doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Gdańsku. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z biologii medycznej z genetyką, biologii i genetyki, mikrobiologii ogólnej i żywności oraz seminarium dyplomowe. Autorka lub współautorka 14 publikacji o zasięgu międzynarodowym, 7 polskojęzycznych artykułów naukowych i 6 doniesień zjazdowych. Otrzymała nagrody Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zespołową nagrodę Ministra Zdrowia.

 

dr n. med. Ewa Grymel – Kulesza 

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z metodyki nauczania ruchu, kształcenia umiejętności ruchowych, fizjoterapii klinicznej w CHNW w ginekologii i położnictwie i rehabilitacji. Jak podkreśla, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia są bardzo dobra organizacja studiów oraz wykładowcy, posiadający dużą wiedzę praktyczną.

 

dr n. med. Jarosław Hoffman 

Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim w Collegium Medicum w Bydgoszczy. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kinezyterapii, terapii manualnej, diagnostyki funkcjonalnej w dysfunkcjach układu ruchu oraz FK w chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii. Zajęcia u dra Jarosława Hoffmana przedstawiane są w sposób usystematyzowany i poparty licznymi przykładami, dzięki czemu student uzyskuje kompleksową wiedzę zawodową. Recenzent czasopisma naukowego Postępy Rehabilitacji. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za wysoki poziom nauczania oraz duże zaangażowanie ze strony dydaktyków. 

 

dr n. farm. Wioleta Jankowiak

Absolwentka kosmetologii w Wyższej Szkole Pielęgnacji, Zdrowia i Urody w Poznaniu oraz Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.  W 2015 r. otrzymała tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Specjalista w dziedzinie kosmetologii leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej. Wieloletni wykładowca, praktyk, organizator warsztatów, koła kosmetycznego oraz kursów dla kosmetologów i kosmetyczek. Konsultant naukowy oraz współtwórca polskiej linii dermo-kosmetycznej. W latach 2010-2014 koordynator kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Nauczyciel dyplomowany w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. Egzaminator w zawodzie Technik Usług Kosmetycznych. Autorka poradnika kosmetycznego „Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp” oraz wielu innych publikacji naukowych. Uczestniczka licznych szkoleń produktowych, warsztatów oraz kongresów. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi zajęcia z kosmetologii leczniczej, laserów w medycynie i kosmetologii, kosmetologii upiększającej oraz kosmetologii pielęgnacyjnej. Na każdych zajęciach omawiane są m.in. nowości w kosmetologii dotyczącej danego przedmiotu, przedstawiane ważne aspekty protokołów zabiegowych dotyczących bezpieczeństwa klienta oraz aspekty dotyczące honorowania obszaru zabiegów przez firmy ubezpieczeniowe. Według opinii dr Wiolety Jankowiak, najważniejszą zaletą studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia jest duże ukierunkowanie na praktyczne zdobywanie wiedzy. .

dr Ewa Kucharska

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz studiów podyplomowych  na kierunku żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Brała udział w wielu konferencjach naukowych w roli prelegenta, m.in. w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Coordination Motor Abilities in Scientific Research, Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Indywidualizacja w procesie treningu sportowego” oraz w Wiosennych i Jesiennych Spotkaniach ze Zdrowiem. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu, dietetyki, żywienia w sporcie, diety niekonwencjonalnej i nutrikosmetyki. W ramach zajęć, prowadzonych przez dr Ewę Kucharską, studenci mogą poznać przeróżne aspekty dotyczące pracy z pacjentami. Na wykładach przedstawiane są aktualne badania naukowe, a wiedza przekazywana jest przystępny i zrozumiały sposób. Zgodnie z opinią dr Ewy Kucharskiej, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia jest możliwość zdobywania wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej od najlepszych wykładowców, którzy są w zdecydowanej większości praktykami oraz nowocześnie wyposażone sale ćwiczeniowe i wykładowe.

 

dr Beata Łubkowska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Gdańskim, Studium Kosmetyki Naturalnej oraz studiów doktoranckich przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka m.in. projektu InnoDoktorant oraz dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego za działalność naukową. Otrzymała nagrodę Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autorka wielu projektów badawczych. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi zajęcia z chemii kosmetycznej, podologii, podologii praktycznej oraz seminarium dyplomowe, podczas których przeprowadzane są m.in. prezentacje multimedialne oraz różnorodne zajęcia praktyczne (własnoręczne przygotowanie kremu kosmetycznego, przygotowanie mydła, dodatkowe pokazy doswiadczeń chemicznych itp.).  Jak podkreśla dr Beata Łubkowska, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia są możliwość studiowania w języku angielskim, możliwość uczestnictwa w kołach naukowych dedykowanych danemu kierunkowi studiów, zajęcia praktyczne, organizowane w laboratoriach (także poza uczelnią), możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych, dedykowanych studentom w celu rozwoju ich wiedzy i kompetencji oraz możliwość zagranicznego wyjazdu w ramach programu Erasmus.   

 

dr Aleksandra Orlikowska

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny fizjoterapii i odnowy biologicznej. Aktywna uczestniczka konferencji, sympozjów i kongresów dotyczących fizjoterapii. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kinezyterapii, masażu i historii rehabilitacji, podczas których studenci  prezentują własne pomysły w zakresie prowadzenia ćwiczeń leczniczych, metodyki przeprowadzanych zabiegów leczniczych oraz metodyki wykonywania masażu. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za bardzo dobrą organizację pracy, nowocześnie wyposażone sale wykładowe i gabinety do ćwiczeń oraz wysokiej klasy wykładowców.

 

lek. med. Monika Nosowicz

Specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog , dietetyk, absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Szczególną uwagę zwraca na indywidualne podejście do każdego pacjenta, jego edukację a przede wszystkim na leczenie zgodne z obowiązującymi standardami i zaleceniami. Dr. Nosowicz jako aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości. Ponadto uzyskała certyfikat dla lekarzy leczących otyłość wydawany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością i jest na ich stronie w grupie akredytowanych lekarzy. DR. Nosowicz opublikowała liczne materiały edukacyjne dla pacjentów i lekarzy. Dr Nosowicz jest licencjonowanym opiekunem programu dietetycznego Metabolic Balance. Udziela konsultacji internistycznych , diabetologicznych oraz konsultacji z zakresu dietetyki, opracowuje szczegółowe indywidualne programy dietetyczne. Otrzymała Laur Pacjenta 2015/2016 jako dowód zaufania pacjentów.

 

mgr Anna Kamm

W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kosmetologii pielęgnacyjnej i podstaw kosmetologii leczniczej. Autorka badań nad molekularnym wpływem kwasu ferulowego na komórki nowotworowe (Journal of Oncology, 2019). W trakcie ćwiczeń z mgr Anną Kamm, wykorzystywane są najnowsze techniki zabiegowe, pozwalające na maksymalizację spodziewanych efektów. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za profesjonalne i twórcze podejście do nauczania zawodu kosmetologa.

 

mgr Marcin Szymborski

Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas studiów, otrzymał nagrodę Dziekana za wysokie wyniki w nauce. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z rehabilitacji w sporcie, diagnostyki funkcjonalnej w dysfunkcjach układu ruchu, kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu, biomechaniki oraz metod stosowanych w rehabilitacji funkcjonalnej, podczas których studenci poznają wiele praktycznych technik, które mogą zastosować w pracy z pacjentem.  

 

Cofnij

WSZ na Facebooku