Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wykładowcy

prof. dr hab. Ewa Babicz – Zielińska

W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z edukacji żywieniowej, nowych trendów w żywieniu i dietetyce oraz marketingu żywności. Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych o charakterze problemowym, mających za zadanie aktywizację słuchaczy (panel dyskusyjny). Prof. Ewa Babicz – Zielińska jest autorką lub współautorką 4 monografii naukowych, kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, wielu rozdziałów w monografiach, współautorką 5 podręczników akademickich oraz promotorką 6 doktorów, kilkuset magistrów i inżynierów. Współautorka programów nauczania w szkołach wyższych na kierunku dietetyka. Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową przez Rektora Akademii Morskiej w Gdyni. Według opinii prof. Ewy Babicz – Zielińskiej, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia są zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, możliwość nawiązania kontaktów naukowych z ośrodkami badawczymi, uczelniami o podobnym profilu kształcenia, wymiana poglądów poprzez uczestnictwo w konferencjach i warsztatach oraz organizacja kół naukowych.  

 

prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk

Biochemik i biolog molekularny. Stypendysta wielu uczelni w USA. Wieloletni kierownik Zakładu Medycyny Molekularnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wychowawca młodych adeptów nauki i promotor wielu rozpraw doktorskich. Doświadczony wykładowca, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat wielu nagród naukowych, m.in.  Ministra Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 200 publikacji naukowych. Członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Archives of Biochemistry and Biophysics.       

 

dr n. med. Maria Czubek

Lekarz, dermatolog – wenerolog z ponad 30 letnim stażem zawodowym. W 1998 r. obroniła tytuł doktora nauk medycznych w zakresie dermatologii. Autorka wielu prac w zakresie chorób zapalnych naczyń skóry, opublikowanych na łamach literatury fachowej. Od końca lat 90’ realizuje się  jako wykładowca w szkołach policealnych i wyższych zajmujących się kształceniem kadr o profilu kosmetologicznym. Obecnie pracuje jako kierownik Oddziału Dermatologii Szpitala Copernicus w Gdańsku. Od 2015 r. jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

 

lek. med. Małgorzata Gołuńska

Absolwentka kierunku lekarskiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny dermatologii i wenerologii w ramach Oddziału Dermatologii Szpitala COPERNICUS w Gdańsku. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi zajęcia z zakresu dermatologii, podologii i medycyny przeciwstarzeniowej. Jest również promotorem prac licencjackich.

 

lek. med. Monika Nosowicz

Specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog , dietetyk, absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Szczególną uwagę zwraca na indywidualne podejście do każdego pacjenta, jego edukację, a przede wszystkim na leczenie zgodne z obowiązującymi standardami i zaleceniami. Lek. med. Monika Nosowicz jako aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości. Ponadto, uzyskała certyfikat dla lekarzy leczących otyłość wydawany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością. Opublikowała liczne materiały edukacyjne dla pacjentów i lekarzy. Jest licencjonowanym opiekunem programu dietetycznego Metabolic Balance. Udziela konsultacji internistycznych , diabetologicznych, z zakresu dietetyki oraz opracowuje szczegółowe indywidualne programy dietetyczne. Otrzymała Laur Pacjenta 2015/2016 jako dowód zaufania pacjentów.

 

dr n. med. Aleksandra Siedlewicz

Lekarz, specjalista dermatolog – wenerolog i specjalista alergolog.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku.  Przez 20 lat pracownik dydaktyczny Kliniki Dermatologii AMG. Obecnie z-ca ordynatora Oddziału Dermatologii Szpitala “Copernicus” w Gdańsku, gdzie prowadzi poradnię alergologiczną. Wykładowca studiów licencjackich, podyplomowych oraz promotor wielu prac magisterskich w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

 

dr n. med. Hanna Tomczak 

Doktor medycyny oraz specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej. Jest adiunktem w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, a także asystentem Kliniki Rehabilitacji UCK Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej dla województwa pomorskiego. Od ponad trzydziestu lat zajmuje się kształceniem studentów medycyny, fizjoterapii i kosmetologii. W roku 2006/2007 uhonorowana  nagrodą „Amicus Studentis” dla najlepszego nauczyciela akademickiego AMG. Jest promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich oraz licencjackich, a także autorką i współautorką licznych publikacji naukowych w reprezentowanych dyscyplinach. Pasjonatka podróży.

 

dr hab. Patrycja Koszałka

Ukończyła Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując tytuł magistra o specjalności mikrobiologia. Uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, a następnie habilitowała się w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG GUMed. Od 1995 roku zatrudniona jest na etacie naukowo – dydaktycznym Akademii Medycznej w Gdańsku/Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest także promotorem wielu prac licencjackich oraz magisterskich, a także opiekunem doktorantów prowadzących prace badawcze. W 2019 roku była członkiem Zespołu ds. Opracowania Nowego Programu Kształcenia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed na Kierunku biotechnologia. Dwukrotnie uzyskała wyróżnienie nagrody “Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na Uniwersytecie Gdańskim (2015 i 2019 rok). W pracy badawczej specjalizuje się w onkologii doświadczalnej, zarówno na modelach komórkowych, jak i na modelach zwierzęcych, choć pracuje także z próbkami pobranymi od pacjentów. Koncentruje się na zmianach biochemicznych, molekularnych i histopatologicznych związanych z rozwojem procesu nowotworowego, przede wszystkim w czerniaku, raku sutka oraz białaczkach. Wzięła udział w 13 krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych, w tym konsorcjach badawczych, takich jak STRATEGMED. Jest członkiem Rady Wydziału MWB UG-GUMed i Rady Nauk Medycznych GUMed.

 

dr hab. Tomasz Lech

Doktor nauk biologicznych – genetyk, mikrobiologii, doktor habilitowany nauk ekonomicznych – towaroznawca. Specjalista w zakresie zagrożenia i bezpieczeństwa mikrobiologicznego w szeroko pojętym przemyśle. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Farmakologii PAN, w Instytucie Genetyki Człowieka Uniwersytetu Georga – Augusta w Getyndze, czy też na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Członek Komisji PAN w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Poza działalnością naukową prowadzi również projekty badawczo – wdrożeniowe w jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmujących się produkcja leków generycznych.    

 

dr inż. Joanna Bartkowicz

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku usługi żywieniowe i dietetyka, studiów podyplomowych z usług żywieniowych i dietetyki oraz studiów doktoranckich na Akademii Morskiej w Gdyni, a także pedagogicznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z edukacji żywieniowej, technologii potraw dietetycznych, nowych trendów w żywieniu i dietetyce, marketingu żywności oraz kuchni etnicznych i regionalnych. Na laboratoriach z kuchni etnicznych i regionalnych, studenci przygotowują potrawy różnych narodowości i regionów Polski. Ponadto, analizowane są “modne” diety oraz odbywają się dyskusje nad ich pozytywnymi i negatywnymi skutkami. Na zajęciach z marketingu żywności, opracowywane są “nowe produkty” i oceniane szanse i zagrożenia wprowadzenia ich na rynek. Dr Joanna Bartkowicz jest autorką wielu publikacji naukowych w zakresie dietetyki. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za przyjazną atmosferę.   

 

dr inż. Justyna Gromadzka

Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach biotechnologia i technologia chemiczna, studiów doktoranckich w Katedrze Chemii Analitycznej i podyplomowych studiów pedagogicznych na Politechnice Gdańskiej oraz Szkoły Tutorów w Collegium Wratislaviense. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie laboratoryjne. Posługuje się zarówno klasycznymi metodami przygotowywania i oznaczania składników próbek, jak i nowoczesnymi technikami instrumentalnymi. Prowadzi zespoły badawcze – od doboru ludzi, podziału obowiązków, organizacji stanowisk pracy, poprzez planowanie badań, nadzorowanie prac laboratoryjnych i zbieranie oraz opracowywanie wyników, aż do ich prezentowania różnym odbiorcom. Od 10 lat zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem paneli sensorycznych, zarówno w branży spożywczej, jak i kosmetycznej. Uczestniczka wielu konferencji, szkoleń i warsztatów. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi zajęcia z analizy i oceny jakości żywności, przemysłowej produkcji kosmetyków oraz seminaria dyplomowe. Według opinii dr Justyny Gromadzkiej, najważniejszą zaletą studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia jest życzliwa atmosfera, skierowana na naukę praktyczną.

 

dr inż. Elwira Jakubowska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Gdańskiej oraz podyplomowego studium pedagogicznego na Uniwersytecie Gdańskim.  Doktor nauk chemicznych. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z aromaterapii, sensoryki i środków zapachowych, receptur preparatów kosmetycznych oraz seminarium dyplomowe. W trakcie zajęć z aromaterapii, studenci mają okazję zapoznać się z dostępnymi olejkami eterycznymi, zdobywają umiejętność odróżniania olejków naturalnych od udających naturalne oraz wykorzystują olejki eteryczne do przygotowywania produktów aromaterapeutycznych (świece, świece do masażu, oliwki). Receptura preparatów kosmetycznych to zajęcia, na których studenci uczą się sposobu przygotowywania produktów kosmetycznych w różnych formach (emulsje, mleczka, toniki, sztyfty, pudry, itp.) oraz jak poszczególne składniki tych produktów wpływają na ostateczną postać preparatu. Ćwiczenia z przedmiotu sensoryka i środki zapachowe pozwalają na nabycie podstaw teoretycznych i praktycznych tworzenia kompozycji zapachowych i analizowania składu i jakości ich poszczególnych elementów. W trakcie tych zajęć, studenci uczą się również, w jaki sposób badane są produkty kosmetyczne. Dr inż. Elwira Jakubowska jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu chemii i technologii tłuszczów i detergentów. Współautorka skryptu akademickiego „Wybrane układy zdyspergowane. Budowa i właściwości” oraz patentu „Sposób wytwarzania emulgatora acylopropylenoglikolowego”. Otrzymała stypendium dla doktorantów, stypendium naukowe oraz dyplom uznania Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Według opinii dr inż. Elwiry Jakubowskiej, Wyższa Szkoła Zdrowia dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi. Nie brakuje również miejsc, w których można odpocząć między zajęciami i zjeść posiłek. Jak podkreśla, uczelnia współpracuje z wieloma wybitnymi specjalistami i firmami,  powiązanymi z profilem jej działalności.  

 

dr inż. Waldemar Żyngiel

Absolwent studiów magisterskich na kierunku intendentura okrętowa w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa na Akademii Morskiej w Gdyni. Odznaczony Medalem Komisji Narodowej. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z technologii żywności i potraw, towaroznawstwa, organizacji pracy oraz projektowania usług żywieniowych, podczas których studenci mają możliwość zapoznania się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi elementami organizacji i planowania usług żywieniowych na rynku konsumenta w formie prezentacji i dyskusji panelowych.

 

dr n. med. Paulina Borek – Trybała

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończyła studia magisterskie na kierunku dietetyka. W 2018 roku na Wydziale Lekarskim z wyróżnieniem obroniła pracę doktorancką poświęconą leczeniu niedożywienia w przebiegu przewlekłej choroby nerek. Swoje doświadczenie w praktyce klinicznej poszerza jako dietetyk kliniczny na oddziale Onkologii i Radioterapii w UCK w Gdańsku. Specjalizacje zawodowe dr n. med.  Borek – Trybały to dietetyka onkologiczna i nefrologiczna, opieka nad pacjentami bariatrycznymi oraz terapia nadwagi i otyłość.  Swoją wiedzę przekazuje na licznych szkoleniach, konferencjach oraz przy okazji pracy dydaktycznej ze studentami. Jest członkiem wiodących towarzystw żywieniowych takich jak POLSPEN, PTD, Polskie Stowarzyszenie Chorych na Celiakię. Od 2010 roku prowadzi swoją poradnię dietetyczną. Dodatkowo stara się realizować naukowo poprzez pisanie licznych publikacji oraz wystąpienia na konferencjach naukowych, gdzie prezentuje wyniki swoich badań. Jej pasją jest gotowanie, dlatego stara się zmienić myślenie o diecie w kategoriach głodówki i wyrzeczeń przez pokazanie swoim pacjentom prostych i atrakcyjnych posiłków.

 

dr Dorota Chlebio – Abed

Pedagog specjalny i doktor w zakresie socjologii. Autorka blisko 40 prac z zakresu pedagogiki, pracy socjalnej i socjologii, w tym książki „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu”. Nauczyciel akademicki od 1989 roku. Początkowo związana z UŚ, a od 2004 roku z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku. Absolwentka studium pomocy psychologicznej w zakresie terapii Gestalt. Posiada certyfikaty praktyka i mistrzowski w zakresie NLP. Ma doświadczenie jako pedagog szkolny i autorka szkoleń.

 

dr n. med. Marzena Grdeń

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku biologia na Uniwersytecie Gdańskim. Otrzymała tytuł doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Gdańsku. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z biologii medycznej z genetyką, biologii i genetyki, mikrobiologii ogólnej i żywności oraz seminarium dyplomowe. Autorka lub współautorka 14 publikacji o zasięgu międzynarodowym, 7 polskojęzycznych artykułów naukowych i 6 doniesień zjazdowych. Otrzymała nagrody Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zespołową nagrodę Ministra Zdrowia.

 

dr n. med. Ewa Grymel – Kulesza 

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z metodyki nauczania ruchu, kształcenia umiejętności ruchowych, fizjoterapii klinicznej w CHNW w ginekologii i położnictwie i rehabilitacji. Jak podkreśla, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia są bardzo dobra organizacja studiów oraz wykładowcy, posiadający dużą wiedzę praktyczną.

 

dr n. med. Jarosław Hoffman 

Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim w Collegium Medicum w Bydgoszczy. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kinezyterapii, terapii manualnej, diagnostyki funkcjonalnej w dysfunkcjach układu ruchu oraz FK w chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii. Zajęcia u dra Jarosława Hoffmana przedstawiane są w sposób usystematyzowany i poparty licznymi przykładami, dzięki czemu student uzyskuje kompleksową wiedzę zawodową. Recenzent czasopisma naukowego Postępy Rehabilitacji. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za wysoki poziom nauczania oraz duże zaangażowanie ze strony dydaktyków. 

 

dr n. farm. Wioleta Jankowiak

Absolwentka kosmetologii w Wyższej Szkole Pielęgnacji, Zdrowia i Urody w Poznaniu oraz Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.  W 2015 r. otrzymała tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Specjalista w dziedzinie kosmetologii leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej. Wieloletni wykładowca, praktyk, organizator warsztatów, koła kosmetycznego oraz kursów dla kosmetologów i kosmetyczek. Konsultant naukowy oraz współtwórca polskiej linii dermo – kosmetycznej. W latach 2010 – 2014 koordynator kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Nauczyciel dyplomowany w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. Egzaminator w zawodzie technik usług kosmetycznych. Autorka poradnika kosmetycznego „Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp” oraz wielu innych publikacji naukowych. Uczestniczka licznych szkoleń produktowych, warsztatów oraz kongresów. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi zajęcia z kosmetologii leczniczej, laserów w medycynie i kosmetologii, kosmetologii upiększającej oraz kosmetologii pielęgnacyjnej. Na każdych zajęciach omawiane są m.in. nowości w kosmetologii dotyczącej danego przedmiotu, przedstawiane ważne aspekty protokołów zabiegowych dotyczących bezpieczeństwa klienta oraz aspekty dotyczące honorowania obszaru zabiegów przez firmy ubezpieczeniowe. Według opinii dr Wiolety Jankowiak, najważniejszą zaletą studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia jest duże ukierunkowanie na praktyczne zdobywanie wiedzy.

 

dr n. hum. Joanna Kliszcz

Absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (kier. psychologia) Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej na kierunku doradztwo zawodowe. Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie psychologii. Profesor Międzynarodowej Akademii Kadr w Kijowie. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem w szkolnictwie zawodowym i policealnym. Doświadczony dydaktyk i wykładowca w szkolnictwie wyższym. Autorka i współautorka licznych publikacji – artykułów i książek w dziedzinie komunikacji z pacjentem. Dorobek naukowy dr Joanny Kliszcz koncentruje się wokół psychologicznych aspektów funkcjonowania jednostki ludzkiej w różnych sytuacjach społecznych.

 

dr n. med. Katarzyna Kocbuch

Absolwentka kierunku biologia Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim (2005). W 2011 r. Rada Wydziału Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przyznała jej stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej i wyróżnienie rozprawy doktorskiej. W latach 2005 – 2010 doktorantka Zakładu Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej GUMed, a w latach 2010 – 2011 specjalista w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej.
Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, laureatka zespołowych nagród Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za prowadzone badania (2006, 2008, 2009, 2010, 2011) oraz stypendystka Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny w roku 2007/2008.

 

dr n. med. Monika Kuczma

Absolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (2012), specjalista w dziedzinie fizjoterapii (2013).
Autorka i współautorka publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej. Uzyskała nagrodę za II miejsce na konferencji Międzynarodowy Dzień Inwalidy Zgorzelec 2012 za wystąpienie plakatowe.
Terapeuta metod Bobath, PNF, Vojta, FITS, Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci. Od 2012 współwłaściciel Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c. oraz koordynator zespołu fizjoterapeutów w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy. Sędzia międzynarodowy w dyscyplinie wioślarstwo.

 

dr Ewa Kucharska

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz studiów podyplomowych  na kierunku żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Brała udział w wielu konferencjach naukowych w roli prelegenta, m.in. w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Coordination Motor Abilities in Scientific Research, Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Indywidualizacja w procesie treningu sportowego” oraz w Wiosennych i Jesiennych Spotkaniach ze Zdrowiem. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu, dietetyki, żywienia w sporcie, diety niekonwencjonalnej i nutrikosmetyki. W ramach zajęć, prowadzonych przez dr Ewę Kucharską, studenci mogą poznać przeróżne aspekty dotyczące pracy z pacjentami. Na wykładach przedstawiane są aktualne badania naukowe, a wiedza przekazywana jest przystępny i zrozumiały sposób. Zgodnie z opinią dr Ewy Kucharskiej, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia jest możliwość zdobywania wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej od najlepszych wykładowców, którzy są w zdecydowanej większości praktykami oraz nowocześnie wyposażone sale ćwiczeniowe i wykładowe.

 

dr Beata Łubkowska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Gdańskim, studium kosmetyki naturalnej oraz studiów doktoranckich przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka m.in. projektu InnoDoktorant oraz dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego za działalność naukową. Otrzymała nagrodę Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autorka wielu projektów badawczych. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi zajęcia z chemii kosmetycznej, podologii, podologii praktycznej oraz seminarium dyplomowe, podczas których przeprowadzane są m.in. prezentacje multimedialne oraz różnorodne zajęcia praktyczne (własnoręczne przygotowanie kremu kosmetycznego, przygotowanie mydła, dodatkowe pokazy doświadczeń chemicznych itp.).

 

dr Aleksandra Orlikowska

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny fizjoterapii i odnowy biologicznej. Aktywna uczestniczka konferencji, sympozjów i kongresów dotyczących fizjoterapii. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kinezyterapii, masażu i historii rehabilitacji, podczas których studenci  prezentują własne pomysły w zakresie prowadzenia ćwiczeń leczniczych, metodyki przeprowadzanych zabiegów leczniczych oraz metodyki wykonywania masażu. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za bardzo dobrą organizację pracy, nowocześnie wyposażone sale wykładowe i gabinety do ćwiczeń oraz wysokiej klasy wykładowców.

 

dr Beata Rogo

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku rehabilitacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W 2012 r. otrzymała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Instruktor aerobiku, aqua aerobiku i pływania. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach służby zdrowia jako rehabilitant, jako wieloletni wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Jej dorobek naukowy koncentruje się wokół tematyki zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej oraz postawy ciała. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki wad postawy. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za bardzo dobrze wyposażoną infrastrukturą dydaktyczną, wysokiej klasy wykładowców oraz przyjazną atmosferę.

 

dr n. med. Dorota Sołdacka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego,Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (2006), Politechniki Warszawskiej, Wydziału Chemii, Chemia Kosmetyczna (2007), Politechniki Łódzkiej, Wydziału Biotechnologii (2008). Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii (2014). Adiunkt w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Od 2009 roku właścicielka  gabinetu kosmetologicznego. Kreatorka autorskiego programu terapii skóry opracowanego na podstawie prawie 20 letniego doświadczenia pracy ze skórą.  Ponadto recenzentka, ekspert, autorka i współautora licznych publikacji oraz wystąpień na konferencjach o tematyce kosmetologicznej.

 

dr n. biol. Małgorzata Stasiłojć

Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.  W 2015 r. obroniła pracę doktorską w Zakładzie Bakteriologii Molekularnej GUMed. Jest autorką i współautorką kilku publikacji naukowych z zakresu biologii molekularnej i immunologii. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Biologii UG, gdzie zajmuje się terapią fagową przeciwko popularnym patogenom ludzkim i zwierzęcym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu i przygotowywaniu zajęć dydaktycznych laboratoryjnych. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi ćwiczenia z histologii.

 

dr n. biol. Grzegorz Stasiłojć

Adiunkt w Zakładzie Biologii Komórki i Immunologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Pracuje w zespole opracowującym terapie przeciwbiałaczkowe, oparte o aktywację układu dopełniacza. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w dydaktyce. Od 2003 r. pracuje na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG – GUMed, Od 2010 r. jest wykładowcą histologii w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. W 2017 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie „Nauczyciel Roku”, imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

 

dr n. med. Milena Wojciechowska

Absolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Magister kosmetologii i zdrowia publicznego. Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Autorka wielu prac naukowych i popularnonaukowych.  Prelegentka na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki chorób alergicznych.

 

mgr Aleksandra Cieloszczyk

Członek Samodzielnego Zespołu Fizjoterapeutów pracujących w Uniwersyteckim Centrum Medycznym. Na co dzień pracuje na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Oddziale Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego. Jest członkiem zespołu transplantacyjnego w zakresie fizjoterapii przed i pooperacyjnej. W gabinecie przyjmuje głównie pacjentów po urazach wielonarządowych. W roku 2020 została autorem oficjalnych wytycznych KIF dotyczących fizjoterapii pacjentów z COVID – 19. 

 

mgr Monika Dałek

Menadżer w ochronie zdrowia od 2005 roku. Obecnie zarządza zespołem ponad 1000 pracowników medycznych w kilkudziesięciu ambulatoriach w siedmiu miastach Polski. Z wykształcenia skandynawistka. Specjalistka HR, handlu zagranicznego, marketingu i sprzedaży. Ukończyła studia MBA. Uczestniczka pierwszej edycji 2 – letniego programu rozwojowego BUPA dla talentów operacyjnych z całego świata. Trenerka, biznes mentorka, life – coach, entuzjastka Lean Management i pasjonatka mindfulness. Mówi biegle po angielsku i szwedzku. Prywatnie matka trójki dorosłych dzieci.

 

mgr Aleksandra Dąbrowska

Ukończyła studia magisterskie z chemii biologicznej i chemii kosmetyków na Uniwersytecie Gdańskim oraz kosmetologię bioestetyczną w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Laureatka programu „Badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas pracy w laboratoriach firm farmaceutyczno – kosmetycznych zdobywała doświadczenie z zakresu receptury, badań diagnostycznych skóry oraz analiz fizyko – chemicznych. Zainteresowania naukowe rozwijała w projekcie badawczym na Uniwersytecie Gdańskim. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia laboratoryjne z chemii kosmetycznej. Wykładowca na kierunku technik usług kosmetycznych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie.  Prowadzi szkolenia dla osób związanych z branżą kosmetyczną. Jest entuzjastką zdrowego stylu życia i holistycznego podejścia do skóry. 

 

mgr Monika Engler – Jastrzębska 

Magister kosmetologii. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka publikacji naukowych z zakresu kosmetologii oraz zarządzania i jakości. Specjalizuje się w kosmetologii pielęgnacyjnej i estetycznej. Posiada kwalifikacje z zakresu trychologii i podologii. Prowadzi zajęcia z kosmetologii pielęgnacyjnej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. 

 

mgr Żaneta Gałecka – Szczerba

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki realizowanej w  ośrodkach rehabilitacyjnych, takich jak m.in. Carolina Medical Center,  Szpital Rehabilitacyjny w Dzierżążnie i Nadmorskie Centrum Medyczne. Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń i kursów w dziedzinie fizjoterapii. Ceniony wykładowca akademicki, realizujący program edukacyjny z zakresu fizjoterapii na uczelniach: Wyższa Szkoła Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego, GUMed. Specjalizuje się w fizykoterapii, a zwłaszcza w terapii falą uderzeniową. Autorka badań naukowych analizujących skuteczność fali uderzeniowej w leczeniu dolegliwości bólowych.

 

mgr Dominika Gier

Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Swoją pracę naukową poświęca roli dietoterapii w chorobach autoimmunizacyjnych, a także roli nadwrażliwości pokarmowych, m.in. w chorobie Hashimoto. Autorka prac własnych, poglądowych, rozdziałów monografii oraz publikacji w czasopismach branżowych. Jest współautorką Kompendium Nietolerancji Pokarmowej. Od lat prowadzi największą na Pomorzu Poradnię Dietetyki Medycznej, gdzie zajmuje się tzw. „trudnymi przypadkami”. Jest prelegentem wielu konferencji naukowych, autorką szkoleń własnych z zakresu dietetyki i medycyny żywienia oraz prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. 

 

mgr Magdalena Iwanowska

Kosmetolog i biotechnolog z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym. Swoją wiedzę zdobywała m.in.  w Akademii Stylizacji i Urody Hanna Dolecka, w gabinetach kosmetycznych oraz 4 i 5* obiektach Spa. Ukończyła Collegium Cosmeticum – elitarne roczne studium dla kosmetologów z min. 5 letnim doświadczeniem. Swoją wiedzę wykorzystywała jako wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Jej pasją są ekokosmetyki oraz tematyka holistycznego podejścia do zdrowia.

 

mgr Milena Kamińska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Od 2015 r. związana z Pomorskim Centrum Protetyki i Ortotyki Narządu Ruchu Ortomax, gdzie pełni funkcję kierownika ds. zaopatrzenia rehabilitacyjnego. Uczestniczy w konferencjach, szkoleniach i forach naukowych. Prowadzi zajęcia ze studentami Wyższej Szkoły Zdrowia, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Gdańskiej Szkoły Medycznej. Fizjoterapia to dla niej nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.

 

mgr Anna Kamm

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zawodzie technik usług kosmetycznych. Doktorant Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kosmetologii pielęgnacyjnej i podstaw kosmetologii leczniczej. Autorka badań nad molekularnym wpływem kwasu ferulowego na komórki nowotworowe (Journal of Oncology, 2019). W trakcie ćwiczeń z mgr Anną Kamm, wykorzystywane są najnowsze techniki zabiegowe, pozwalające na maksymalizację spodziewanych efektów.

 

mgr Aleksandra Kulma

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką. Absolwentka rocznej Szkoły Wizażu Beaty Małachowskiej Beauty Art.  Starsza asystentka Oddziału Promocji Zdrowia WSSE w Gdańsku. Autorka szkoleń i prezentacji z zakresu profilaktyki zakażeń w gabinetach usług upiększających, uwzględniających wymagania sanitarne dotyczące szczególnie zagadnień dekontaminacji, w tym dezynfekcji i sterylizacji.
Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinetach usług upiększających. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego i prewencji zakażeń w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu. Wykładowca w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej.
Interesuje się działalnością społeczną, medycyną sądową i kryminalistyka, a także muzyką rockową lat 80’ i podróżami.

 

mgr Lucyna Lewandowska

Ukończyła filologię klasyczną na Uniwersytecie Gdańskim.
Od 2007 r. uczy studentów fizjoterapii medycznego języka łacińskiego w Wyższej Szkole Zdrowia. Ponadto, wykładowca medycznego języka łacińskiego na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Od 2011 r. prowadzi zajęcia w języku angielskim dla obcokrajowców. Autorka trzech skryptów wydanych przez Uniwersytet Medyczny w Gdańsku.

 

mgr Przemysław Malich

Od 6 lat jest czynnym zawodowo fizjoterapeutą. Rozwija się w kierunku ortopedii. Uczestniczy w różnych kursach, warsztatach i szkoleniach w zakresie terapii manualnej. Ukończył szkołę koncepcji Kaltenborna – Evjentha, ucząc się pod okiem instruktorów metody dra Ackermanna. Praktykuje pracę z powięzią.

 

mgr Claudia Musiał

Wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia na kierunku kosmetologia. Absolwentka Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Magister kosmetologii bioestetycznej. Trycholog. Doktorantka Pierwszej Szkoły Doktorskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracuje z Katedrą i Zakładem Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie badań nad szlakami sygnalizacji w komórkach nowotworowych. Autorka publikacji naukowych z dziedziny biologii i chemii medycznej. Prelegentka na konferencjach naukowych i popularnonaukowych.

 

mgr Bartłomiej Rawski

Epidemiolog oraz specjalista zdrowia publicznego i medycyny podróży. Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się diagnostyką densytometryczną w pełnym zakresie u dzieci i dorosłych. Prowadzi praktykę medyczną, w której zajmuję się konsultacjami i poradami z zakresu medycyny podróży, epidemiologii infekcyjnej oraz wakcynologii. Zainteresowania naukowe mgra Bartłomieja Rawskiego pokrywają się z pracą zawodową i skupiają się wokół epidemiologii infekcyjnej, medycyny podróży oraz szczepień ochronnych u dzieci i dorosłych.

 

mgr Dagmara Pietruszewska

Psychoterapeuta oraz psycholog. Pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Pracą z osobami dorosłymi oraz młodzieżą zajmuje się od wielu lat. Od 2014 roku jest prezesem Fundacji ano NIE, zajmującej się głównie profilaktyką zaburzeń odżywiania. Wykładowca oraz mediator w Wyższej Szkole Zdrowia. Ukończyła Uniwersytet SWPS w Sopocie na kierunku psychologia, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej na kierunku pedagogika pracy socjalnej oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Uczestniczka wielu konferencji i szkoleń. Prywatnie jest żoną, mamą, miłośniczką sportu i literatury.

 

mgr Natalia Szupryczyńska

Dietetyk. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktorant i asystent w Zakładzie Biochemii Żywienia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dietetyk w Krajowym Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej. Edukator żywieniowy współpracujący ze stowarzyszeniami i fundacjami. Interesuje się witaminami, dietoterapią w zaburzeniach lipidowych, chorobach nerek i żywieniem ciężarnych.

 

mgr Anna Szymborska

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Specjalista z zakresu psychodietetyki oraz dietetyki w isnulinooporności, cukrzycy typu II oraz w chorobach tarczycy. Współautorka programu „Projekt XXL”, dedykowanego osobom z dużą nadwagą, w którym podopieczni w drodze do wymarzonej wagi otrzymują pełne wsparcie psychologiczne, dietetyczne oraz trenerskie. Właścicielka gabinetu psychodietetycznego oraz organizatorka cyklu konferencji o tematyce psychodietetycznej. Od 2014 roku wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Od lat pomaga osobom z nadwagą i otyłością, uwzględniając szczególne potrzeby każdej z nich. W kompleksowy sposób łączy psychologię i dietetykę po to, aby w droga po zdrowe życie była przyjemna i przede wszystkim skuteczna. Szczególna wrażliwość i empatia pozwalają jej na nawiązanie wyjątkowych relacji z klientami, opartych na zaufaniu, współpracy i zrozumieniu.

 

mgr Marcin Szymborski

Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas studiów, otrzymał Nagrodę Dziekana za wysokie wyniki w nauce. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z rehabilitacji w sporcie, diagnostyki funkcjonalnej w dysfunkcjach układu ruchu, kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu, biomechaniki oraz metod stosowanych w rehabilitacji funkcjonalnej, podczas których studenci poznają wiele praktycznych technik, które mogą zastosować w pracy z pacjentem.  

 

Cofnij

WSZ na Facebooku