Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Rektor dr n. med. Marzena Podgórska

dr n. med. Marzena Podgórska
Rektor
e-mail: marzena.podgorska@wsz.pl

Dr n. med. Marzena Podgórska – absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2000). Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2006 roku, pracując w Zakładzie Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W 2006 roku otrzymała zespołową nagrodę Ministra Zdrowia za cykl czterech publikacji, a w latach 2006-2009 trzy zespołowe nagrody Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za prowadzone badania naukowe.

W latach 2010-2018 pełniła funkcję dziekana Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, a latach 2018-2020 prorektora tejże Uczelni. Od 2020 roku powołana na stanowisko rektora Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Od 2009 roku nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku prowadzący obecnie zajęcia dydaktyczne na kierunkach fizjoterapia, kosmetologia oraz dietetyka. Recenzent prac dyplomowych oraz autorka licznych wykładów, prelekcji dla młodzieży szkół średnich, a także artykułów oraz wystąpień z zakresu nauk o zdrowiu.

W latach 2013-2014 była członkiem Zespołu Ekspertów ds. Zdrowia przy Komisji Spraw Społecznych
i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska. Była współorganizatorem konferencji „Czym skorupka za młodu, czyli problem otyłości dzieci i młodzieży” poświęconej problematyce propagowania zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży oraz „Wygrać z rakiem – wsparcie i edukacja dla zdrowia” – konferencji poświęconej edukacji i różnym formom pomocy ludziom dotkniętym chorobą nowotworową, obie z udziałem praktyków w tym zakresie.

Od 2015 roku jest recenzentem artykułów w czasopismach Baltic Journal of Health and Physical Acivity oraz Rocznika Naukowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Wydawnictwo WSZ pod jej redakcją naukową opublikowało dwie monografie: w 2016 roku „Żywienie,
a środowisko”, a w 2019 roku „Kończyny – przedmiot specjalizacji we współczesnych naukach
o zdrowiu”.

Od 2016 roku jest koordynatorem corocznych Wiosennych i Jesiennych Spotkań ze Zdrowiem
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku oraz innych konferencji, wydarzeń oraz webinarów dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Od 2018 roku ekspert z zakresu nauk o zdrowiu portalu Trójmiasto.pl.

Od 2019 roku jest członkiem Grupy Roboczej ds. lecznictwa uzdrowiskowego, a także zespołu realizującego projekt „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku (POWR.03.0500-00-ZR07/18-00).

List rektora do społeczności akademickiej


Marzena Podgórska, D.M.Sc. – graduated from the Intercollegiate Department of Biotechnology at the University of Gdańsk and the Medical University of Gdańsk (2000).

She earned her doctoral degree in 2006, working in the Department of Molecular Medicine of the Department of Clinical Biochemistry of the Medical University of Gdańsk. In 2006, she received a team award from the Minister of Health for the series of four publications and between 2006 and 2009, three team awards from the Rector of the Medical University of Gdańsk. Between 2010 and 2018, she worked as the Dean of the Department of Physiotherapy and Health Sciences at the Gdańsk College of Health, and in the years 2018 – 2020, as the Vice- Rector of the College. In 2020, she has been appointed to the position of Rector.

Since 2009, she has been an academic teacher at the Gdańsk College of Health, teaching physiotherapy, cosmetology and dietetics. The reviewer of thesis and the author of numerous lectures, lectures for secondary school students, as well as, articles and speeches related to health sciences. In 2013-2014, she was the member of the Expert Group on the Commission for Social Affairs and Health Protection of the City Council of Gdańsk. She was the co-organizer of the conference „As the twig is bent – obesity of children and adolescents” dedicated to the promotion of healthy eating among children and adolescents and „Winning with cancer – support and education for health” – the conference devoted to education and various forms of help for people affected by cancer, both with the participation of well-qualified practitioners.

Since 2015, she has been the reviewer of articles in the Baltic Journal of Health and Physical Acivity and the Scientific Yearbook of the Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk. The WSZ Publishing House under her scientific cooperation published two monographs: „Nutrition and environment” in 2016  and „Limbs – a subject of specialization in contemporary health sciences” in 2019. Since 2016, she has been the coordinator of annual The Spring and Autumn Health Meetings at the Gdańsk College of Health and other conferences, events and webinars for internal and external stakeholders. Since 2018, she has been an expert of trojmiasto.pl in the fields of health sciences.

Since 2019, she has been the member of the Working Group on the health resort treatment, as well as, the team, implementing the project „Practically for Health” – development of professional competences within the framework of integrated education programs at the Gdańsk College of Health (POWR. 03. 0500-00-ZR07/18-00).

Cofnij
WSZ na Facebooku