Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami dr hab. Tomasz Lech, prof. WSZ

dr hab. Tomasz Lech, prof. WSZ

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
e-mail: tomasz.lech@wsz.pl

Konsultacje:

7 września, godz. 10.00-11.00, s. 014.

14 września, godz. 11.30-12.30, s. 014. 

21 września, godz. 11.30-12.30, s. 014. 

28 września, godz. 11.30-12.30, s. 014. 

 

Dr hab. Tomasz Lech, prof. WSZ – absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2006 r.). Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w 2011 roku, pracując w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych (w dziedzinie nauk ekonomicznych), pracując w Katedrze Mikrobiologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  

Doświadczenie naukowe zdobywał w wiodących polskich i zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych, między innymi w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, a także w Instytucie Genetyki Człowieka Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze. Ponadto odbył zagraniczne staże naukowe w Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”, Uniwersytecie Mediolańskim, Uniwersytecie w Walencji oraz Uniwersytecie Stanowym w Grand Valley, Michigan.  

Pełnił funkcje kierownika Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członka Komisji Nauk Towaroznawczych-Nauk o Jakości przy O/PAN w Poznaniu, przewodniczącego sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, przewodniczący komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oddział Krakowski, członka Zespołu Ekspertów do spraw badań i zabezpieczania unikatowego dokumentu Aktu lokacyjnego miasta Krakowa, wpisanego na Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

W roku 2016 został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Kierownik i wykonawca wielu projektów naukowych, w tym projektów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projektów finansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Polsko-Norweskich Funduszy Badań Naukowych oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

Autor i współautor wielu publikacji naukowych, monografii i doniesień konferencyjnych, a także recenzent artykułów w wiodących czasopismach naukowych. Dydaktyk, promotor i recenzent prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich.

Ponadto, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym, posiadającego rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwent rocznego szkolenia „Psychoterapia i poradnictwo” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Cofnij
WSZ na Facebooku