Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Kanclerz dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

Kanclerz dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

Dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ i WSZ – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Tytuł uzyskał w 2012 roku w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995), od 2006 r. doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Od początku związany z rynkiem edukacyjnym w Polsce. W 1999 otworzył Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku a w 2003 Wyższą Szkołę Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie (w 2015 roku przemianowaną na Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia ). W obu uczelniach pełni funkcje Kanclerza. Oprócz zarządzania uczelniami zajmuje się także działalnością naukową. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje równocześnie na rynku szkolnictwa wyższego i społecznej odpowiedzialności. Autor 28 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, 31 rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych oraz 3 monografii: „Społeczna odpowiedzialność uczelni”, „Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań” (przetłumaczona na język angielski i chiński) oraz „Rynek uczelni niepublicznych w Polsce”.
Reprezentuje naszą szkołę w Central and East European Management Development Association (CEEMAN) w Bled w Słowenii. Współpracuje z The Interational Institute for Advances Studies in Systems Research and Cybernetics (IIAS) University of Windsor w Kanadzie. W 2004 roku był nominowany do tytułu Top Menedżer Roku Województwa Pomorskiego. W 2010 roku został uhonorowany Medalem Prezydenta The Interational Institute for Advances Studies in Systems Research and Cybernetics w Baden-Baden za wybitne osiągnięcia.
Bierze udział w pracach the PRME Working Group on Poverty, a Challenge for Management Education, w ramach której uczestniczył w 2nd PRME Regional Meeting DACH & Responsible Management Education Research Conference (Chur, Switzerland, 29-30.10.2014), razem z konferencją Responsible Management Education Research Conference „The Future of Responsible Management Education,” (30.10.2014).
Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Eurasian Journal of Leadership (e-JoL) wydawanego przez Almaty Management Univeristy (Kazachstan).


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:
IMG_9710Prof. Marcin Geryk podczas zjazdu inauguracyjnego Inaugural Meeting of PRME Central and East European Chapter w Rydze (18-19 kwietnia 2016 r.) wraz z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku został sygnatariuszem aktu założycielskiego grupy roboczej PRME dla regionu Centralnej i Wschodniej Europy. PRME jest ogólnoświatową inicjatywą promującą odpowiedzialną edukację menedżerską.


W dniach 20-22 kwietnia 2016 r. brał również udział w corocznej konferencji BMDA w Mińsku (The 14th Annual BMDA Conference), gdzie zaprezentował wyniki swoich badań.”

Marcin Geryk D.Sc., a professor at Gdańsk Management College – a doctor of science in economics, achieved his degree at the Infrastructure and Management College at Warsaw School Economics in 2012. He graduated from the Management Department at the University of Gdańsk in 1995. Since 2006 he has been a doctor of economics at Warsaw School of Economics. Since the beginning of his career Mr Geryk has been active on the Polish educational market. In 1999 he opened Gdańsk Management College and in 2003 he founded the Infrastructure and Management College in Warszawa, whose name was changed to the Health and Engineering College in 2015. Marcin Geryk is chancellor in both schools. In addition to managing the colleges he is also involved in scientific activity. His research interests focus both on the market of higher education and on social responsibility. He has written 28 articles in Polish and foreign periodicals, 31 chapters in Polish and foreign monographs, and 3 monographs: Social Responsibility of the University, Social Responsibility of the University As Perceived by Its Stakeholders. Research Report, and The Market of Private Universities in Poland.
He is a member of the Central and East European Management Development Association (CEEMAN) in Bled. He cooperates with the International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics (IIAS) at the University of Windsor, Canada. In 2004 he was nominated for the title of the Top Manager in Pomerania. In 2010 he was honoured with the Medal of the President of the International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics in Baden-Baden for his distinguished achievements.
He takes part in the works of the PRME Working Group on Poverty, A Challenge for Management Education, within which he took part in the 2nd PRME Regional Meeting DACH & Responsible Management Education Research Conference (Chur, Switzerland, 29-30.10.2014). He also participated in the Responsible Management Education Research Conference The Future of Responsible Management Education, (30.10.2014).
He is a member of the editorial board of the Eurasian Journal of Leadership (e-JoL) published by Almaty Management University (Kazakhstan).

http://www.geryk.pl

Cofnij
WSZ na Facebooku