Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Rada pracodawców

Z radością i satysfakcją informujemy o powstaniu Rady Pracodawców działającej w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Ideą powstania Rady Pracodawców jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji medycznych, kosmetologicznych i innych z obszaru nauk o zdrowiu oraz organizacji społecznych.
Rada Pracodawców pełni funkcje doradcze i opiniodawcze dla Władz Uczelni, działając w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia. Kształtuje politykę edukacyjną oraz ma wpływ na dostosowanie programów studiów tak, aby umiejętności absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku były zgodne z oczekiwaniami Pracodawców i wymogami współczesnego rynku pracy.
Ponadto Rada Pracodawców to świetna okazja do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów oraz rozszerzania współpracy pomiędzy Uczelnią i pracodawcami co zaowocuje swobodnym przepływem idei między światem nauki i biznesu.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku powołując Radę Pracodawców dąży do:
• doskonalenia programu kształcenia,
• rozwoju wzajemnej współpracy,
• dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy,
• podnoszenia jakości kształcenia,
• organizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży i warsztatów na terenie siedziby pracodawców,
• nawiązywania wzajemnych relacji biznesowych pomiędzy członkami Rady,
• realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych o charakterze edukacyjnym.

Spotkania Rady Pracodawców.

W skład członków Rady Pracodawców zaproszonych do współpracy z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku wchodzą:


Dariusz Kostrzewa -Prezes Zarządu Podmiotu leczniczego Copernicus Sp. z o.o. , w skład którego wchodzą szpital im. Mikołaja Kopernika, szpital św. Wojciecha, Wojewódzkie Centrum Onkologii. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi ( I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej oraz I stopień specjalizacji z medycyny lotniczej), Politechniki Gdańskiej (Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej) , Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie ( MBA dla kadry medycznej) oraz Uniwersytetu Gdańskiego ( zarządzanie zasobami ludzkimi). Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, wykładowca Gdańskiego Uniwersytety Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Gdańskiego. W przeszłości odnosił również liczne sukcesy na arenie międzynarodowej w wioślarstwie, a także zdobywał szczyty uprawiając turystykę górską.W latach 2000 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ALMED” Sp.  z o.o. w Malborku, kontynuując jednocześnie praktykę lekarską. W latach 2007 – 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, a następnie Dyrektora Pomorskiego Centrum Traumatologii SPZOZ. Każdy z wymienionych podmiotów będąc pod władaniem Pana Dariusza Kostrzewy. osiągał liczne sukcesy min. wielokrotne dotację, nagrody, akredytacje.  Ponadto uczestniczył w licznych projektach m.in. uruchomienie przyszpitalnej przychodni specjalistycznej w Malborku, zrealizowanie projektu zakupu ambulansów w ramach projektu UE „Infrastruktura i Środowisko”, udział w projekcie doradczym dla powiatu braniewskiego – przekształcenie SPZOZ w Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.  Od 2013 roku pełni funkcję Prezes Zarządu Podmiotu leczniczego Copernicus Sp. z o.o. ,Podczas kilkuletniego piastowania stanowiska był odpowiedzialny za wiele sukcesów grupy Copernicus m.in. nagroda „Złoty Laur Jakości” , certyfikat „AO Spine” , tytuł „Firma Roku 2017”, laureat konkursu „Bezpieczny Szpital przyszłości”, certyfikat „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków”, akredytacja „Hand Trauma Center”, nagroda „Srebrny Laur Jakości” , laureat w rankingu „Bezpieczny Szpital”, konsolidacja dużych podmiotów leczniczych, wyróżnienie w rankingu „Bezpieczny Szpital” ,   nagroda „Pomorskie Sztormy” w kategorii Euroispiracje za rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, nagroda „Perły medycyny” w ogólnopolskiego konkursie.  Podmioty lecznicze Copernicus uznawane za obiekty nowoczesne i dążące do nieustannego rozwoju, przykładem tego jest min. uruchomienie zabiegu z zakresu chirurgii robotycznej ( jako pierwsi na Pomorzu) oraz kwalifikacja przez amerykański Newsweek do grona „World’s Best Hospitals”

mgr Mirosław Młyński – absolwent wydziału fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego (2014), Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku (licencjat 2012), Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Gdańsku (1999). Absolwent studiów podyplomowych Prawo Medyczne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Delegat na I i II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Ekspert ds. dokumentacji medycznej KIF (prowadził szkolenia KIF oraz programy edukacyjne Unii Europejskiej KIF/FAR). Pracownik Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Od 2000 r. związany z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji której jest instruktorem – kadra doświadczona. Uczestnik wielu obozów i innych działań FAR w tym szkoleń dedykowanych osobom niepełnosprawnym jak i personelowi medycznemu ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapeutów). Terapeuta NDT Bobath, uczestnik licznych szkoleń z zakresu terapii w środowisku wodnym (Hallwick, WATSU).

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji działa w Polsce od 1988 roku. Powstała z inicjatywy środowisk osób po urazie rdzenia kręgowego, ich rodzin, przyjaciół oraz środowiska personelu medycznego (w tym fizjoterapeutów). Działa w oparciu o unikalny system aktywizacji osoby niepełnosprawnej (wzorowany na szwedzkim modelu stowarzyszenia Rekryteringsgruppen for Aktive Rehabilitering – grupa rekrutująca do aktywnej rehabilitacji). W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.
Celem Fundacji jest:
1. aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez:
a. organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami;
b. działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych;
c. dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych;
d. wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy;
2. pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
3. szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych;
4. dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:
-nauki, edukacji, oświaty i wychowania – wg art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
-krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – wg art. 4 ust. 1 pkt. 12 w/w ustawy;
-działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-23 ustawy – wg art. 4 ust. 1 pkt. 24 w/w ustawy.
Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:
-działalności charytatywnej – wg art. 4 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy;
-ochrony i promocji zdrowia – wg art. 4 ust. 1 pkt. 5 w/w ustawy;
-działania na rzecz osób niepełnosprawnych – wg art. 4 ust. 1 pkt. 6 w/w ustawy;
-promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy – wg art. 4 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy;
-upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wg art. 4 ust. 1 pkt. 14 w/w ustawy;
-pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą – wg art. 4 ust. 1 pkt. 20 w/w ustawy;
-promocji i organizacji wolontariatu – wg art. 4 ust. 1 pkt. 23 w/w ustawy.
Więcej o pracach fundacji przeczytacie Państwo na stronie www.far.org.pl

dr n. med. Monika Kuczmaabsolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (2012), specjalista w dziedzinie fizjoterapii (2013).
W latach 2004-2013 z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako asystent, a w latach 2014-2018 z Zakładem Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim jako adiunkt.
Autorka i współautorka publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej, nagroda za II miejsce na konferencji Międzynarodowy Dzień Inwalidy Zgorzelec 2012 za wystąpienie plakatowe.
Terapeuta metod Bobath, PNF, Vojta, FITS, Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci.
Od 2012 współwłaściciel Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c. oraz Koordynator zespołu fizjoterapeutów w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy.
Sędzia międzynarodowy w dyscyplinie wioślarstwo.

dr n. med. Jarosław Hoffman  absolwent Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (2010), specjalista w dziedzinie fizjoterapii (2012).
Od 2005 roku asystent w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy. Od roku 2010  adiunkt na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.
Recenzent, autor i współautor publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej.
Terapeuta metod: Bobath, PNF, McKenzie, OMI Cyriax, Terapeuta Strukturalnej Pracy z Ciałem.
Od 2012 współwłaściciel Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c. Centrum Rehabilitacji Kinesis powstało w 2012 r. w zawiązku z ogromnym zapotrzebowaniem na usługi rehabilitacyjne w naszym kraju. Pierwsze działanie związane z prowadzeniem gabinetu fizjoterapeutycznego świadczącego usługi na najwyższym poziomie miało miejsce w 2010 r., w dwóch osobnych ośrodkach, które ostatecznie uległy połączeniu i z powodzeniem działają na rynku do dnia dzisiejszego.
Na nasz sukces składają się lata praktyki związane z pracą w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy na Oddziale Rehabilitacji, gdzie od dziesięciu lat zdobywamy niezbędne doświadczenie i stale poszerzamy swoją wiedzę. W trakcie tych lat pracy uczestniczyliśmy w wielu kursach i szkoleniach o różnej specjalizacji związanej z rehabilitacją, których elementy wykorzystujemy w codziennej pracy. W skład zespołu fizjoterapeutów wchodzą osoby wysoko wykwalifikowane, które świetnie się uzupełniają, a każdy z nas wnosi coś innego, nowego , przez co osiągamy bardzo dobre rezultaty.
Centrum Rehabilitacji Kinesis wyróżnia profesjonalne i nowoczesne podejście diagnostyczne i terapeutyczne. Dobór terapii oparty jest na szczegółowej analizie funkcjonalnej, biomechanicznej oraz neurofizjologicznej naszych pacjentów, co umożliwia zastosowanie właściwej strategii w procesie rehabilitacji. O gwarancji jakości i najwyższym poziomie świadczonych przez Kinesis usług przemawiają wysokie kwalifikacje (potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami) i wieloletnie doświadczenie zawodowe współpracujących terapeutów.

Fundacja Sport na Zdrowie – Misją Fundacji jest wspieranie, edukacja i działania przekonujące dzieci i rodziców do zdrowego trybu życia. Dzięki innowacyjnemu podejściu do chorób cywilizacyjnych takich jak astma, alergia, atopowe zapalenie skóry, otyłość, wady postawy czy choroby neurologiczne, wszystkim naszym podopiecznym zapewniamy doskonałe połączenie rehabilitacji ze sportem. Ośrodek posiada nowoczesne zaplecze rehabilitacyjne, basen solankowym, bazę zabiegową i gabinety lekarskie, które umożliwiają kompleksową opiekę nad małymi pacjentami. Wszystkie prowadzone przez fundację programy oparte są o doświadczenia i wskazania partnerów merytorycznych m.in. Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Joanna Małaczyńska-RentfleiszDyrektor Ośrodka Terapii Edukacji i Aktywizacji Sportowej prowadzonego przez Fundację Sport na Zdrowie. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w firmach konsultingowych. Od ponad 12 lat pracę zawodową łączy ze współpracą z organizacjami i instytucjami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją dzieci chorych na astmę, alergię i inne choroby o podłożu alergicznym i pulmonologicznym. Ma doświadczenie i kompetencje związane m.in. z zarządzaniem projektami, wdrożeniami nowych projektów, pracy przy badaniach klinicznych oraz przy organizacji konferencji naukowych. Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu – kierunek Zarządzanie. Z Fundacją Sport na Zdrowie związana od początku jej działalności, bierze aktywny udział przy realizacji większości projektów fundacji

Bogna Listewnik- przedsiębiorczyni, fizjoterapeutka, autorka. Założycielka Body&Mind Clinic, miejsca kompleksowego dbania o zdrowie i dobre samopoczucie, skupiającego specjalistów z zakresu fizjoterapii, psychologii, dietetyki, treningu, medytacji i szeroko pojętej medycyny. Absolwentka wydziału fizjoterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, oraz licznych szkoleń z zakresu fizjoterapii i rozwoju osobistego. Specjalistka terapii trzewnej oraz rehabilitacji stawów skroniowo-żuchwowych. Autorka bloga, kanału na YouTube, oraz e-book’ów. Prowadzi wykłady i warsztaty dla pacjentów, oraz szkolenia dla fizjoterapeutów. Jej misją jest pomoc jak największej ilości ludzi na jak najdłuższy czas, co realizuje poprzez budowanie efektywnych zespołów terapeutycznych oraz edukację społeczeństwa i młodych terapeutów.

Dawid Juszczyk mgr fizjoterapii, właściciel firmy Centrum Rehabilitacji i Treningu Fizjo-world. Na co dzień czynny terapeuta oraz trener personalny i przygotowania motorycznego w grach zespołowych.

Firma fizjo-world zajmuje się głównie pacjentami ortopedycznymi i neurologicznymi, sportowcami zawodowymi oraz młodzieżą aktywną sportowo, a także klientami pragnącymi poprawić swoją sylwetkę lub powrócić do sprawności po kontuzji czy dłuższej przerwie od wysiłku. Centrum Rehabilitacji Fizjo-world tworzy doświadczona kadra terapeutów i trenerów, wspomagana  sprzętem pozwalającym na monitoring postępów treningowych.

Ewa Grymel-Kulesza- Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (2005), stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej o specjalności fizjoterapii w położnictwie uzyskała w 2013 roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2008 roku związania z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku najpierw jako wykładowca, następnie jako adiunkt. Od 2019 roku wykładowca na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku Położnictwo. W latach 2013-2018 współpracowała z Fundacją Rodzić po Ludzku gdzie prowadziła liczne kursy dla położnych i fizjoterapeutów. Autorka i współautorka publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej. Promotorka i recenzentka wielu prac licencjackich.
Terapeutka uroginekologiczna, specjalistka rehabilitacji okołoporodowej z akredytacją PTUG, uczestniczka wielu kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii w ginekologii i położnictwie. Od 2015 właściciel firmy Ifomu Fizjoterapia.
Ifomu oznacza formę i to też stanowi motto firmy. Odzyskanie dobrej formy i zdrowia przez kobiety po porodzie to cel, który skutecznie jest realizowany. Firma prowadzi również liczne szkolenia i warsztaty dla kobiet w ciąży, położnych i fizjoterapeutów co jest możliwe dzięki współpracy z dużymi firmami takimi jak Nestle czy Bayer i inne.

dr Ewa Kucharska – absolwentka studiów magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku, studiów podyplomowych z Żywienia człowieka i dietetyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalistka gimnastyki korekcyjnej i terapii ręki, trener gimnastyki sportowej II stopnia oraz instruktor wielu dyscyplin sportowych m.in. narciarstwa zjazdowego, windsurfingu, pływania, Nordic Walking. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń m.in. z terapii ręki, grafomotoryki oraz z żywienia w sporcie czy dietoterapii. Autorka i współautorka publikacji, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych dotyczących równowagi ciała, koordynacji, aktywności fizycznej i diety. Od 2015 roku do dziś pracuje na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku,  prowadząc wykłady i  ćwiczeni m.in.  z żywienia człowieka i dietetyki na kierunku kosmetologia,
z kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu na kierunku fizjoterapia oraz zajęcia z  diet alternatywnych, żywienia i wspomagania w sporcie oraz nutrikosmetyki na studiach podyplomowych. Pomysłodawczyni i właścicielka firmy ActivEK – Centrum Zdrowego Człowieka w Gdyni. ActivEK powstał z pasji i zamiłowania do zdrowego i aktywnego stylu życia. To miejsce, w którym świadczone są usługi najwyższej jakości, kompleksowo podchodząc do ludzi, którzy wymagają wysokiej jakości obsługi oraz profesjonalizmu w każdym calu. Najważniejsze dla pracującego tam zespołu jest zdrowie pacjenta oraz uzyskanie jak najlepszych efektów. Tworząc Centrum Zdrowego Człowieka założycielce przyświecała wizja holistycznego podejścia do człowieka. Każdemu w tym miejscu poświęcony zostaje czas na konsultację oraz terapię, bo w końcu najważniejszym krokiem w dążeniu do odzyskania pełnej równowagi na każdej płaszczyźnie. W activEK – Centrum Zdrowego Człowieka pomoc uzyskają zarówno dorośli jak i dzieci. Aby rzeczywiście stworzyć miejsce, w którym holistycznie podchodzi się do każdej osoby zaproszono do współpracy najlepszych specjalistów wielu dziedzin:  fizjoterapeutów, psychoterapeutów, logopedę i neurologopedę, dietetyka, masażystę jak również specjalistkę Ajurwedy, refleksologii i licencjonowanego kosmetologa. 
mgr Żaneta Gałecka-Szczerba – magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracę w zawodzie rozpoczęła w roku 2000. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki realizowanej w  ośrodkach rehabilitacyjnych takich jak m.in. Carolina Medical Center  Szpital Rehabilitacyjny w Dzierżążnie, Nadmorskie Centrum Medyczne. Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń i kursów w dziedzinie fizjoterapii, wśród których należy wymienić: McKenzie (MDT),  PNF (Dyplomowany Terapeuta Proproceptive Neuromuscular Facilitation),  Kinezjotaping,  Pilates, Nordic Walcking, masaż tkanek głębokich i wiele innych między innymi w zakresie masażu, innowacyjnych metod fizykalnych takich jak fala uderzeniowa, pole elektromagnetyczne wysokiej intensywności (SIS), laser wysokoenergetyczny, SIRIO. Jest również wykładowcą akademickim – realizuję program edukacyjny z zakresu fizjoterapii na uczelniach: Wyższa Szkoła Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego oraz GUMED. Specjalizuję się w fizykoterapii a zwłaszcza w terapii falą uderzeniową – jestem autorką badań naukowych analizujących skuteczność fali uderzeniowej w leczeniu dolegliwości bólowych – moje badania były publikowane w branżowych periodykach. Właścicielka Centrum Rehabilitacji c7med – zajmującej się szeroko pojętym usprawnianiem pacjentów, w której pracuję z grupa młodych i ambitnych fizjoterapeutów.  Fizjoterapeuci z Centrum Rehabilitacji c7med często korzystają ze zdobyczy nowoczesnej techniki – ultranowoczesnego sprzętu stosowanego w każdej formie Fizjoterapii.

Magda Rosłoniec  Dyplomowany technik fizjoterapii. Doświadczenia w dziedzinie zaopatrzenia ortopedycznego i ortototycznego zdobyła prowadząc 16 lat działalność jako właściciel sklepu ze sprzętem ortopedycznym i środkami pomocniczymi. Certyfikowany Obuwnik Ortopedyczny od 2004r. Obecnie również ortotyk  z certyfikatem uzyskanym we Francji w renomowanej firmie Sidas. Ambasador firmy Sidas. Prowadzi Gabinet Ortotyki Indywidualnej FootComfort w Gdańsku, specjalizujący się w wykonywaniu wkładek indywidualnych, odciążeń i ortez z materiałów termoformowalnych. Od 10.04.2019 r. szkoleniowiec i reprezentant Frems Life na terenie Polski

Dr Iwona Sokołowska Absolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemu jakości. Współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej oraz badań kosmetyków dla największych światowych koncernów kosmetycznych.

IvoLab jest nowoczesną firmą szkoleniową łączącą specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania laboratorium badawczego z wieloletnim doświadczeniem i praktyką ekspertów.  Firma świadczy również usługi opracowania i wdrożenia systemu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych w jednostkach naukowo-badawczych, jak również największych centrach  badawczych w Polsce. IvoLab specjalizuje się w : biologii molekularnej, mikrobiologii, embriologii, fizykochemii i analizie chemicznej. Szkolenia organizowane przez firmę sprawiają, że najbardziej zaawansowane metody, techniki i systemy stają się proste i zrozumiale dla  uczestników.

J.S. Hamilton stanowi grupę firm zlokalizowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej świadczących szeroki wachlarz wyspecjalizowanych usług dla przemysłu, handlu, transportu, dystrybucji i składowania. Organizacja powstała w 1949 roku i do dziś łączy w sposób kompleksowy usługi rzeczoznawczo-kontrolne z szerokim spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach. Laboratorium Hamilton oferuje m.in. kompleksowy zakres usług wymagany do sprawdzenia jakości produktów kosmetycznych zgodnie z przepisami europejskimi i międzynarodowymi. Świadczone usługi są częścią procesu zapewnienia bezpieczeństwa oraz potwierdzenia skuteczności produktów kosmetycznych.

Katarzyna Gałężewska – od 2009 roku główny trener oraz właściciel marki Maxlash Professional oraz Mount Up Lash. Absolwentka kursów stylizacji rzęs Hollywood Lashes, Instruktor i trener Beauty Lashes, Absolwentka kursu instruktorskiego stylizacji rzęs w Centrum Kształcenia Kadr w Poznaniu, absolwentka Szkoły Wizażu Olafa Tabaczyńskiego „Maestro”. Zawodowo realizuje swoje pasje i zainteresowania w zakresie wizażu i stylizacji rzęs, ale w wolnym czasie tworzy też modę i aranżuje wnętrza. Dusza artystyczna w każdym calu.Maciej Gałężewski – główny manager marketingu i promocji marki Maxlash Professional. Absolwent kursów instruktorskich stylizacji rzęs, trener stylizacji rzęs od 2009 roku. Absolwent wielu kursów, warsztatów i szkoleń marketingowych m.in.  Dawida Baginskiego, FB Elite, Kadra na Euro. Absolwent szkoleń i kursów makijażu permanentnego m.in. Broadway Beauty. Od 2009 roku zmienia podejście wielu osób do obsługi klienta, prowadzenia biznesu i tworzenia relacji. W swój „wyjątkowy” sposób motywuje, zwiększa pewność i poczucie własnej wartości setkom kobiet w Polsce. 

Firma Maxlash Professional istnieje na runku od 2009 roku. Trenerzy firmy są autorami takich metod stylizacji rzęs jak Express, Pump Up Lash i Stay Long Mascara. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadzili też szkolenia oraz kosmetyki do trwałego podkręcania i malowania rzęs. Organizują szkolenia z zakresu 1:1. 2:1, 3:1, Russian, Volume, 2d-8d etc. Ich innowacyjne metody podbijają rynek wypychając dotychczas stosowane rodzaje podkręcania i stylizacji rzęs. Z doświadczenia i umiejętności twórców marki, skorzystało wiele osób w całej Polsce i Europie. Od 2010 roku Maxlashes Professional regularnie uczestniczy  kongresach , targach oraz wydarzeniach kosmetycznych.

dr n.med. Dorota Sołdacka – absolwentka: Uniwersytetu Gdańskiego,Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (2006), Politechniki Warszawskiej, Wydziału Chemii, Chemia Kosmetyczna (2007), Politechniki Łódzkiej, Wydziału Biotechnologii (2008). Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii (2014).
Adiunkt w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.Od 2009 roku właścicielka  gabinetu kosmetologicznego – Kosmetologia dr Dorota Sołdacka. Jej pasją jest skóra, misją tworzenie najwyższej jakości synergistycznych zabiegów wpływających na wszystkie warstwy skóry od najgłębszych do najbardziej zewnętrznych.
Kreatorka autorskiego programu terapii skóry opracowanego na podstawie prawie 20 letniego doświadczenia pracy ze skórą. Celem jej zabiegów jest rewitalizacja i stymulacja skóry do odnowy.  Skupia się na wysokiej jakości spersonalizowanych programów pielęgnacyjnych, które prowadzą do uzyskania zdrowej skóry. Propagatorka holistycznego podejścia do pielęgnacji skóry. Ponadto recenzentka, ekspert, autorka i współautora licznych publikacji oraz wystąpień na konferencjach o tematyce kosmetologicznej.

Dr Marcin Nowak absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (2011). Przez wiele lat tworzył i zarządzał firmami z branży medycznej i dziedzin pokrewnych, jak turystyka medyczna, IT dla potrzeb medycyny, telemedycyna, ubezpieczenia zdrowotne. Uczestnik licznych kursów i staży w Polsce i za granicą (między innymi we Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, we Włoszech). Współwłaściciel i współzałożyciel Pomorskiej Szkoły Medycyny Estetycznej – pierwszej na Pomorzu placówki kształcącej lekarzy i lekarzy dentystów z zagadnień związanych z medycyną estetyczną i zarządzaniem firmą na tym trudnym rynku. Lekarz medycyny estetycznej, przedsiębiorca, twórca centrów medycznych, w których, w myśl holistycznej koncepcji opieki, to Pacjent jest na pierwszym miejscu. W swojej pracy zawodowej wyznaje zasadę, że kompleksowe podejście do Pacjenta to nie tylko poprawa wyglądu z wykorzystaniem możliwości medycyny estetycznej, ale również zadbanie o jego sferę wewnętrzną, tj. o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.

Cechy, jakimi charakteryzuje się dr Marcin Nowak to charyzma, niespożyte pokłady energii, kreatywność, pasja. Zabiegi medycyny estetycznej w jego wykonaniu mają na celu nie tylko odmłodzenie i zatrzymanie procesu starzenia, ale przede wszystkim podkreślenie naturalnego piękna. Zawsze otwarty na nowe doświadczenia, ludzi, wiedzę oraz nowe technologie i kreatywne rozwiązania. W swojej pracy działa w myśl słów „Każdy z nas nosi w sobie piękno. Cała sztuka polega na tym, by umieć je odkryć.” – Éric-Emmanuel Schmitt.

Roland Sipowicz
Założyciel i współwłaściciel firmy Abacosun, przez 20 lat pełniący funkcję Dyrektora Generalnego. Współtwórca systemu franczyzowego Abacosun, dzięki któremu powstały setki gabinetów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kreator trendów, nieustannie inspirujący partnerów biznesowych do podejmowania nowych wyzwań i rozwijania swoich gabinetów. W 2015 roku stworzył nową firmę Abikos, zajmującą się wyszukiwaniem i popularyzacją najnowszych aparatów kosmetycznych.
Prelegent wielu konferencji, autorytet w dziedzinie organizacji przestrzennej i konfiguracji wyposażenia gabinetów kosmetycznych, zgodnie z potrzebami usługobiorców. W marcu 2018 r uruchomił kolejny Instytut Urody w Gdańsku, w którym realizuje swoje pomysły i wdraża najnowsze technologie.  
„Życie jest nieustanną podróżą w poszukiwaniu nowych rozwiązań”.  To założenie niezmiennie wytycza jego drogę zawodową, a pasja, doświadczenie, kompetencje i zadowoleni klienci są jego największym kapitałem.

Dorota Radłowska
Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Studium Medycznego w Wejherowie(1999r), absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu(2006r), absolwentka Studiów Podyplomowych, Kosmetologia Bioestetyczna, WSZ w Gdańsku.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kraju i za granicą. Od 2006 r główny szkoleniowiec firmy Abacosun, prelegent wielu konferencji i warsztatów, prowadząca pokazy kosmetyczne dla słuchaczy i studentów Uczelni Wyższych w całej Polsce. Ceniony specjalista w dziedzinie nowoczesnych aparatów kosmetycznych i nowatorskich technik ich wykorzystania.
Od 2015 roku współtwórca i główny szkoleniowiec firmy Abikos, zarządzająca pracą Instytutu Urody Abacosun w Gdańsku.
Szczególna wrażliwość, wiedza i doświadczenie pozwoliły jej na  zainteresowanie się najlepszymi i najbardziej wymagającymi produktami na rynku kosmetycznym

Anna Kamm absolwentka: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych; Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wydziału Zdrowia Publicznego; Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Wydziału Zarządzania; egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zawodzie Technika Usług Kosmetycznych; doktorant Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Zakład Chemii Medycznej; asystent w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Kosmetologię w praktyce wzbogaca o edukację za pośrednictwem piśmiennictwa. Tworzy bogaty dorobek naukowy licznymi artykułami popularnonaukowymi i naukowymi w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, a także wystąpieniami na krajowych i zagranicznych konferencjach z dziedziny kosmetologii i chemii medycznej. 

Od 15 lat właścicielka Kliniki Urody Kamelia, specjalizującej się w złożonych terapiach trudnych przypadków. Klinikę tworzy zespół doświadczonych kosmetologów, dbających na co dzień o uzyskanie jak najlepszych efektów zabiegowych i komfort odwiedzających. Bogata oferta zabiegowa pozwala na terapię szerokiego spektrum klientów: od nastolatek do dorosłych kobiet i mężczyzn. Wykorzystywane w Klinice zaawansowane technologicznie preparaty oraz najnowsza metodyka wykonania nie tylko powstrzymują ślady upływającego czasu ale podkreślają klasyczne piękno. 

Kamil Grabarczyk przedsiębiorca, z wykształcenia magister inżynier zarządzania nieruchomościami, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Właściciel spółek Instytut Piękna KG. Związany umową franchisingu z wielką polską marką, jedną z najbardziej cenionych, a zarazem prestiżowych marek Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris. Każdy kto pracuje w Instytucie Piękna KG realizuje „filozofię indywidualnego podejścia do pielęgnacji, dbając kompleksowo o urodę, zdrowie i wewnętrzną równowagę”. Dodatkowo od prawie dekady związany jest z biznesem w innym przedsiębiorstwie Doradztwo Gospodarcze KG gdzie świadczy usługi consultingowo-doradcze dla innych przedsiębiorców zajmując się przy tym między innymi – udzielaniem porad w kwestiach nawiązywania współpracy, zarządzania płynnością finansową, wydatkami inwestycyjnymi w tym doradztwem specjalistycznym w zakresie zaciągania kredytów, pożyczek oraz leasingów czy podejmowania inwestycji. W 2021 roku założyciel kolejnej spółki: Investment Holding Company KG, gdzie pełni rolę prezesa zarządu. Jest także konsultantem i wykładowcą. Ukończył drugi fakultet z filozofii uzyskując tytuł licencjata na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Pomaga ludziom i przedsiębiorcom osiągnąć zaplanowane cele zawodowe, biznesowe i osobiste. Jest założycielem i twórcą Akademii Instytut Piękna KG. Prywatnie interesuje się prawem, zdrowym stylem życia oraz neuroplastyką. Jest skutecznym liderem podnoszącym wyniki. Oczekuje najwyższych standardów etycznych i biznesowych. Wspiera akcje charytatywne, sponsoruje schronisko dla zwierząt, nagrody dla Artystów Opery Bałtyckiej, aktywnie działa w Radzie Pracodawców w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.
Klinika Anti Aging INVICTA powstała w 2010 r. z myślą o wszystkich tych, którzy bez względu na wiek pragną cieszyć się zdrowym i młodym wyglądem. INVICTA to kompleksowa oferta dla wymagających. Oferta Kliniki obejmuje konsultacje w obszarze m. in. dermatologii, trychologii, linergistyki, diagnostyki hormonalnej, diagnostyki skóry, endokrynologii, psychoterapii, genetyki czy immunologii. Pacjenci mają również dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanej w eksperckich Laboratoriach Medycznych INVICTA. Klinika działa w oparciu o najnowsze standardy medyczne, kontrolowane przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny. Dzięki wykorzystaniu certyfikowanego sprzętu pacjenci mają zapewniony najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Natalia Flisykowska – twórczyni marki VITALITA. Magister Zarządzania i Administracji Gdańskiej Szkoły Wyższej. Obecnie podnosi swoje kompetencje poprzez studia na dwóch kierunkach – zarządzanie w służbie zdrowia oraz kosmetologia. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu marką w różnych kanałach dystrybucji. Jest ekspertem w szeroko pojętej komunikacji marketingowej oraz PR. Dzięki połączeniu doświadczenia teoretycznego i praktycznego z zakresu handlu, marketingu i komunikacji jest doskonałym managerem marki. Z sukcesem łączy wiedzę dyplomowanego magistra zarządzania z wiedzą i umiejętnościami z zakresu kosmetologii. Natalia od lat jest związana z branżą kosmetologiczną. Jest pasjonatką piękna, która nieustannie podnosi poprzeczkę w swoim rozwoju. Uczestniczy w licznych szkoleniach, kursach i kongresach w w/w kierunkach. Natalie cechuje nadzwyczajna przedsiębiorczość i kreatywność, przez co nieustannie rozwija zakres działania marki. Jej profesjonalizm i zaangażowanie przekłada się na grono uśmiechniętych i powracających Klientów.  Marka VITALITA powstała z pasji i miłości do piękna. Klinika świadczy usługi z zakresu m.in. kosmetologii, medycyny estetycznej, dietetyki.  Dynamiczny rozwój firmy, to efekt dużego doświadczenia, własnego „know-how” i pionierskich technologii. Klinika VITALITA kieruje się wysokimi standardami etycznymi oraz transparentnością, dzięki czemu cieszy się dużym zaufaniem Klientów. Elastyczne i kompleksowe podejście do Klienta skutkuje efektywną współpracą, która przekłada się na długotrwałe relacje biznesowe. Poprzez nieustanne podnoszenie jakości świadczonych usług, zyskujemy coraz wyższą pozycję na rynku.

Joanna Sobolewska certyfikowana dietetyczka, absolwentka szkoleń i kursów, między innymi: Cambridge Diagnostics na temat alergii i nietolerancji pokarmowych, Dietoterapia w różnych jednostkach chorobowych – dietetyka kliniczna w Ajwen Akademii Iwony Wierzbickiej, Recall Healing -„Overweight, Anorexia and Other Related Digestive Disorders w Recall Healing Institute.
Pomysłodawczyni i właścicielka Akademii Świadomego Człowieka w Gdańsku – wyjątkowego miejsca, dla ludzi zainteresowanych zdrowym i świadomym życiem. Kobieta w biznesie – właścicielka komfortowego pensjonatu. Żona, Matka 3 dorosłych córek.
Praca jest jej pasją. Ciągle poszerza swoją wiedzę, analizuje i wykorzystuje w pracy wyniki badań nad związkiem odżywiania ze zdrowiem mentalnym i fizycznym, wpływem nietolerancji pokarmowych, złych nawyków żywieniowych i przewlekłego stresu na powstawanie procesów zapalnych i zaburzanie gospodarki hormonalnej, które prowadzi do zaburzeń metabolizmu.
W pracy dietetyka wykorzystuję najnowsze doniesienia naukowe w dziedzinie fizjologii i biochemii, a także te dotyczące źródeł chorób przewlekłych. Akademia Świadomego Człowieka powstała w celu stworzenia wyjątkowego i komfortowego miejsca, z dobrą atmosfera, dla ludzi, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie. Akademia zajmuje się edukacją prozdrowotną i profilaktyką.
Celem przedsiębiorstwa jest dzielenie się doświadczeniami i wiedzą na temat zdrowia, urody, oraz zasad funkcjonowania naszego ciała, duszy i umysłu.
To miejsce, w którym organizowane są  warsztaty, zajęcia, wykłady i spotkania z ludźmi, którzy promują świadomy i zdrowy styl życia.  Do współpracy z Akademią zapraszani są goście z całego kraju i z zagranicy. Istotą tych spotkań jest wymiana doświadczeń, inspiracji oraz rozwój uczestników.
Adam Woźniak szef kuchni doceniany w wielu międzynarodowych konkursach. Swoje pierwsze ciastka upiekł w wieku lat sześciu i od tamtej pory nie  rozstał się z kuchnią. Można powiedzieć, że pasję do gotowania odziedziczył po babci, od której wiele się nauczył bo sama była znakomitą kucharką w   przedszkolu. Zawodowo zaczął rozwijać się jako  kucharz  w Villa Hestia. W przeciągu czterech  lat awansował do pozycji Sous Chef. W 2002 roku objął stanowisko w Hotelu Haffner w Sopocie, po czym w 2003 roku objął  stanowisko Chef De Partie w Marston Hotel w Wielkiej Brytanii. Po sześciu miesiącach podjął się  stanowiska Sous Chef w nowej restauracji St. George & Dragon w Wargrave w   pobliżu   Henley  on  Thames.  Po roku awansował  na szefa kuchni, podczas jego zarządzania w 2006 i 2007 restauracja została wymieniona jako zalecana przez  Michelin Good Food Guide Trasy Les Guides and AA Restaurant.  W  2008 roku został Sous Chef w pięciogwiazdkowym  Hotelu   Sheraton. Od 2010 roku z licznymi sukcesami prowadził restaurację Mercato w Hilton Gdańsk. W 2014 roku otrzymał nominację w kategorii „ Szef Jutra”. W 2015  przewodnik Gault&Millau uznał go Szefem Roku 2015 Regionu Północnego. W 2015 roku otrzymał nominacje w kategorii „Szef Roku” oraz otrzymał 3 czapki Gault&Millau. Od maja 2016 prowadził  restauracje „1611 Restaurant”  w Dworze Oliwskim. Obecnie rozpoczyna kilka projektów, w pierwszej kolejności otwarcie Bistro, kolejne Hotelu oraz kilku restauracji.
Jako członek kadry narodowej Poland National Culinary Team w 2018 roku będzie reprezentował Polskę na mistrzostwach świata w Luksemburgu.

mgr Anna Szymborska absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, specjalista z zakresu psychodietetyki oraz dietetyki w isnulinooporności, cukrzycy typu II oraz w chorobach tarczycy. Współautorka programu „Projekt XXL”, dedykowanego osobom z dużą nadwagą, w którym podopieczni w drodze do wymarzonej wagi otrzymują pełne wsparcie psychologiczne, dietetyczne oraz trenerskie. Właścicielka gabinetu psychodietetycznego w Gdańsku oraz organizatorka cyklu konferencji o tematyce psychodietetycznej. Od 2014 roku wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Od lat pomaga osobom z nadwagą i otyłością, uwzględniając szczególne potrzeby każdej z nich. W kompleksowy sposób łączy psychologię i dietetykę po to, aby w droga po zdrowe życie była przyjemna i przede wszystkim skuteczna. Wieloletnie doświadczenie owocuje własnymi programami utraty kilogramów oraz powrotu do zdrowia. Szczególna wrażliwość i empatia pozwalają jej na nawiązanie wyjątkowych relacji z Klientami, opartych na zaufaniu, współpracy i zrozumieniu. Często w atmosferze dobrej zabawy i uśmiechu.Prywatnie pasjonatka swojej pracy, gotowania, szukania zdrowych inspiracji i kopania w ogródku.
Dagmara Pietruszewska – Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu SWPS z siedzibą w Sopocie na kierunku Psychologia, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na kierunku Pedagogika Pracy Socjalnej. Obecnie kończy certyfikację w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Ewy Popiel i Agnieszki Pragłowskiej.Założycielka Fundacji anoNIE (fundacji związanej z profilaktyką zaburzeń odżywiania), założycielka Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania Dagmara Pietruszewska, współzałożycielka Centrum Terapii i Diagnozy Dzieci Dobre Miejsce. Obecnie prowadzi także prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz poradnictwo psychologiczne. Wykłada w Wyższej Szkole Zdrowia, prowadzi warsztaty w szkołach, na uczelniach.Jest specjalistką psychoterapii zaburzeń odżywiania, psychoterapii depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości
Magdalena Oleś dietetyk kliniczny i pasjonatka zdrowego stylu życia, absolwentka 2 uczelni wyższych. Od kilku lat z sukcesem prowadzi własną Poradnię Dietetyczną, zatrudniając specjalistów. Wraz ze swoimi dietetykami pomogła już tysiącom pacjentom w przemianie swojej sylwetki i powrocie do zdrowia. Poradnia Dietetyczna Slimfood pod okiem Magdaleny Oleś zajmuje się dietetyką estetyczną (odchudzanie, przytycie, modelowanie sylwetki), ale również kliniczną (układanie indywidualnych jadłospisów i dobieranie suplementacji i innych zaleceń pod konkretne jednostki chorobowe). Pani Magdalena została wybrana na Gwiazdę Regionu przez portal Dietetyk.pl. Regularnie wypowiada się na portalu Trójmiasto.pl i ma najwięcej pozytywnych opinii wśród dietetyków na portalu Znany-Lekarz.pl. Firma Slimfood zajmuje się również edukacją żywieniową – dietetycy przeprowadzali warsztaty żywieniowe wraz z analizą składu ciała w trójmiejskich firmach, zyskując zadowolenie zleceniobiorców. Misją Poradni jest edukowanie pacjentów i pokazywanie, że dieta może być zdrowa, ale jednocześnie smaczna i prosta do zrobienia. 

Specjaliści z zakresu NAUK O ZDROWIU I POKREWNYCH DZIEDZIN

dr Anna Białk-Wolf  współzałożycielka Fundacji PROTURMED (www.proturmed.pl), zajmującej się inicjowaniem współpracy placówek medycznych na rzecz promocji na rynkach zagranicznych, jak i promocją turystyki medycznej. Prezeska i współzałożycielka Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej (www.ibirtm.pl), skupiającej się na badaniach, dzieleniu się wiedzą oraz integrowaniu branży turystycznej i medycznej. Skutecznie łączy doświadczenia z wieloletniej pracy dydaktycznej w pomorskich uczelniach wyższych i aktywności na polu naukowym z działaniami praktycznymi, przyczyniając się do aktywizacji placówek medycznych na rynkach międzynarodowych. Intensywnie współpracuje z wieloma międzynarodowymi ekspertami turystyki medycznej. Autorka licznych publikacji, analiz i opracowań z tego zakresu, współtworzy portal www.turystyka-medyczna.com. W ostatnich latach pełni funkcję ekspertki z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej na międzynarodowych targach turystycznych promując polską ofertę turystyki prozdrowotnej. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Alberta Ludwiga we Freiburgu, gdzie w Katedrze Marketingu i Zarządzania Służbą Zdrowia obroniła doktorat dotyczący innowacyjności usług medycznych. Realizacja rocznego stażu naukowego w Katedrze Przedsiębiorczości i Turystyki na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt, przyczyniła się do skuteczniejszego wykorzystywania wiedzy naukowej w działaniach praktycznych.W ramach pracy koncentruje się aktualnie na działaniach i współpracy z różnymi instytucjami szczebla centralnego i regionalnego, a także poszczególnymi placówkami, na rzecz rozwoju oferty skierowanej do turystów korzystających z usług medycznych w naszym kr aju.
Mirosław Borkowski dr nauk prawnych, specjalizuje się w prawie zdrowia publicznego, prawie farmaceutycznym, kosmetycznym i prawie żywnościowym.Jest członkiem m.in. Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.Zawodowo związany jest z trójmiejskimi uczelniami wyższymi, w których poza pracą ze studentami, sprawuje funkcje administracyjne.
Dorobek naukowy obejmuje wiele prac (monografie i artykuły) z zakresu ochrony praw człowieka, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, bezpieczeństwa zdrowotnego człowieka oraz ochrony własności intelektualnej.
Jest inicjatorem i organizatorem programu naukowego „Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka”, w ramach którego organizowane są cykliczne konferencje naukowe. Od ponad 20 lat prowadzi Kancelarię Doradztwa Gospodarczego i Prawnego „FILAR”, która wpisana jest do:
Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Gdańsku,
– rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.
Zakres działania KDGiP „FILAR”  obejmuje także zagadnienia związane  m.in.:
-prawem własności intelektualnej, prawem reklamy;
– prawem administracyjnym, handlowym i oświatowym,
– prawem żywnościowym,
– prawem sportowym.
Tomasz Augustyniak Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył jednolite studnia magisterskie w zakresie prawa (2006), Studia podyplomowe w zakresie Prawa Pracy (2011) oraz Studia Doktoranckie w zakresie Nauk Prawnych (2013). Absolwent licznych Studiów podyplomowych m.in. w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi oraz z zakresu prawa i finansów w ochronie zdrowia. Nauczyciel akademicki, autor i współautor publikacji oraz wystąpień na konferencjach o tematyce pozostającej na styku prawa i spraw sanitarno-epidemiologicznych

Lechosław Dzierżak – Prezes Stowarzyszenia KrewAktywni. Od 2007 roku prowadzi organizacje pozarządowe działającą w dziedzinie zdrowia. Jest przewodniczącym Komisji Zdrowia Rady Miasta Gdyni i członkiem komisji Bezpieczeństwa i komisji Budżetowej. Zasiada w Społecznej Radzie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni oraz w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady ds. Budżetu Obywatelskiego w Gdyni, jest autorem wielu zwycięskich projektów. Organizuje liczne szkolenia dla mieszkańców, m.in. z udzielania pierwszej pomocy i samoobrony. W latach 2007-2013 był Ambasadorem KrewniacyClub Trójmiasto w Europejskiej Fundacji Honorowych Dawców Krwi. Od 2012 roku jest Prezesem Stowarzyszenia KrewAktywni. W latach 2015-2018 publikował artykuły związane ze zdrowiem na łamach Dziennika Bałtyckiego i Kuriera Gdyńskiego. Osoba kochająca taniec, jest wiceprezesem Stowarzyszenia Tancz’MY. Stowarzyszenie KrewAktywni – Celami działalności stowarzyszenia są zwiększanie świadomości społeczeństwa w dziedzinie ochrony życia i zdrowia oraz udzielanie wsparcia społecznego. Członkowie stowarzyszenia realizują cele poprzez cykliczne organizowanie zbiórek krwi, akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku, szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, a także akcji promocyjnych związanych z ochroną środowiska. Wolontariusze stowarzyszenia angażują się w liczne regionalne i ogólnopolskie akcje pomocowe. Stowarzyszenie zostało powołane w 2012 roku i od samego początku utrzymuje się w ścisłej czołówce rekordzistów w ilości zebranej krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.
Cofnij
WSZ na Facebooku