Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Podstawa prawna

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest niepubliczną wyższą uczelnią zawodową utworzoną na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z późniejszymi zmianami). Akt założycielski uczelni został sporządzony dnia 19 lipca 1999 roku na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-487/RO/99 z dnia 15 lipca 1999 roku. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku została wpisana do rejestru niepublicznych wyższych szkół zawodowych dnia 30 lipca 1999 roku pod numerem 24. Aktualny numer rejestru, stosownie do § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 348), został zmieniony na 164.
Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Zdrowia uzyskał pozytywne opinie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4003-485/Eko/02 z dnia 18 kwietnia 2002 roku Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała zezwolenie na kształcenie na kierunku informatyka (decyzja).

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-MP-4003-521/05 z dnia 22 kwietnia 2005 roku Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała zezwolenie na kształcenie na kierunku administracja (decyzja).

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-07-4003-189/06 z dnia 26 czerwca 2007 roku Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała zezwolenie na kształcenie na kierunku fizjoterapia (decyzja1, decyzja2).

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7720-2/SH/10 z dnia 29 lipca 2010 roku Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała zezwolenie na kształcenie na kierunku kosmetologia (decyzja).

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU.6022.102.2015.EK.3 z dnia 23 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka (decyzja).

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2016 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku kosmetologia (decyzja).

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2017 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia (decyzja).

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2019 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku dietetyka (decyzja).

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmianie nazwy uczelni

Podstawa prawna uprawniająca Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku do prowadzenia studiów podyplomowych.

Studentom Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku przysługują uprawnienia do:

  • 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także uprawnienia do korzystania – do ukończenia 26 roku życia – z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów,
  • ubezpieczenia (zdrowotnego) jeśli ukończyli 26 rok życia i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (do ubezpieczenia w NFZ zgłasza uczelnia).

Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2019 r.

Regulamin studiów podyplomowych

Kodeks etyki studenta

Regulamin Biura Karier

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Regulamin świadczeń dla studentów; Załączniki

Regulamin zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego; Załącznik 1 do regulaminu zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego

Regulamin organizacji studenckich

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin okresowej oceny nauczycieli akademickich; Arkusz oceny nauczyciela akademickiego

Regulamin procesu dyplomowania

Regulamin określający zasady polityki antyplagiatowej

Regulamin zarządzania prawami autorskimi

Statut uczelni

Strategia rozwoju Uczelni

Uchwała nr 539/2014 PKA

Uchwała nr 590/2014 PKA

Cofnij

WSZ na Facebooku