Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Szkoła dla wszystkich, Trójmiasto, 21-22 lutego 2001

Szkoła dla wszystkich

Trójmiasto, 21-22 luty 2001

Szkołę niepaństwową wybierają ludzie odważni. Młodzież, która tam przychodzi, często ma już pomysł na życie. Takie uczelnie są już trwałym elementem rynku oświatowego Trójmiasta.

Wyższe szkoły niepaństwowe muszą się szybciej rozwijać, gdyż mają potężnych konkurentów w uczelniach państwowych. Wobec porównywalnej oferty różnych uczelni, przyszli studenci będą dokonywać wyboru oceniając program nauczania, kadrę oraz warunki kształcenia.

Wyższa Szkoła Zdrowia poważnie myśląc o przyszłości, jako pierwsza w województwie pomorskim zakupiła działkę w Gdańsku Oliwie, na której zostanie zbudowana docelowa siedziba uczelni.

– Naszym zamierzeniem jest, aby nasza nowa siedziba spełniała wszelkie wymagania stawiane nowoczesnym obiektom o funkcji edukacyjnej. Znajdzie się tam ogromne audytorium dla 350 studentów, biblioteka z czytelnią, wiele sal wykładowych i ćwiczeniowych, katedr jak również pomieszczenie przeznaczone na klub studencki i kawiarnię internetową – podkreśla założyciel i Kanclerz uczelni Marcin Geryk. Wyższa Szkoła Zdrowia jako uczelnia niepubliczna utrzymuje się wyłącznie z opłat za studia wnoszonych przez studentów, a wynoszą one 2100 zł za semestr studiów dziennych oraz 2000 zł za semestr studiów zaocznych. Jednorazowa opłata wpisowa to 300 zł. Uczelnia kształci studentów zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym, na razie w dwóch specjalnościach: zarządzanie finansami i marketing. Niebawem oferta zostanie poszerzona o kolejne atrakcyjne specjalności: internet w zarządzaniu, celnictwo, ubezpieczenia i zarządzanie małą firmą. Wnioski zostały już złożone do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z uwagi na długi czas rozpatrywania wniosków nowi studenci nie muszą od razu deklarować wybranej specjalności.
– Obecnie współpracująca z naszą uczelnią kadra dydaktyczna oraz dalsze zamierzenia kadrowe pozwalają nam spokojnie patrzeć w przyszłość – mówi dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu prof. inż. Witold Nierzwicki.

Od nowego roku akademickiego zostanie wprowadzony system promujący najlepszych studentów w formie znacznej obniżki czesnego. Co studenci myślą o swojej szkole? Dlaczego wybrali właśnie tę uczelnię? Niektórzy twierdzą, że studentów jest jeszcze za mało. Gdyby nas było więcej, życie studenckie by kwitło – mówią.

Wszyscy jednak zgodnie twierdzą, że czują wiedzę, którą się tu zdobywa.

Czy szkoła ma jakieś minusy? – Minusy? Ta szkoła nie ma żadnych – zachwala Jacek Jatczak, student II roku marketingu. – Wszystko jest plusem, zwłaszcza kadra jest bardzo dobra.

Dyrektor się uczy…

Wyższa Szkoła Zdrowia kształci również kadrę „oświatowców”. Obecni i przyszli dyrektorowie placówek oświatowych poszerzają swoją wiedzę w Podyplomowym Studium Zarządzania Oświatą. Nauka prowadzona jest w oparciu o autorski program, przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkoleń oświatowej kadry kierowniczej. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, pracownicy Kuratorium Oświaty, wydziałów edukacji, doświadczeni specjaliści-praktycy.
Ukończenie tego Studium (wg Rozp. MEN z dnia 15.02.1999 r.) umożliwia objęcie funkcji dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, liceum oraz gimnazjum.Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą.

Wyższa Szkoła Zdrowia proponuje także Podyplomowe Studium Rachunkowości, którego ukończenie upoważnia do ubiegania się o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ( …) Dz.U.Nr 114 poz. 734 z 1998 r. z późniejszymi zmianami). Ramowy program tych studiów obejmuje takie zagadnienia jak: teoria rachunkowości, rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa, prowadzenie ksiąg rachunkowych czy elementy prawa. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Podyplomowego Studium Rachunkowości wydany przez Wyższą Szkołę Zarządzania. Zajęcia na powyższych kierunkach Studiów Podyplomowych trwają dwa semestry, prowadzone są przeciętnie jeden raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Cofnij
WSZ na Facebooku