Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Misja, Wizja, Polityka Jakości

JESTEŚMY UCZELNIĄ ZORIENTOWANĄ NA POTRZEBY RYNKU

MISJA

Misją Wyższej Szkoły Zdrowia jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.

WIZJA

Chcemy stworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów i pracowników:

  • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku,
  • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy,
  • potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
  • pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
  • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury oraz tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

POLITYKA JAKOŚCI

Jakość w Wyższej Szkole Zdrowia jest priorytetem oraz źródłem wysokiego prestiżu uczelni i jej absolwentów wśród pracodawców, społeczności regionu oraz środowiska akademickiego.
Jakość oznacza dla nas zdolność do usatysfakcjonowania naszych interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.
Jakość kształcenia dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych standardów i wykorzystania wzorców międzynarodowych.
Gwarantujemy również działanie w sposób zgodny z wymaganiami i przepisami prawnymi.
W tym celu ciągle doskonalimy wszystkie nasze procesy, pracowników i Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia.

Cofnij
WSZ na Facebooku