Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

SKN Dietetyka WSZ

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO:
dr Ilona Lis
e-mail: ilona@lekkitydzien.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Głównym celem działalności Koła Naukowego Dietetyka WSZ funkcjonującego w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku jest rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych studentów w zakresie dietetyki. Kierunek dietetyka posiada charakter interdyscyplinarny, która zawiera szereg zagadnień z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, biochemii, chemii żywności i bromatologii, uwarunkowań kulturowych i społecznych oraz środowiskowych, wpływających na sposób odżywiania się społeczeństwa. Współczesna wiedza dietetyczna obejmuje również zagadnienia z zakresu psychologii i socjologii niezbędnych do utrzymania właściwego stanu zdrowia człowieka oraz jego ochrony w ramach właściwie zorganizowanego i racjonalnego odżywiania z uwzględnieniem występujących zmian patologicznych w organizmie i związanym z tym występowaniem chorób dietozależnych i cywilizacyjnych.

Do głównych kierunków działalności Koła Naukowego Dietetyka WSZ należy poszerzanie zainteresowań z zakresu żywienia indywidualnego i zbiorowego, poprzez nabycie wiedzy i umiejętności jej wykorzystania przy ocenie stanu odżywienia, zapobiegania stanom chorobowym, zależnym od procesu żywienia, ocenie sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, ocenie jakości zdrowotnej produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, systemów produkcji potraw, wpływu stanów chorobowych na stan odżywienia, wpływu żywienia na efekty leczenia szeregu jednostek chorobowych. Istotnym aspektem w tym względzie jest odpowiednia organizacja żywienia indywidualnego i zbiorowego leczniczego, dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, właściwie przygotowana oferta żywieniowa w ramach proponowanego cateringu dietetycznego, prowadzenie edukacji żywieniowej oraz planowanie racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności.

Ważnym elementem charakteru działalności Koła Naukowego Dietetyka WSZ jest podejmowanie działań z zakresu popularyzacji wiedzy na temat żywności i żywienia, edukacji prozdrowotnej i żywieniowej oraz prowadzenie prac badawczych. Podczas cyklicznych spotkań planowane są dyskusje tematyczne ze specjalistami do spraw żywności i żywienia, dotyczące specyfiki zawodu dietetyka oraz najnowszych doniesień i publikacji z zakresu profilaktyki żywieniowej, celem podniesienia kompetencji zawodowych. Aktywna działalność koła obejmuje także popularyzację wiedzy żywieniowej, wymianę doświadczeń z innymi kołami naukowymi, towarzystwami i organizacjami, udział w konferencjach oraz promocję szkoły.  

Cofnij
WSZ na Facebooku