Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Jaki Gdańsk, jaka Polska? Region gdański a Unia Europejska – szanse i zagrożenia

„Jaki Gdańsk, jaka Polska? Region gdański a Unia Europejska – szanse i zagrożenia” – to hasło konferencji, która odbyła się 24 października 2002 w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. W konferencji wzięli udział prelegenci z uczelni rosyjskich oraz wykładowcy szkół trójmiejskich i krajowych. Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji z podziałem na sesję przedpołudniową i popołudniową. Przed południem odbyły się trzy równoległe panele. Pierwszy panel – Forum Doświadczeń – omawiał doświadczenia kadry naukowej uczelni polskich i rosyjskich i prezentował osiągnięcia poszczególnych szkół wyższych. Drugi – Forum Problemów – poruszał aspekty społeczne, kulturowe i etyczne transformacji gospodarczej w Polsce, szansę i zagrożenia globalizacji oraz integracji w Unii Europejskiej. Trzeci panel – Forum Innowacji – posłużył prezentacji kilku firm regionu gdańskiego, ich osiągnięć w dziedzinie organizacji, zarządzania i innowacyjności. Po południu odbyła się debata z udziałem m.in. władz lokalnych, przedstawicieli samorządu, stowarzyszeń społeczno – gospodarczych i menedżerów regionu. Dyskusja dotyczyła strategii rozwoju naszego regionu i koncepcji Gdańska jako miasta metropolitarnego oraz roli Polski jako partnera Unii Europejskiej. Patronat honorowy nad konferencją objął Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, który otworzył debatę popołudniową. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich oraz dr Dariusz Grabowski, poseł RP. Patronat medialny objęła TVP 3, Dziennik Bałtycki oraz portal Trójmiasto.pl.

Program Konferencji:

PANEL I
„FORUM DOŚWIADCZEŃ”

Zagadnienia problemowe:
Koncepcje rozwoju szkół wyższych – teraźniejszość i przyszłość
Potencjał badawczy szkolnictwa wyższego
Polska nauka a nowa wiedza o wysokim potencjale komercyjnym

Prowadzący:
dr inż. Zbigniew Celmerowski, prof. WSZ
Rektor WSZ w Gdańsku

Wystąpili:
mgr S. Sobolewski, Państwowy Uniwersytet w Kaliningradzie,
prof. dr hab. W. Bogomołow, Państwowy Uniwersytet Techniczny w Kaliningradzie,
prof. dr N. Żenatow, Europejska Szkoła Biznesu w Kaliningradzie, Prof. dr hab.
G. Fiedorow Państwowy Uniwersytet w Kaliningradzie,
K. Gierulski ECBREC/IBMER Gdańsk,
prof. dr hab. J. Głazunow Politechnika Gdańska

Po wystąpieniu prelegentów rozpoczęła się dyskusja z udziałem przedstawicieli szkół wyższych Województwa Pomorskiego i kraju, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz wykładowców, nauczycieli, jak i środowisk związanych z edukacją.

PANEL II
„FORUM PROBLEMÓW”

Zagadnienia problemowe:
Regiony w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia
Społeczeństwo polskie wobec wyzwań globalizacji
Walory etyczne współczesnego menedżera
Współpraca przedsiębiorstw polskich i zagranicznych z krajowym zapleczem badawczym
Rozwiązania instytucjonalno – prawne a polskie zaplecze badawcze

Prowadzący:
dr Erwin Szneidrowski, prof. WSZ, dziekan WSZ w Gdańsku.

Wystąpili:
dr hab. Julian T. Krzyżanowski Departament Integracji Europejskiej MR i RW Warszawa,
dr M. Drygas Departament Pomocy Przedakcesyjnej MR i RW,
prof. dr hab. S. Kojło WSE w Warszawie,
dr M. Wrzesiński Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,
prof. dr hab. Krzysztof Wierzbicki, IBMiER Warszawa
dr S. Stężała IBMiER Oddział Gdańsk

Po wystąpieniu prelegentów – dyskusja z udziałem przedstawicieli szkół wyższych Województwa Pomorskiego i kraju, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz wykładowców, nauczycieli, jak i środowisk związanych z edukacją.

PANEL III
„FORUM INNOWACJI”

Zagadnienia problemowe:
modele zarządzania przedsiębiorstwem
Gość specjalny:
Andrzej Malinowski Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich
Prowadzący:
Marcin J. Geryk Kanclerz WSZ w Gdańsku
Wystąpili:
prof. dr. Inż. T. Jednorał, NOT w Gdańsku,
R. Nowak Agencja Informatyczna Gdańsk,
R. Sebastyański Synergia 99
Wystąpienia kadry zarządzającej firm trójmiejskich z branż: m. In. IT,
telekomunikacja, budownictwo

Dyskusja z udziałem kadry zarządzającej najdynamiczniejszych przedsiębiorstw Trójmiasta i Pomorza Gdańskiego rozpoczęła się po wystąpieniach prelegentów:
Zaprezentowano następujące zagadnienia tematyczne:

Rynek venture capital w Polsce
Rola banków i innych instytucji finansowych  w finansowaniu rozwoju małych, innowacyjnych firm w Polsce
Rola jednostek administracji państwowej we wspomaganiu finansowania małych innowacyjnych firm.

DEBATA GŁÓWNA
„JAKI GDAŃSK, JAKA POLSKA? REGION GDAŃSKI A UNIA EUROPEJSKA – SZANSE I ZAGROŻENIA”

Honorowy patronat:
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

FORUM KONCEPCJI

Prezentacja strategii:
J. Boniecki Dyrektor WKR UM Gdańsk „Strategia rozwoju Gdańska do roku 2010”
dr T. Parteka Dyrektor Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego „Strategia rozwoju Województwa Pomorskiego”
dr inż. B. Sedler, Bałtycki Instytut Studiów Strategiczno – Operacyjnych „Czynniki rozwoju miast i regionów – rola projektów wiodących”

Opinie: dr M. Rydel GFKM, , prof. dr hab. J. Głazunow Politechnika Gdańska, dr hab. J. T. Krzyżanowski Dyrektor Departamentu Integracji   Europejskiej M R i R W.

FORUM ROZWIĄZAŃ

Wystąpienia przedstawicieli agend rządowych RP, władz samorządowych woj. Pomorskiego, regionalnych stowarzyszeń ekonomiczno-społecznych, ekspertów ekonomicznych.

Podsumowanie:
Dyskusja z udziałem Senatorów i Posłów woj. Pomorskiego, przedstawicieli partii politycznych regionu.

Cofnij

WSZ na Facebooku