Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Edukacja a zjawiska patologii społecznej (od teorii do praktyki)

„Edukacja a zjawiska patologii społecznej (od teorii do praktyki)” taki tytuł nosiła kolejna konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania, nad którą patronat honorowy objęli:

Arcybiskup Metropolita Gdański,
Minister Edukacji Narodowej i Sportu,
Komendant Komendy Wojewódzkiej Policji,
Marszałek Województwa Pomorskiego.

Konferencja odbyła się w siedzibie WSZ w dniach 21-23 października 2004 r.

Program konferencji

I dzień / 21.10.04 czwartek/

10.00-10.20 Otwarcie konferencji – JM Rektor WSZ w Gdańsku prof. dr Zbigniew Celmerowski,
10.20-10.50 Środki patologii społecznej jako przedmiot badań – prof. dr hab. Jacek Knopek – AP Bydgoszcz,
10.50-11.05 Profilaktyka i resocjalizacja w działalności OHP – mgr Wita Ludwichowska- Pawłowska – KW OHP,
11.05-11.35 Rola kultury filozoficznej i edukacji filozoficznej w tworzeniu nowego ładu społecznego – prof. dr hab. Janina Kubka – Politechnika Gdańska,
11.55-12.20 Zjawiska patologii społecznej w środowisku  młodzieży bydgoskiej w okresie transformacji – prof. dr hab. Jacek Knopek – AP Bydgoszcz,
12.20-12.35 Inicjatywy samorządu gdyńskiego wobec zagrożeń wśród młodzieży – mgr Ewa Łowkiel – Wiceprezydent m. Gdyni,
12.35-13.05 Charakterystyka zjawisk patologii społecznej wśród młodzieży polskiej w ostatnich dziesięciu latach – prof. dr hab.Henryk Machel – UG,
13.05-13.25 Doświadczenia szkolne a spożywanie alkoholu – dr Beata Bykowska – UG,
14.20-14.35 Oddziaływanie systemowe w profilaktyce uzależnień – mgr Zygmunt Medowski – Prezes Stowarzyszenia „Mrowisko”,
14.35-14.50 Centrum Interwencji Kryzysowej jako instrument przeciwdziałania patologii społecznej – mgr Krzysztof Sarzała – CIK PCK,
14.50-15.00 wprowadzenie do warsztatów; podział na grupy warsztatowe – mgr Adam Hęćko – „Monar”, mgr Krzysztof Sarzała – CIK PCK,
15.10-20.00 (max. 20.40) Warsztat: Kryzys w szkole – I grupa, Warsztat: profilaktyka uzależnień – II grupa.

II dzień/ 22.10.04 piatek/

9.00 Rozpoczęcie II dnia konferencji,
9.05–9.25 Wybrane elementy zachowań patologicznych młodzieży z obszarów społecznie zdegradowanych – dr Jarosław Załęcki – UG/WSZ,
9.25-10.05 Współczesne podkultury młodzieżowe: pomiędzy porządkiem a kontestacją – prof. dr hab. Stanisław Kawula – UW-M,
10.05-10.30 Stosowanie używek a świat społeczny młodzieży – mgr Bożena Lewaniak-Tobis, dr Tomasz Tobis,
10.30-10.55 Edukacja i jej rola dla poprawy bezpieczeństwa społecznego na przykładzie działań straży miejskiej – mgr Krystyna Mollin – Z-ca Komendy Straży Miejskiej w Gdańsku,
11.15-11.40 Stan zagrożenia w obszarach zachowań agresywnych, chuligaństwa oraz alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży na podstawie danych policyjnych – nadkomisarz Wiesława Nogalska – Komenda Wojewódz. Policji w Gdańsku,
11.40-12.00 Postawy wobec dopingu sportowego studentów – dr Artur Ziółkowski AWF Gdańsk, mgr Anna Strzałkowska WSZ
12.00-12.20 Zarządzanie przez jakość w instytucji rodzinnej kurateli sądowej – mgr Robert Opora – UG,
12.20-12.40 Edukacyjna rola mediów w zwalczaniu patologii – mgr P. Kowalik – Straż Miejska Gdańsk,
12.40-13.00 Przeciw wykluczeniu społecznemu. Szkoła dla życia – dr Tomasz Maliszewski – UG/WSZ,

III dzień / 23.10.04 – sobota/

9.00  -12.00   Konsultacje w ramach zajęć warsztatowych.

Po zakończenie konferencji nastąpi wręczenie zaświadczeń uczestnikom warsztatów oraz podsumowanie dorobku konferencji.

 

Cofnij

WSZ na Facebooku