Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Praktyki krajowe

Praktyki zawodowe dają szansę poznania specyfiki różnych stanowisk pracy, a jej celem jest zaznajomienie się studenta ze swoim przyszłym środowiskiem pracy, wprowadzenie w życie wiedzy nabytej na studiach oraz praktyczne jej zastosowanie w konkretnych sytuacjach zawodowych. Obowiązek odbycia praktyk mają zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją zawodową.

Wymiar praktyk studentów, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2018/2019 na jednolitych studiach magisterskich z fizjoterapii wynosi 36 tygodni, natomiast na studiach drugiego stopnia z kosmetologii12 tygodni.

Na studiach pierwszego stopnia, studenci kierunku dietetyka odbywają w sumie 15 tygodni praktyki, zaś studenci kierunków: administracja, informatyka i zarządzanie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 12 tygodni.

Studenci kierunku kosmetologia pierwszego stopnia, uczęszczają na praktykę przez okres 12 tygodni, natomiast osoby kontynuujące naukę na kierunku fizjoterapia pierwszego stopnia odbywają praktykę w wymiarze 23 tygodni.

Studenci mogą być skierowani przez Uczelnię na praktykę bądź samodzielnie wybrać firmę, w której chcą odbywać praktyki pod warunkiem, że pracodawca podpisze umowę z Uczelnią. Jeżeli student pracuje w firmie o profilu związanym z wybraną specjalnością wówczas może ubiegać się o zaliczenie stażu pracy jako odbytą praktykę.

Wszelkie informacje na temat praktyk można uzyskać w:

Biuro ds. Praktyk i Biuro Karier (praktyki@wsz.pl)
pok. 201 (obok dziekanatu)
tel. 58 769 08 69
fax. 58 769 08 19
godziny otwarcia

Cofnij

WSZ na Facebooku