Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Archive for the ‘Dla studentów’ Category

Praktyki w okresie pandemii

Posted by

Szanowni Państwo,
W związku z ograniczeniami spowodowanymi stanem pandemii Covid-19 w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. wprowadza – możliwe na obecnym etapie – zmiany w przepisach dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wszelkie rozwiązania mają na celu umożliwienie Państwu planowaną realizację programu i terminowe zakończenie studiów.
Władze Wyższej Szkoły Zdrowia wprowadziły następujące zmiany:

  • W przypadku studentów ostatnich semestrów proponujemy praktyki w formie zdalnej, o których zasadach już pisaliśmy w poprzednich komunikatach.
  • W przypadku studentów pozostałych semestrów wprowadzamy:
    Przedłużenie terminu realizacji praktyk zawodowych wynikających z planów studiów lub dotychczasowych indywidualnych decyzji Rektora (których rozliczenie powinno nastąpić do 30.09.2020), o cały rok akademicki, czyli do 30 września 2021 r., co daje możliwość odbycia obowiązujących w programie studiów praktyk w dogodnym dla Państwa czasie podczas kolejnego roku akademickiego.

Tym samym nastąpi rejestracja studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 bez zrealizowanych praktyk, z obowiązkiem realizacji modułu “praktyka” w kolejnym roku akademickim (również w oparciu o indywidualną organizację studiów), bez konieczności składania podań i wnoszenia opłat oraz przy pozostawieniu pełni praw studenta w roku akademickim 2020/2021.

Takie rozwiązanie umożliwi Państwu np. wnioskowanie o stypendium Rektora.

Pełnomocnik rektora ds. praktyk
dr n. med. Monika Kuczma

Rozłożenie czesnego na raty w semestrze letnim

Posted by

Informujemy, że warunkiem rozłożenia czesnego na raty w semestrze letnim roku akad. 2019/2020 jest dostarczenie odpowiedniego podania w terminie do 31 stycznia 2020 roku. Podanie może zostać również przesłane drogą mailową na adres: czesne@wsz.pl.

Powyższa informacja dotyczy studentów II i III roku studiów.

Terminy płatności czesnego:

TERMINY PŁATNOŚCI
SEMESTR LETNI r. akad. 2019/2020
czesne w całości 2 raty 5 rat
15 lutego 15 lutego 10 lutego 2020
    10 marca 2020
  15 kwietnia 10 kwietnia 2020
    10 maja 2020
    10 czerwca 2020
Więcej informacji

Pierwszy stopień alarmowy ALFA na terenie województwa pomorskiego

Posted by

Szanowni Państwo,

Ze względu na organizację obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau Prezes Rady Ministrów wprowadził na terenie województwa pomorskiego pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA). W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących Państwa wydarzeń, jakie potencjalnie mogłyby zagrażać bezpieczeństwu studentów, pracowników oraz władz Uczelni do pracowników ochrony”.

 

Indywidualny numer konta bankowego

Posted by

Do 27 stycznia 2020 r. wszyscy studenci otrzymają nowy, indywidualny numer konta bankowego do wpłat należności związanych z tokiem studiów.

Nowe aktualne numery będą udostępnione w WIRTUALNYM DZIEKANACIE.

Studenci I roku studiów zachowują dotychczasowe numery indywidualnych kont bankowych.

Do czego służy indywidualny numer konta bankowego?

Jest to rachunek, który służy do dokonywania wszelkich wpłat związanych z nauką w WSZ, ale tylko i wyłącznie od danego studenta. Każda osoba ma przydzielony swój indywidualny numer konta, co ułatwia wzajemne rozliczenia pomiędzy Uczelnią a studentem.

UWAGA!

Numery kont bankowych generowane są na podstawie nr PESEL i nie mogą być udostępniane ani przekazywane innym osobom.

Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są w Biurze ds. płatności i stypendiów.

Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce w r. akad. 2020/2021, a studenckie praktyki zawodowe

Posted by

Przypominamy, że stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce może otrzymać student, który w roku akademickim 2019/2020 spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:
1) uzyskał ww. roku wysoką średnią ocen,
2) złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w programie studiów, w tym planie studiów na dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nieuregulowanie praktyk zawodowych wpływa na niezaliczenie semestru, w którym były one przewidziane do realizacji zgodnie z planem studiów, co powoduje dla studenta takie same skutki, jak powtarzanie przedmiotu.
Powstanie powyższej sytuacji skutkować będzie odmową przyznania stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce.

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów

Posted by

Poniżej znajduje się lista studentów, którzy otrzymali:

Lista studentów, którym nie przyznano stypendium socjalnego.

Informujemy, że pierwsza wypłata przyznanego stypendium będzie zrealizowana w terminie do 15 grudnia br., z wyrównaniem za październik i listopad. Zatem łącznie obejmować będzie 3 miesiące.

Ubezpieczenie NNW i OC

Posted by

SZANOWNI STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Informujemy, że posiadanie ubezpieczenia NNW i OC jest jednym z warunków odbycia studenckich praktyk zawodowych na kierunkach: dietetyka, fizjoterapia oraz kosmetologia.

Płatność przyjmowana jest wyłącznie odliczoną GOTÓWKĄ.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura ds. Praktyk w godzinach otwarcia (pokój 201).

Wzorem lat ubiegłych zachęcamy Państwa do dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) w PZU S.A.

Ubezpieczenie obowiązuje przez 24 godziny na dobę, od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r. w drodze na uczelnię, do pracy i w każdym miejscu i sytuacji, w której Państwo się znajdziecie.

W roku akademickim 2019/2020 proponujemy do wyboru:

  • NNW wg wariantu I, suma ubezpieczenia 20.000 zł, składka jednorazowa 80 zł;
  • NNW i OC wg wariantu I, suma ubezpieczenia 20.000 zł, składka jednorazowa 100 zł.

Oba ww. warianty obejmują dodatkowo:
– jednorazowe świadczenie za wystąpienie zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny;
– zwrot kosztów leczenia w wyniku zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 listopada 2019 r.

WSZ na Facebooku