Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Archive for the ‘Dla studentów’ Category

Opłaty za studia w semestrze zimowym r. akad. 2020/2021

Posted by

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 września 2020 r. upływa termin płatności z tytułu czesnego za semestr zimowy r. akad. 2020/2021. Termin ten dotyczy tych z Państwa, którzy deklarują wpłatę czesnego w całości bądź w rozbiciu na dwie raty. W przypadku rozłożenia czesnego na pięć rat termin płatności pierwszej raty przypada na dzień 10 września 2020 r.

Za datę wniesienia opłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy uczelni, a nie datę wpłaty. Zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia w WSZ, w przypadku dokonania płatności po ustalonym terminie, dolicza się odsetki w wysokości ustawowej.

OPŁATA CZESNEGO

Prosimy o terminowe regulowanie płatności na indywidualny numer rachunku bankowego.

Praktyki w okresie pandemii

Posted by

Szanowni Państwo,
W związku z ograniczeniami spowodowanymi stanem pandemii Covid-19 w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. wprowadza – możliwe na obecnym etapie – zmiany w przepisach dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wszelkie rozwiązania mają na celu umożliwienie Państwu planowaną realizację programu i terminowe zakończenie studiów.
Władze Wyższej Szkoły Zdrowia wprowadziły następujące zmiany:

  • W przypadku studentów ostatnich semestrów proponujemy praktyki w formie zdalnej, o których zasadach już pisaliśmy w poprzednich komunikatach.
  • W przypadku studentów pozostałych semestrów wprowadzamy:
    Przedłużenie terminu realizacji praktyk zawodowych wynikających z planów studiów lub dotychczasowych indywidualnych decyzji Rektora (których rozliczenie powinno nastąpić do 30.09.2020), o cały rok akademicki, czyli do 30 września 2021 r., co daje możliwość odbycia obowiązujących w programie studiów praktyk w dogodnym dla Państwa czasie podczas kolejnego roku akademickiego.

Tym samym nastąpi rejestracja studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 bez zrealizowanych praktyk, z obowiązkiem realizacji modułu “praktyka” w kolejnym roku akademickim (również w oparciu o indywidualną organizację studiów), bez konieczności składania podań i wnoszenia opłat oraz przy pozostawieniu pełni praw studenta w roku akademickim 2020/2021.

Takie rozwiązanie umożliwi Państwu np. wnioskowanie o stypendium Rektora.

Pełnomocnik rektora ds. praktyk
dr n. med. Monika Kuczma

Pierwszy stopień alarmowy ALFA na terenie województwa pomorskiego

Posted by

Szanowni Państwo,

Ze względu na organizację obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau Prezes Rady Ministrów wprowadził na terenie województwa pomorskiego pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA). W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących Państwa wydarzeń, jakie potencjalnie mogłyby zagrażać bezpieczeństwu studentów, pracowników oraz władz Uczelni do pracowników ochrony”.

 

Indywidualny numer konta bankowego

Posted by

Do 27 stycznia 2020 r. wszyscy studenci otrzymają nowy, indywidualny numer konta bankowego do wpłat należności związanych z tokiem studiów.

Nowe aktualne numery będą udostępnione w WIRTUALNYM DZIEKANACIE.

Studenci I roku studiów zachowują dotychczasowe numery indywidualnych kont bankowych.

Do czego służy indywidualny numer konta bankowego?

Jest to rachunek, który służy do dokonywania wszelkich wpłat związanych z nauką w WSZ, ale tylko i wyłącznie od danego studenta. Każda osoba ma przydzielony swój indywidualny numer konta, co ułatwia wzajemne rozliczenia pomiędzy Uczelnią a studentem.

UWAGA!

Numery kont bankowych generowane są na podstawie nr PESEL i nie mogą być udostępniane ani przekazywane innym osobom.

Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są w Biurze ds. płatności i stypendiów.

Praktyki

Posted by

Uprzejmie przypominamy, że studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i w związku z tym powinny być realizowane zgodnie z planem studiów w terminach rozliczenia poszczególnych semestrów, tak samo jak pozostałe zajęcia odbywające się na Uczelni. Brak zaliczenia studenckich praktyk zawodowych w wymaganych terminach skutkuje koniecznością ubiegania się o warunkowe zaliczenie semestru. Na pisemny wniosek studenta dopuszcza się przedłużanie terminu rozliczenia praktyk do jednego miesiąca od daty ostatecznego terminu uzyskania wpisów. Zgodę na dłuższy czas realizacji praktyk (przedłużenie do dwóch semestrów) można uzyskać tylko z ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych takich jak np. choroba lub ciąża.

Rozliczenie praktyk

Posted by

Bardzo prosimy wszystkich studentów, którzy złożyli w terminie dokumenty dotyczące praktyk o wstrzymanie się z licznymi zapytaniami o brak zaliczenia praktyk w Wirtualnym Dziekanacie. Praktyki zostaną zaliczone wkrótce. Prosimy o cierpliwość.

WSZ na Facebooku