Egzamin dyplomowy – kosmetologia I stopnia

Regulamin procesu dyplomowania wraz z załącznikami:


Regulamin procesu dyplomowania – studia pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia

zał. 1 Dodatkowe informacje do suplementu do dyplomu
zał. 2 Podanie o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w j. angielskim
zał. 3 Protokół zbiorczy z przeprowadzonego teoretycznego egzaminu dyplomowego
zał. 4 Protokół zbiorczy z przeprowadzonego praktycznego egzaminu dyplomowego
zał. 5 Karta egzaminacyjna do praktycznego egzaminu dyplomowego na kierunku kosmetologia
zał. 6 Zgoda na udział w praktycznym egzaminie dyplomowym w charakterze modela-modelki
zał. 7 Kryteria oceny praktycznego egzaminu dyplomowego na kierunku kosmetologia
zał. 8 Protokół indywidualny z przebiegu praktycznego egzaminu dyplomowego na kierunku kosmetologia

Informacje dotyczące przebiegu procesu dyplomowania

Termin teoretycznego egzaminu dyplomowego - I termin:
- 22 czerwca godz. 10:00 - studenci niestacjonarni
- 28 czerwca godz. 10:00 - studenci stacjonarni

 
Od 1 do 14 czerwca mogą Państwo składać podania o:
– wydłużenie czasu pisania egzaminu – należy załączyć dokument wskazujący na przesłanki wydłużenia czasu np. zaświadczenie o dysleksji;
– zmianę terminu teoretycznego egzaminu dyplomowego – student studiów stacjonarnych może pisać z grupą studentów niestacjonarnych i na odwrót
(podanie należy odpowiednio uzasadnić wskazując konkretny powód np. zabieg szpitalny + zaświadczenie ze szpitala);
– wykluczenie wybranego dnia podczas praktycznego egzaminu dyplomowego (podanie należy odpowiednio uzasadnić wskazując konkretny powód np. zabieg szpitalny + zaświadczenie ze szpitala).
 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 
Rozmieszczenie miejsc w sali na Teoretyczny Egzamin Dyplomowy:
 
 

Student na 5 dni przed wyznaczonym terminem Teoretycznego Egzaminu Dyplomowego jest zobowiązany:

  1. Posiadać wszystkie zaliczone pozytywnie przedmioty w tym praktyki zawodowe określone w programie studiów – obligatoryjnie;
  2. Posiadać wszystkie wpisy z zaliczeń i egzaminów w Systemie Wirtualnego Dziekanatu – obligatoryjnie;
  3. Posiadać rozliczoną kartę obiegową online w Systemie Wirtualnego Dziekanatu przez trzy biura Uczelni: Biuro ds. płatności i stypendiów, Biuro ds. praktyk oraz Bibliotekę – obligatoryjnie;
    (należy skontaktować się danym biurem mailowo bądź telefonicznie i poprosić o podbicie elektronicznej karty obiegowej. Biuro Obsługi Studenta nie podbija karty obiegowej);
  4. Wypełnić ankietę z Badania satysfakcji z procesu kształcenia (ankieta udostępniana będzie w formie online z użyciem platformy Microsoft Teams na kanale ogólnym grupy wykładowej danego kierunku studiów) – obligatoryjnie;
  5. Przekazać dodatkowe informacje do Suplementu do dyplomu wraz z poświadczoną dokumentacją. Informacje zawarte w tym dokumencie są podstawą ich wyszczególnienia na Suplemencie do dyplomu – dla chętnych!
    (studenci, którzy nie mogą się poszczycić dodatkowymi osiągnięciami, np. nagrody, praca w kole naukowym itp., tego dokumentu składać nie muszą).
  6.  Zwrócić kartę dostępu do Kampusu B – obligatoryjnie.

Niespełnienie któregokolwiek z wymogów skutkuje niedopuszczeniem do Dyplomowego Egzaminu w wyznaczonym terminie oraz upoważnia pracownika Biura Obsługi Studenta do poinformowania studenta o tym fakcie!

Uwaga!
Wniosek o odpis w języku angielskim (pobierz druk): Istnieje możliwość otrzymania dodatkowego odpisu dyplomu w języku angielskim wraz z odpisem  suplementu w tłumaczeniu na język angielski. W tym celu należy wnieść opłatę 40 PLN (za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 20 zł, za wydanie odpisu suplementu w tłumaczeniu na język obcy – 20 zł.) oraz dostarczyć potwierdzenie wpłaty.
Powyższy wniosek może złożyć wyłącznie osoba posiadająca status absolwenta.

W przypadku złożenia wniosku o umieszczenie dodatkowych informacji w suplemencie – informacje te również muszą zostać przetłumaczone na język angielski

Wyżej wskazane opłaty należy wnosić na indywidualnie wygenerowany rachunek bankowy lub na rachunek bankowy uczelni:
Alior Bank SA 19 2490 0005 0000 4530 3202 1283

Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia kierunku kosmetologia obejmuje dwie części:


1)
 Teoretyczny Egzamin Dyplomowy

Ma charakter pisemnego egzaminu testowego, jednokrotnego wyboru, składającego się z 80 pytań zamkniętych z zakresu kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego.

2) Praktyczny Egzamin Dyplomowy

W przypadku studentów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia – 15 minut na przygotowanie do wykonania zadania egzaminacyjnego polegającego na ustnej odpowiedzi przed Dyplomową Komisją Egzaminacyjną wg wytycznych na karcie zadania oraz 45 minut na wykonanie praktyczne zadania egzaminacyjnego

Scroll to Top