Egzamin dyplomowy – fizjoterapia

Zarządzenia i regulaminy:

Procedura określająca zasady przydziału studentów do grup seminaryjnych

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia zasad przebiegu egzaminu dyplomowego

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad przydziału studentów do grup seminaryjnych

Regulamin określający zasady polityki antyplagiatowej w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Regulamin procesu dyplomowania

Konkurs organizowany przez KIF na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Izba Fizjoterapeutów po raz kolejny organizuje Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe, a najlepsze prace będą publikowane w czasopiśmie naukowym Physiotherapy Review, które znajduje się na liście czasopism punktowanych i posiada 140 pkt. ministerialnych.

Szczegóły pod linkiem : https://kif.info.pl/trwa-konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-fizjoterapii/

Informacje dotyczące wyglądu pracy dyplomowej:

strona tytułowa

Szczegółowe wskazówki dotyczące pisania prac dyplomowych z zakresu nauk medycznych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Harmonogram Egzaminów Dyplomowych:

Wymagania przed przystąpieniem do Egzaminy Dyplomowego:

Tekst pracy dyplomowej musi zostać sprawdzony w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Student ma obowiązek dostarczyć pracę dyplomową (plik w  formacie tekstowym – PDF, DOC, DOCX, ODT lub RTF, nie przekraczającym 15MB) promotorowi (we wskazany przez niego sposób)  w takim czasie, aby najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego móc złożyć komplet wymaganych dokumentów, w skład którego będzie wchodził także Raport podobieństwa wygenerowany z systemu antyplagiatowego po zaakceptowaniu go przez promotora (zaleca się złożenie pracy do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego minimum 14 dni przed obroną).

Przed złożeniem kompletu dokumentów należy uzyskać wszystkie oceny w Wirtualnym Dziekanacie –  ostatni semestr musi zostać zamknięty!

Ponadto student musi posiadać zaliczenie z wszystkich praktyk zawodowych określonych w programie studiów!

Składanie dokumentów do egzaminów dyplomowych odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Studenta p. 200 (pracownik przyjmuje wyłącznie komplet):

 • 3 egzemplarze pracy dyplomowej:
  – 1 egz. w twardej oprawie dla recenzenta,
  – 1 egz. w twardej oprawie dla promotora (chyba że promotor ma inne wytyczne),
  – 1 egz. do archiwum uczelni w miękkiej oprawie, zbindowany, drukowany dwustronnie wraz z adnotacją promotora na odwrocie strony tytułowej: (pobierz druk),
 • do egzemplarza archiwalnego należy dołączyć wersję elektroniczną na CD lub DVD w formacie pdf,
 • Karta obiegowa poświadczająca uregulowane zobowiązania wobec biur uczelni: biura płatności i stypendiów, biblioteki, biura ds. praktyk: podbijanie kart obiegowych odbywa się elektronicznie, poprzez wirtualny dziekanat (należy skontaktować się danym biurem (mailowo) i poprosić o podbicie karty obiegowej w systemie – biuro obsługi studenta nie podbija karty obiegowej),
 • zwrot ankiety badań satysfakcji z procesu kształcenia – ankieta zostanie udostępniona w formie online z użyciem platformy Microsoft Teams na kanale ogólnym grupy wykładowej danego kierunku studiów,
 • raport analizy antyplagiatowej zaakceptowany w systemie przez promotora (raport ogólny, ok. 3-4 strony),
 • oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej,
 • dodatkowe informacje do suplementu do dyplomu wraz z poświadczoną dokumentacją (pobierz druk). Informacje zawarte w tym dokumencie są podstawą ich wyszczególnienia na suplemencie do dyplomu (studenci, którzy nie mogą się poszczycić dodatkowymi osiągnięciami, np. nagrody, praca w kole naukowym itp., w/w dokumentu składać nie muszą)
 • Należy zwrócić kartę dostępu do Kampusu B – obligatoryjnie.

Uwaga!

Wniosek o odpis w języku angielskim: istnieje możliwość otrzymania dodatkowego odpisu dyplomu w języku angielskim. W celu uzyskania takiego dokumentu należy złożyć wniosek, przygotować temat pracy dyplomowej/projektu w języku angielskim, wnieść opłatę 40 PLN (oraz dostarczyć potwierdzenie wpłaty). Powyższy wniosek może złożyć wyłącznie osoba posiadająca status absolwenta, więc prosimy o składanie tego dokumentu w dzień egzaminu dyplomowego (przekazanie przewodniczącemu komisji po ogłoszeniu wyników).

Studenci, którzy nie złożą kompletu dokumentów w terminie, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego.

 

Scroll to Top