Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Książki do kupienia

Książki dostępne do kupienia w naszej bibliotece

WIELOASPEKTOWOŚĆ PRACY KOSMETOLOGA
RED. NAUK. MARZENA PODGÓRSKA, AGATA WOLSKA-ADAMCZYK
ISBN:978-83-948732-1-9;
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2017
wieloaspektowość pracy kosmetologa
pobierz
Oddawana w Państwa ręce publikacja „Wieloaspektowość pracy kosmetologa” to już druga monografia dotycząca nauk o zdrowiu wydawana dzięki współpracy Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Obydwie uczelnie otrzymały uprawnienia do kształcenia na kierunku kosmetologia w 2010 roku i od tego momentu nieustannie budują swoją pozycję na polu edukacyjnym i naukowym.
Wykładowcy obu uczelni przygotowali jedenaście rozdziałów dotyczących anatomii, problemów skórnych i nowoczesnych metod ich rozwiązywania np. zastosowania laserów, chorób, endokrynologicznych i zaburzeń odżywiania, powodujących zmiany skórne, substancji stosowanych w kosmetykach, a także wykształcenia.
CHOROBY XXI WIEKU – WYZWANIA W PRACY FIZJOTERAPEUTY
RED. NAUK. MARZENA PODGÓRSKA
ISBN:978-83-948732-0-2;
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2017
Choroby XXI wieku
pobierz
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, kontynuując tradycję wydawniczą, oddaje w Państwa ręce monografię: “Choroby XXI wieku – wyzwania w pracy fizjoterapeuty”. To kolejna publikacja na temat zdrowia, a pierwsza w całości poświęcona zagadnieniom fizjoterapii. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy chorób występujących w społeczeństwie w XXI wieku, z którymi mierzą się fizjoterapeuci w swojej codziennej pracy. W części drugiej zgromadzono rozdziały przedstawiające problemy, stojące przed współczesnym fizjoterapeutą. Mamy nadzieję, że w naszej monografii znajdą Państwo interesujące dla siebie tematy.
MIEJSCE NAUK O ZDROWIU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. ASPEKT TERAPEUTYCZNY, PIELĘGNACYJNY I ORGANIZACYJNO-PRAWNY
RED. NAUK. MARCIN GERYK
ISBN:978-83-926884-2-6; 978-83-926788-5-4
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku i Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, 2013
CENA: 40,00 zł
 Miejsce nauk... Proponowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku i Wyższą Szkołę Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie monografia stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na publikacje z dziedziny fizjoterapii i kosmetologii. Różnorodność i wielość omawianych w niej kwestii wynika z dużej liczby zagadnień wchodzących w zakres tych nauk, przede wszystkim fizjoterapii.
Ze wstępu:
Zdrowie i piękno to wartości, które nie mają ceny. Jedno zależy od drugiego, nie można być bowiem pięknym, nie będąc zdrowym. Nie da się przecenić znaczenia fizjoterapii i kosmetologii dla zdrowia i urody. Kult tych dwóch wartości we współczesnym świecie, w zetknięciu z chorobami cywilizacyjnymi, postępującą otyłością, starzejącym się społeczeństwem, staje się przyczyną rosnącego zapotrzebowania na pomoc fizjoterapeutów oraz kosmetologów. Stąd koniecznym jest kształcenie kolejnych zastępów specjalistów z tych dwóch dziedzin.
ANNA BARAŃCZYK-KUŹMA
BIOCHEMIA – skrypt dla studentów kierunku kosmetologia
ISBN: 978-83-926788-1-6
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
CENA: 15,00 zł
pub_020 Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku kosmetologia. Zawiera tematy wykładów, szczegółowy program zagadnień omawianych podczas seminariów oraz przykładowe pytania egzaminacyjne. Skrypt ma pomóc w wybraniu z zalecanych podręczników zagadnień niezbędnych do opanowania programu biochemii.
MARCIN GERYK
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZELNI W PERCEPCJI JEJ INTERESARIUSZY. RAPORT Z BADAŃ
ISBN: 978-83-7378-567-0
Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2010
CENA: 30,00 zł
pub_017 Nakładem Oficyny Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej ukazała się kolejna monografia kanclerza dra Marcina Geryka: „Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań”, będąca efektem wielostopniowego badania pod tym samym tytułem, a zrealizowanego w latach 2007-2010 pod kierownictwem dra Marcina Geryka. Opracowanie zawiera oryginalne, ciekawe wyniki badań empirycznych i wzbogaca dotychczasową wiedzę na temat postrzegania przez różne środowiska w Polsce i za granicą społecznej odpowiedzialności szkół wyższych, publicznych i niepublicznych. [z recenzji prof. zw. dra hab. Mirosława Szredera] Raport jest cennym źródłem informacji dotyczących pojmowania i respektowania koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni krajowych i zagranicznych. Badania mają oryginalny i wręcz pionierski charakter, a ich wyniki mogą być podstawą do tworzenia modelowych rozwiązań w zakresie praktycznej realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności szkół wyższych. [z recenzji prof. zw. dra hab. inż. Jana Skalika].
MARCIN GERYK
RYNEK UCZELNI NIEPUBLICZNYCH W POLSCE
ISBN: 978-83-7378-313-3
Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2007
CENA: 35,00 zł
pub_002 W publikacji tej uczelnie niepaństwowe ukazane zostały jako specyficzne przedsiębiorstwa gospodarujące na rynku usług edukacyjnych. Przedstawiono w niej system szkolnictwa wyższego w Polsce, przebieg jego dotychczasowego funkcjonowania oraz działanie w warunkach obecnego stanu rozwoju rynku.. Autor wiele uwagi poświęca ukazaniu ekonomicznych aspektów funkcjonowania sektora, wskazuje na istotę i właściwości usług edukacyjnych i czynniki wpływające na ich konkurencyjność. Analizie poddane zostały finanse uczelni.
Książka ta może być przydatna zarówno dla badaczy tego problemu, jak i zarządzający uczelniami oraz innych osób pragnących poznać omawianą tematykę.
MIROSŁAW SZREDER
BADANIA OPINII
ISBN: 83-913162-5-4
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2002
CENA: 28,00 zł
pub_003 Badania opinii publicznej oraz opinii konsumenckiej stanowią coraz ważniejsze źródło informacji dla polityków o postawach i oczekiwaniach społecznych, a dla producentów i handlowców o zmieniających się preferencjach i gustach konsumentów. Rola badań w demokratycznym społeczeństwie ciągle rośnie.
W książce tej autor omówił wiele ciekawych zagadnień dotyczących projektowania i realizacji tego typu badań. Publikacja może służyć pomocą studentom ekonomii, zarządzania lub nauk społecznych, a także może służyć jako podręcznik do zajęć ze studentami z przedmiotu Badania marketingowe lub Badania opinii publicznej.
WITOLD NIERZWICKI, MARIA RICHERT
EKOLOGICZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ISBN: 83-913162-0-3
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2002
CENA: 28,00 zł
pub_004 Wiele czynników decyduje o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa. W ostatnich latach wzrosło wyraźnie znaczenie uwzględniania wymagań dotyczących ochrony środowiska.
Publikacja ta jest zwartym opracowaniem przedstawiającym podstawy wiedzy z zakresu ekologicznych uwarunkowań działalności gospodarczej. Wyodrębniono w niej dwie części, z których pierwsza uwzględnia formalno – prawne wymagania ekologiczne, odnoszące się do procesu inwestycyjnego oraz do bieżącej działalności gospodarczej. W części drugiej zostały omówione rodzaje i skala obciążenia środowiska przez działalność gospodarczą w Polsce na tle innych krajów Europy.
Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych.
ANDRZEJ BALICKI
ANALIZA RYNKU
ISBN: 83-913162-1-1
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2002
CENA: 28,00 zł
pub_005 Znajomość zjawisk rynkowych stanowi podstawę podejmowania decyzji rynkowych przez różnych uczestników rynku: konsumentów, podmioty gospodarcze czy też instytucje rynkowe, dla których zakres potrzebnej wiedzy i zasób informacji jest adekwatny do skali i wagi tych decyzji. Mimo, iż analizę rynku powinien przeprowadzić specjalista-analityk, znający metodologię badań rynkowych, podstawowa wiedza z tego zakresu należy do kanonu wykształcenia ekonomicznego. Problemy analizy rynku od strony merytorycznej należą do ekonomii, zaś od strony metodologii przede wszystkim do dyscyplin ilościowych: statystyki, ekonometrii, matematyki stosowanej. Nie ma analizy rynku bez ekonomicznego problemu, ale także nie ma jej bez odpowiedniej metodologii badania.
W książce tej znajdzie Czytelnik przystępne omówienie wybranych zagadnień, które składają się, obok innych, na wiedzę określaną terminem analiza rynku.
JERZY KASZUBOWSKI
ZASTOSOWANIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ WYŻSZĄ
ISBN: 83-913162-2-X
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2003
CENA: 28,00 zł
pub_006 Szkoły wyższe są jednostkami nie tylko prowadzącymi działalność naukową i dydaktyczną, lecz także osiągającymi wyniki ekonomiczne. Można je zatem traktować jako specyficzne podmioty gospodarcze, dla których analiza finansowa jest istotnym instrumentem przydatnym w zarządzaniu.
W książce tej czytelnik znajdzie podstawowe narzędzia analizy finansowej, służące ocenie działalności gospodarczej szkół wyższych. Zaprezentowana w pracy wiedza teoretyczna jest bogato zilustrowana przykładami liczbowymi.
Opracowanie adresowane jest zarówno do osób podejmujących decyzje zarządcze, jak i do osób zajmujących się działalnością administracyjną w szkołach wyższych.
MATERIAŁY Z KONFERENCJI ZARZĄDZANIE KADRAMI W DOBIE INTEGRACJI Z UE ZORGANIZOWANEJ PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA W GDAŃSKU
ISBN: 83-913162-7-0
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2003
CENA: 28,00 zł
pub_007 Prezentowany zbiór prac, przygotowany został przez pracowników naukowych, specjalistów przedmiotów związanych z zarządzaniem kadrami, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zamieszczone referaty są wynikiem studiów nad różnymi aspektami zarządzania kadrami i prezentują autorskie spojrzenie na omawiane zagadnienia.
Prezentowany zbiór prac, z całą pewnością zainteresuje obszerną grupę osób, zarówno studentów, którzy w przyszłości spróbują wykorzystać wskazówki prelegentów, jak i osoby już zarządzające kadrami.
Opracowanie zawiera szesnaście referatów, obrazujących, w bardzo szerokim zakresie, problem zarządzania kadrami.
JERZY KASZUBOWSKI
WYKORZYSTANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
ISBN: 83-913162-3-8
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2004
CENA: 28,00 zł
pub_008 Książka niniejsza jest podręcznikiem do przedmiotu wykładanego na uczelniach ekonomicznych, a nazywanego najczęściej Analizą ekonomiczną w zarządzaniu i ma służyć studentom studiów zarówno licencjackich, jak i magisterskich: dziennych, wieczorowych oraz zaocznych.
Zaprezentowane w podręczniku zagadnienia stanowią niezbędną bazę umożliwiającą dokonywanie poprawnych analiz w podstawowym zakresie. Najczęściej omawiane w trakcie ćwiczeń tematy, dla lepszego ich zrozumienia, zostały wzbogacone licznymi przykładami liczbowymi.
ZESZYT NAUKOWY NR 1 Wyższej Szkoły Zdrowia
ISSN: 1732-2510
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2005
CENA: 28,00 zł
pub_009 Zeszyt Naukowy Nr 1 Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku zawiera siedemnaście artykułów. Wszyscy autorzy są pracownikami dydaktycznymi WSZ.
Tematyka tych prac jest ogromnie zróżnicowana, jak różnorodna jest oferta edukacyjna naszej Uczelni.
W prezentowanym Zeszycie Naukowym znajdują się prace dotyczące bankowości inwestycyjnej, kwestii prawnych, podatkowych, celnych, technologii internetowych i informatycznych, zarządzania zmianami i innowacjami, a także omawiające skutki inwestycji kapitału zagranicznego w Polsce, instrumenty zrównoważonego rozwoju, stosunki Polski z Republiką Togijską czy tożsamość miasta i rozwój demokracji ludowych.
Publikacja ta może służyć zarówno nauczycielom akademickim jako przydatne narzędzie umożliwiające wspomaganie procesu nauczania, jak również praktykom życia gospodarczego, a także studentom, poszerzając ich wiedzę ogólną i specjalistyczną, przydatną w obecnej lub przyszłej praktyce zawodowej.
EUGENIUSZ PERYCZ
PROPEDEUTYKA PROGNOZOWANIA STRATEGICZNEGO
ISBN: 83-913162-8-9
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2005
CENA: 20,00 zł
pub_010 Celem opracowania jest przedstawienie teoretycznych i technologicznych podstaw procesu prognozowania długookresowego oraz praktycznego zastosowania wybranych metod stosowanych w zagadnieniach strategicznych rozwoju gospodarczego.
Rozdziały pierwszy i drugi obejmują podstawy teoretyczne. Omówiono w nich podstawowe definicje, podstawy i cele prognoz długookresowych typu strategicznego, uzasadniających podejmowanie decyzji rozwojowych.
Dwa następne rozdziały, trzeci i czwarty, przedstawiają sposoby zastosowania wybranych metod prognostycznych w praktyce szczególnie małych przedsiębiorstw. Znalazły się tu omówienia metod zarówno matematycznych (metoda inwariancji i trendów rozwojowych), jak i niematematycznych (metody delfickie, metoda scenariusza, metoda SWOT, burza mózgów).
Szczególną uwagę poświęcono w pracy uzasadnieniom prezentowanych tez, uzasadnieniom opartym przede wszystkim na konkretnych dowodach.
BARBARA WOLNIK
ELEMENTY MATEMATYKI – ZESZYT ĆWICZEŃ
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2005
ISBN: 83-913162-4-6
CENA: 20,00 zł
pub_011 Niniejszy zeszyt ćwiczeń z elementów teorii macierzy i wyznaczników jest opracowany z myślą o studentach wszelkich kierunków ekonomicznych, którzy to spotykając się z matematyką na pierwszym roku studiów, dostają zazwyczaj niewiele godzin zajęć na opanowanie dość obszernego materiału.
Z tej to przyczyny, prezentowany tu zeszyt ćwiczeń zawiera dodatkowo wszystkie potrzebne treści wykładowe w zakresie wymaganym na większości kierunków ekonomicznych i to przedstawione przy użyciu możliwie prostego języka, bardziej przypominającego dialog ze studentami podczas wykładu, niż suche podręcznikowe regułki.
Dzięki temu samodzielne przerobienie całego zeszytu nie jest rzeczą skomplikowaną, a gwarantuje zdobycie wymaganych podstaw omawianej teorii. Studentom kierunków o szerszym zakresie materiału zapewnia natomiast możliwość swobodnego korzystania z bardziej zaawansowanych podręczników.
ZESZYT NAUKOWY NR 2 Wyższej Szkoły Zdrowia
ISSN: 1732-2510
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2006
CENA: 20,00 zł
pub_012 Do rąk czytelników oddajemy Zeszyt Naukowy Nr 2 Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku zawierający jedenaście artykułów pracowników dydaktycznych WSZ.
Podobnie jak w Zeszycie Nr 1 tematyka tych prac jest ogromnie zróżnicowana. Poruszana jest tutaj tematyka teorii chaosu deterministycznego, komunikacji gospodarczej, internetu, zarządzania zmianami, szkolnictwa wyższego, rynków finansowych, reformy systemu ubezpieczeń, a także zmian w funkcjonowaniu polskich służb celnych. Wspólnym jej mianownikiem jest zainteresowanie „zmianą”- zrozumieniem jej fenomenu, znalezieniem metod jej efektywnej realizacji.
Publikacja ta może służyć zarówno nauczycielom akademickim jako przydatne narzędzie umożliwiające wspomaganie procesu nauczania, jak również praktykom życia gospodarczego, a także studentom, poszerzając ich wiedzę ogólną i specjalistyczną, przydatną w obecnej lub przyszłej praktyce zawodowej.
UMIEJĘTNOŚĆ STUDIOWANIA
RED. NAUK. KRZYSZTOF WIERZBICKI I MARCIN GERYK
ISBN: 978-83-913162-9-0
ISBN: 978-83-926788-0-9
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
i Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, 2008
CENA: 19,00 zł
pub_013 Autorzy, świadomi, że każdy ma inne predyspozycje do odbioru wiedzy, która go zainspiruje do dalszego działania, a także, że każdy musi metodą prób i błędów znaleźć swój własny styl uczenia, oddają do Państwa rąk prezentowaną publikację. Obok wyjaśnienia praktycznych zagadnień studiowania: opisu systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, elementów metodyki pracy umysłowej, pisania prac dyplomowych, praw i obowiązków studenta, jej celem jest motywowanie studentów do zdobycia dyplomu.
To krótkie kompendium wiedzy potrzebnej każdemu studentowi.
STRATEGIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ NIEPUBLICZNĄ W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
RED. NAUK. MARCIN GERYK
ISBN: 978-83-926884-0-2
ISBN: 978-83-926788-4-7
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
i Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, 2009
CENA: 25,00 zł
pub_014 Publikacja ta jest próbą aktywizacji środowiska pracowników administracyjnych do pracy naukowej, próbą przełożenia na teorię doświadczenia praktycznego w zarządzaniu poszczególnymi działami uczelni.
Artykuły uszeregowano w trzy bloki tematyczne. W rozdziale pierwszym omawiane jest zagadnienie wizerunku uczelni jako elementu strategii marketingowej, rozdział drugi dotyczy problematyki jakości usług edukacyjnych, w części trzeciej omówiono czynniki sprawnego zarządzania uczelniami.
Monografia jest adresowana do osób zawodowo związanych ze środowiskiem akademickim, a także wszystkich osób zainteresowanych systemem szkolnictwa wyższego.
ORGANIZACJA W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ
RED. NAUK. MARCIN GERYK
ISBN: 978-83-926884-8-8
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2010
CENA: 35,00 zł
pub_015 Niniejszą monografię tworzą artykuły autorstwa wielu wybitnych specjalistów z dziedziny zarządzania z ośrodków akademickich z całej Polski. Odnajdziemy w nich próbę diagnozy oraz gotowe odpowiedzi na wiele ważkich pytań dotyczących współczesnych organizacji.
W opracowaniu przeanalizowano zagadnienia dotyczące przemian cywilizacyjnych w odniesieniu do modeli i strategii zarządzania. Opisano aspekt zmiany jako reakcji na kryzys w otoczeniu organizacji oraz podjęto tematykę roli i wpływu społecznej odpowiedzialności oraz rosnącej świadomości interesariuszy na kształtowanie strategii zarządzania organizacjami.
Zagadnienia te przedstawiono w czterech rozdziałach: zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania współczesnej organizacji, rola czynnika ludzkiego we współczesnej organizacji, społeczne aspekty rozwoju współczesnej organizacji oraz czynniki decydujące o sprawności zarządzania organizacją.
Autorzy mają nadzieję, że treści zawarte w publikacji staną się przyczynkiem dalszych badań, a także posłużą menedżerom w praktycznych działaniu.
BIBLIOTEKARZ: ZAWÓD CZY POWOŁANIE
RED. NAUK. MARCIN GERYK
ISBN: 978-83-926884-4-0
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2010
CENA: 25,00 zł
pub_016 Oddawana do rąk czytelników publikacja to zbiór artykułów będących owocem wymiany doświadczeń bibliotekarzy – praktyków z wieloletnim stażem.
Determinanty wyboru zawodu bibliotekarza, studia bibliotekoznawcze a realia pracy zawodowej, osobowość bibliotekarza, nowe wyzwania w zawodzie, zewnętrzny wizerunek pracownika nowoczesnej biblioteki, metody właściwej rekrutacji pracowników, ocena mierzalnych i niemierzalnych aspektów pracy bibliotekarzy, przyszłość bibliotekarstwa dziedzinowego to jedne z wielu tematów, jakimi zajęli się autorzy tekstów publikowanych w niniejszej monografii.
Ufamy, że prezentowana publikacja stanie się inspiracją do rozwoju i działania szerszego kręgu bibliotekarzy.

 

 

Cofnij
WSZ na Facebooku