Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Evidence Based Medicine

EBM – Evidence Based Medicine czyli „medycyna oparta na dowodach”, „medycyna oparta na faktach” lub inaczej „ewaluacja badań medycznych”. Jest to metoda, w której diagnozę wspomagają dane zdobyte z badań obserwacyjnych i eksperymentalnych wykonanych zgodnie z procedurami, dzięki czemu dostarczającymi wiarygodnych danych.

Przy stawianiu diagnozy zgodnej z EBM należy:

  1.  sformułować pytanie kliniczne
  2. wyszukać potrzebne dane naukowe
  3. krytycznie ocenić ich wiarygodność i przydatność
  4. podjąć decyzję kliniczną w odniesieniu do danego pacjenta

EBM to także wymaganie stawiane prowadzonym i opisywanym badaniom. Aby to ułatwić w 1996 roku powstał dokument CONSORT (consolidated standards of reporting trials – ujednolicone standardy ogłaszania wyników eksperymentów badawczych), uaktualniany w latach następnych. Zagadnienie to podejmowano jeszcze kilkukrotnie, czego efektem jest lista kryteriów STARD (standards for reporting diagnostic accuracy) oraz przewodnik publikowania badań obserwacyjnych STROBE.

Koncepcja EBM stawia wysokie wymagania procesowi wyszukiwania, weryfikacji i selekcji wyników aktualnych badań naukowych. Sukces wprowadzania EBM do praktyki w dużej mierze zależy od:

  • ­dostępu do wiarygodnych i użytecznych baz danych
  • ­umiejętności przeszukiwania internetowych baz danych oraz selekcja publikacji poprzez poprawne formułowanie słów kluczowych
  • ­umiejętności powiązania danych z przeczytaną literaturą, wiedzą i doświadczeniem
  • ­umiejętności oceny użyteczności uzyskanych danych w odniesieniu do konkretnego pacjenta
  • ­wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi specjalistami
  • ­zdrowego rozsądku

EBM w Polsce promuje Polski Instytut Evidence Based Medicine.

Za wiarygodne źródła uznaje się:

Polskie czasopisma:
­Medycyna Praktyczna (prenumerowane przez naszą bibliotekę)
­Medycyna Faktów (prenumerowane przez naszą bibliotekę)

Zagraniczne bazy:
­PubMed Clinical Queries
(Podstawowa bibliograficzna baza danych National Library of Medicine USA)
Biblioteka WSZ posiada dostęp do bazy MEDLINE (EBSCO) – dostęp poprzez sieć szkoły,     możliwy jest również dostęp domowy po wypełnieniu deklaracji w bibliotece)
­The Cochrane Library
(Ok. 2200 przeglądów systematycznych literatury)
­UpToDate
(Aktualne, wiarygodne i klinicznie istotne wyniki badań naukowych)

Bazy w szczególności przydatne fizjoterapeutom:
­PEDro (Physiotherapy Evidence Database)
(Dane bibliograficzne i streszczenia badań klinicznych z dziedziny fizjoterapii. Badania     posiadają ocenę wiarygodności, pozwalają na porównanie badań między sobą)
­Physical Therapy Web Space
(Indeksuje strony internetowe czasopism elektronicznych z zakresu fizjoterapii)
­National Rehabilitation Information Center
(Indeksuje publikacje dotyczące niepełnosprawności)

Biblioteka organizuje szkolenia z obsługi powyższych baz. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu osobistego lub mailowego: biblioteka@wsz.pl, w celu ustalenia terminu szkolenia)

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami na temat EBM.

W Internecie:
Sułkowski H., Co lekarz praktyk o medycynie opartej na dowodach wiedzieć powinien
Mrukowicz J., Podstawy evidence based medicine (EBM), czyli o sztuce podejmowania trafnych decyzji w opiece nad pacjentami, „Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo” 2004, nr 6

W naszej bibliotece:

Artykuły:
Mikołajewska E., Mikołajewski D., EBM w fizjoterapii – wykorzystanie zasobów internetowych. „Rehabilitacja w Praktyce” 2008, nr 4, s. 50-52.
Oostendorp R. A. B., Nijhuis – van der Sanden M. W. G., Heerkens Y. F. i wsp., Rehabilitacja medyczna i fizjoterapia oparte na wiarygodnych i aktualnych publikacjach – ocena krytyczna, „Rehabilitacja Medyczna” 2008, nr 1, s. 9-15.

Książki:
Grajewski P., Jaeschke R., Podstaw EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny, MP, Kraków 2008.
Katz J.N., Kokot F., Podręcznik medycyny klinicznej opartej na zasadach EBM, PZWL, 2009.
Tierney L.M., Henderson M.C. (red.), Wywiad lekarski oparty na zasadach EBM, PZWL, Warszawa 2007.

Cofnij
WSZ na Facebooku