Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI
Wyższej Szkoły Zdrowia W GDAŃSKU

I. Przepisy ogólne

§1
Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki WSZ w Gdańsku, zwanej dalej biblioteką, opiera się na podstawowych dokumentach regulujących działalność bibliotek naukowych. Są to: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz Ustawa o Bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. nr 85, poz. 539). Regulamin został także sporządzony zgodnie ze Statutem Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku oraz Regulaminem Parlamentu Studenckiego Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

§2
1. Godziny otwarcia czytelni i wypożyczalni ustala Kanclerz Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
2. O czasowym zawieszeniu działalności biblioteki, bądź o zmianie godzin udostępniania zbiorów, pracownicy biblioteki uprzedzą czytelników osobnym zawiadomieniem, publicznie uwidocznionym.

II. Uprawnienia do korzystania ze zbiorów biblioteki Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

§3
1. Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki posiadają Studenci wszystkich trybów i kierunków studiów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
2. Absolwenci i pracownicy dydaktyczni Wyższej Szkoły Zdrowia mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki w Czytelni.
3. W uzasadnionych przypadkach pracownicy biblioteki, za uprzednią zgodą Kanclerza Wyższej Szkoły Zdrowia, mogą dopuścić do korzystania ze zbiorów osoby niespełniające wymogów określonych w p.1. i 2.

§4
1. Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki w wypożyczalni nabywa się po uprzednim wypełnieniu przez czytelnika stosownej deklaracji i założeniu przez pracowników biblioteki konta czytelnika w komputerowym systemie LIBRA 2009.
2. Konto czytelnika – studenta jest ważne od chwili jego założenia do momentu złożenia przez Dziekana lub Kanclerza Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku wniosku do Rektora Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku o skreślenie z listy studentów lub do podpisania przez pracownika biblioteki karty obiegowej studenta.
3. Po założeniu konta czytelnika pracownicy biblioteki przygotowują kartę biblioteczną z indywidualnym kodem kreskowym dla każdego użytkownika. Odbiór karty następuje w terminie uzgodnionym z pracownikami biblioteki.
4. Udostępnianie własnej karty czytelnika innym osobom jest niedozwolone.
5. Zgubienie/zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi biblioteki. Nową kartę można otrzymać odpłatnie – uiszczając opłatę manipulacyjną w wysokości 10,00 zł.
6. Studenci, przed odejściem z uczelni, są zobowiązani do całkowitego uregulowania zobowiązań wobec biblioteki.

III. Odpowiedzialność i zobowiązania czytelników

§5
1. Czytelnicy obowiązani są zachowywać się w bibliotece w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej, jaką jest Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. W bibliotece należy zachowywać ciszę, nie wolno spożywać posiłków i wnosić napojów w otwartych opakowaniach. Obowiązuje również całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek.
2. Pracownicy biblioteki w porozumieniu z Kanclerzem Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku mogą odmówić prawa do przebywania na terenie gmachu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku i korzystania ze zbiorów biblioteki osobom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz wyłamującym się z ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.

§6
1. Czytelnicy zobowiązani są troskliwie obchodzić się z obiektami bibliotecznymi, które zostały im udostępnione, szanować zbiory biblioteczne i wyposażenie biblioteczne, które stanowią integralną własność Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
2. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia dzieł, nieujawnione w chwili wypożyczenia, a stwierdzone przy ich zwrocie.
3. W razie zniszczenia lub zagubienia udostępnionego obiektu bibliotecznego czytelnik jest obowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz i ponieść koszty oprawy, jeśli dzieło było oprawione. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownicy biblioteki w porozumieniu z Kanclerzem Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku ustalają sposób uregulowania zobowiązań wobec biblioteki, tj. wyznaczają do odkupienia inne dzieło, które w ich ocenie zrekompensuje stratę poniesioną przez bibliotekę w wyniku zagubienia.
4. Czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonego lub zagubionego, a odnalezionego po czasie, obiektu bibliotecznego; z chwilą uregulowania zobowiązań jest nadal zobowiązany zwrócić go bibliotece.
5. Wynoszenie z biblioteki obiektów niewypożyczonych lub nieudostępnionych w czytelni traktowane jest jako kradzież i powoduje – decyzją pracowników biblioteki, po uprzedniej konsultacji z Kanclerzem Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku – czasowe pozbawienie uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej, jak w §7 p.3.
6. Kradzież związana z umyślnym zniszczeniem dzieła (np. wyrwanie części kartek z książki lub czasopisma) powoduje niezależnie od obowiązku odkupienia pozycji, zastosowanie sankcji, jak w §7 p.4.

§7
Naruszenia regulaminu powodują:
1. Zwrócenie uwagi i zagrożenie pozbawieniem uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej.
2. Jednorazowe usunięcie z biblioteki.
3. Czasowe pozbawienie uprawnień, wynikających z posiadania karty bibliotecznej na okres od jednego tygodnia do końca semestru.
4. Wniosek o ukaranie skierowany do Kanclerza Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
5. Naliczenie kary pieniężnej, w wysokości określonej zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, wynoszącej 1 złoty za każdy dzień zwłoki po upływie regulaminowego terminu zwrotu każdego dzieła.
6. Powyższe sankcje, wymienione w §6 i §7, nie wykluczają się wzajemnie, a odkupienie zagubionej książki po wyznaczonym terminie zwrotu wypożyczonego egzemplarza nie zwalnia z obowiązku uiszczenia kary, przewidzianej w §7 pkt. 5, a niniejszy Regulamin nie zastępuje i nie wyklucza możliwości stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

§8
O każdej zmianie danych osobowych, a zwłaszcza adresu domowego i statusu czytelnika należy bezzwłocznie powiadomić pracowników biblioteki. Konsekwencje powstałe na skutek zaniedbania owego obowiązku obciążają posiadacza karty bibliotecznej.

IV. Udostępnianie prezencyjne zbiorów bibliotecznych w czytelni

§9
Zbiory biblioteki są udostępniane prezencyjnie, tj. na miejscu, w czytelni.

§10
Czytelnicy korzystający z czytelni obowiązani są:
1. Pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, teczki, torby, plecaki, parasole, itp. przedmioty.
2. Zgłosić dyżurnemu pracownikowi biblioteki wnoszone dzieła.
3. Składać zamówienia najpóźniej na pół godziny, a zwracać wypożyczone dzieła na 15 minut przed zamknięciem czytelni.

§11
Zasoby udostępnione w czytelni można na krótki czas wynieść z pomieszczenia (np. w celu wykonania kserokopii fragmentu dzieła), pod warunkiem zgłoszenia tego faktu dyżurującemu bibliotekarzowi i po pozostawieniu pod zastaw legitymacji studenckiej bądź indeksu.

V. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalni

§12
Poza bibliotekę nie wypożycza się:
1. Zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych.
2. Dzieł znajdujących się w księgozbiorze podręcznym, tj. słowników, encyklopedii, informatorów ogólnych, wydawnictw bibliograficznych itp.
3. Wydawnictw albumowych oraz z luźnymi tablicami, tabelami, mapami itp.
4. Gazet i numerów bieżących czasopism.
5. Pozycji wpisanych w Księdze Materiałowej.
6. Dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji.

§13
Biblioteka WSZ w Gdańsku wypożycza zbiory biblioteczne na następujących zasadach:
1. Książki:
Do 3 vol. do 28 dni – studentom wszystkich trybów i kierunków studiów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
2. Dokumenty elektroniczne i materiały pomocnicze:
Do 3 vol. do 14 dni – studentom wszystkich trybów i kierunków studiów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
3. Numery archiwalne czasopism:
Do 3 vol. do 14 dni – studentom wszystkich trybów i kierunków studiów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

§14
Biblioteka ma prawo, w uzasadnionych przypadkach (np. dzieła szczególnie poszukiwane), żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu.

§15
Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o prolongatę terminu zwrotu pożyczonego dzieła. Bibliotekarz ma prawo jej odmówić, jeśli oznaczałaby ona działanie na niekorzyść innych czytelników. Nowy termin zwrotu książki ustala bibliotekarz, w oparciu o własne rozeznanie co do zainteresowania innych czytelników daną publikacją. Warunkiem uzyskania prolongaty jest zgłoszenie się do wypożyczalni (osobiste, telefoniczne bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej) przed upływem terminu zwrotu.

§16
Niedotrzymanie terminu zwrotu dzieła pociąga za sobą karę pieniężną przewidzianą w §7 p. 5. Kara pieniężna za niedotrzymanie terminu zwrotu jest naliczana wobec każdego dzieła z osobna.

VI. Przepisy końcowe

§17
Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Kanclerz Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

§18
Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają pisemnej zgody Kanclerza Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

§19
Z dniem wejścia niniejszego Regulaminu traci moc dotychczas obowiązującą Regulamin z dnia 25 kwietnia 2014 roku.

§20
Regulamin otrzymuje moc obowiązującą z dniem podpisania przez Kanclerza Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2015r.

Kanclerz Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
Prof. WSZ dr hab. Marcin Jarosław Geryk

Scroll to Top