Zasady przepisywania ocen z zajęć zaliczonych w innej uczelni wyższej na studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich

 1. O przepisanie oceny z przedmiotu zaliczonego na innej uczelni można ubiegać się na podstawie następujących dokumentów:
  a) indeks, lub
  b) karta okresowych osiągnięć studenta, lub
  c) karta przebiegu studiów, lub
  d) suplement do dyplomu, lub
  e) zaświadczenie wydane przez dziekanat z innej uczelni
  wraz z informacją o wymiarze godzinowym z danego przedmiotu i formie zaliczenia.
 2. Kserokopie ww. dokumentów należy potwierdzić w dziekanacie za zgodność z oryginałem i dołączyć do wniosku o przepisanie oceny (podanie ogólne do rektora dostępne na stronie uczelni lub w dziekanacie).
 3. Podanie zostanie rozpatrzone przez rektora/pełnomocnika rektora po uzyskaniu pisemnej akceptacji prowadzącego zajęcia.
 4. Brak akceptacji prowadzącego zajęcia uniemożliwia złożenie podania do rektora o przepisanie oceny.
 5. Po odebraniu z dziekanatu kserokopii decyzji rektora/pełnomocnika rektora należy przedstawić ją prowadzącemu zajęcia, który na tej podstawie dokona wpisu do karty okresowych osiągnięć studenta oraz do protokołu zaliczenia przedmiotu.
 6. Podania o przepisanie oceny należy złożyć w termie do:
  a) 30 listopada w semestrze zimowym,
  b) 30 kwietnia w semestrze letnim.
 7. Podania złożone po tych terminach nie będą rozpatrywane.

 

Scroll to Top